به گزارش شبکه خبری گیاهان دارویی به نقل از دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، این نتیجه بر پایه نتایج طرح تحقیقاتی بررسی «اثر و مکانیسم های فارماکولوژیک دخیل در اثرات ضد کولیت اولسراتیو اسانس گیاه سقز (Pistacia atlantica) در موش صحرایی» که توسط محمدحسین فرزایی در معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه بدست آمده است.بر اساس این تحقیقات گیاه سقز می تواند اثرات مفیدی در درمان بیماری کولیت اولسراتیو که یک نوع اختلال گوارشی التهابی است، داشته باشد.

هدف از این مطالعه تایید مجدد بر تاثیر مثبت گیاه در درمان کولیت اولسراتیو و هم چنین بررسی مکانیسم التهابی این گیاه از طریق تاثیر بر آنزیم Cox بوده است ضمن اینکه مطالعات بسیاری در درمان کولیت اولسراتیو وجود دارد که از گیاهان در درمان این اختلال گوارشی استفاده شده است از طرفی اثرات ضد کولیت گیاه سقز در مقالات آورده شده است.

در این مطالعه که بررسی اسکورهای ماکروسکوپی و میکروسکوپی از طریق بررسی هیستولوزیک انجام گرفت مشخص شد اولئورزین گیاه سقز باعث کاهش چشمگیر اسکور میکروسکوپی و ماکروسکوپی کولیت در مقایسه با گروه کنترل می شود.

طی این پژوهش روغن فرار با دوز ۱۰۰ میلی گرم بر کیلوگرم بیشترین اثرات را نشان داد و مشخص شد گیاه سقز افزایش سطح آنزیم سیکلواکسیژناز ۲ در بافت کولون را مهار می کند و (۰۵/۰ <p) این مطالعه اثرات محافظتی تجویز خوراکی اولئورزین گیاه سقز را در کولیت اولسراتیو در موش ثابت می کند.

این داروی طبیعی ضد کولیت باعث مهار سایتوکاین های التهابی نیز می شود ضمن اینکه آزمون های بالینی به منظور اثبات اثربخشی توان مقاومت در بیماری التهابی روده طراحی شده است.

 

Please follow and like us:
Pin Share