شبکه خبری گیاهان دارویی گزارش تصویری از برداشت این محصول ارائه می دهد: