مقاله :‌تأثیر کاربرد کود زیستی، نیتروژن و آزوکمپوست بر عملکرد اسانس و اجزای اسانس بادرشبی (Dracocephalum moldavica L.)

نویسندگان

سعید یوسف‌زاده۱؛ سید علی محمد مدرس ثانوی  ۲؛ فاطمه سفیدکن۳؛ مهدی غیاثی اسکویی۴

۱دانشجوی سابق دکتری، گروه زراعت، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

۲استاد، گروه زراعت، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

۳استاد، بخش تحقیقات گیاهان دارویی و محصولات فرعی، مؤسسۀ تحقیقات جنگل‏ها و مراتع کشور

۴دانشجوی دکتری، گروه زراعت، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

چکیده

به‏ منظور ارزیابی تأثیر کود‏های بیولوژیک، آزوکمپوست و نیتروژن بر عملکرد اسانس و اجزای اسانس بادرشبی (Dracocephalum moldavica L.) آزمایشی به ‏صورت فاکتوریل در قالب بلوک‏‏های کامل تصادفی در سه تکرار در سال زراعی ۱۳۸۸‌ـ ۱۳۸۹ در دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس (منطقۀ ۱) و در مزرعۀ تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزی استان آذربایجان غربی (منطقۀ ۲) اجرا شد. تیمار‏های آزمایشی شامل دو ژنوتیپ ( :G1جمعیت بومی و :G2 رقم (SZK-1، دو سطح باکتری (:B1تلقیح بذر با باکتری‏های ازتوباکتر + آزوسپیریلوم + سودوموناس و :B2عدم تلقیح) و پنج رژیم کودی (F1: 152 کیلوگرم اوره در هکتار، F2: 114 کیلوگرم اوره در هکتار + ۸۵/۳ تن در هکتار آزوکمپوست، F3: 76 کیلوگرم اوره در هکتار + ۷۷/۷ تن در هکتار آزوکمپوست،F4 : 38 کیلوگرم اوره در هکتار + ۵۵/۱۱ تن در هکتار آزوکمپوست و F5: 55/15 تن در هکتار) بودند. تیمار F3 در هر دو منطقه و در هر دو ژنوتیپ بیشترین مقدار و درصد ژرانیول و ژرانیال را تولید کردند. کاربرد تیمار تلفیقی ۵۰ درصد کود اوره + ۵۰ درصد آزوکمپوست در حالت تلقیح و عدم تلقیح با باکتری با کاهش مصرف نیتروژن، افزایش عملکرد و اجزای اسانس در جمعیت بومی بادرشبی می‏تواند جایگزینی مناسب برای کودهای شیمیایی باشد.
دانلود