پژوهشگران کشور دارویی را با استفاده از گیاهان دارویی برای ترمیم سریع زخمها تولید کردند که در حال حاضر بر روی برخی حیوانات آزمایش شده و نتیجه داده است.
 شاهین گوانجی- مجری طرح، با بیان اینکه این دارو به منظور درمان زخمهای پوستی تولید شد، افزود: این دارو را با استفاده از گیاهان دارویی بلوط و بابونه برای درمان زخمهای ناشی از ضربات فیزیکی تولید کردیم.
وی با بیان اینکه این دارو موجب بهبود زخمها می شود، در این باره توضیح داد: این دارو با استفاده از ترکیباتی که در آن است سرعت بهبود زخمها را افزایش می دهد.
گوانجی با تاکید بر اینکه این دارو در فاز حیوانی عرضه شد، اظهار داشت: در تست های مربوط به این دارو از خرگوش استفاده شد و نتایج آزمایشهای انجام شده نشان داد که سرعت زخمهای خرگوشهایی که این دارو را دریافت کرده اند در مقایسه با خرگوشهایی که از این دارو استفاده نکرده اند بیشتر است.
مجری طرح ادامه داد: این دارو به صورت عصاره و ژل تهیه شده است که هر دو نوع آن در ترمیم سریع زخمها موثر بوده است.


کلیدواژه ها :