بررسی ریزازدیادی گیاه دارویی انحصاری و نادر Satureja edmondi

نویسندگان:

عمرانی صباغی سارا, طبایی عقدایی سیدرضا*, امام میترا, بخشی خانیکی غلامرضا

* موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران

 

چکیده:

گونه مرزه با نام علمی Satureja edmondi Briq از گیاهان دارویی مهم به شمار می آید واز مرزه های انحصاری و نادر ایران است. از آنجایی که بذر این گیاه به اندازه کافی در طبیعت وجود ندارد و بذور موجود نیز به سختی جوانه دار می شوند، روش ریزازدیادی جهت احیاء و تکثیر انبوه به منظور حفظ و جلوگیری از خطر انقراض و نیز بررسی و شناخت بیشتر این گونه در دستور کار این پژوهش قرار گرفت. بدین منظور سرشاخه های سبز گیاه در محیط MS (با نیمی از مقادیر KNO3 وNH4NO3 ) برای افزایش تعداد شاخه ها قرار داده شدند. سپس شاخه ها در محیط های ۱.۲MS و DKW همراه با سطوح متفاوت هورمون های BAP و ۲iP و IBA کشت شدند. شاخه ها در محیط کشتDKW  حاویNAA  و IBA ریشه دار شدند. بر اساس نتایج حاصل، بیشترین شاخه زایی در محیط DKW حاوی۰.۵mgl-1 BAP  صورت گرفت. و ۰.۵mgl-1 IBA بهترین هورمون ریشه زایی بود. گیاهچه های باززایی شده به گلخانه انتقال یافتند و در شرایط طبیعی به رشد و نمو ادامه دادند.

 

دانلود