به گزارش شبکه خبری گیاهان دراویی به نقل از ایران اکونومیست؛ متن این بخشنامه که تسهیلات جدیدی را برای صادرات گیاهان دارویی شامل می‌شود، بدین شرح است: پیرو مفاد بخشنامه‌های شماره ۳۴۲۶۵۱‌/۹۶‌/۹۴ مورخ ۲۷‌/۴‌/۹۶ و ۳۷۶۵۴۱‌/۹۶‌/۱۰۱ مورخ ۳‌/۵‌/۹۶ موضوع ضوابط صادرات گیاهان دارویی، صنعتی و عطری به پیوست تصویر رونوشت نامه‌های شماره ۲۴۳۰‌/۵۰۱‌/۹۶ مورخ ۹۶.۶.۴  و ۲۳۰۵‌/۵۰۱‌/۹۶ مورخ ۹۶.۵.۲۸ معاونت محترم توسعه بازرگانی و صنایع کشاروزی وزارت جهاد کشاورزی ارسال و اعلام می‌دارد:

۱. صادرات آن دسته از گیاهان دارویی که از طریق زراعت یا باغبانی تولید می‌شود با تأیید رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مربوطه مبنی بر دست کاشت بودن بلامانع است و با رعایت سایر مقررات نیازمند استعلام از سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری نیست.

۲. مطابق نامه شماره ۲۵۳‌/۴۰۷۹ مورخ۹۶.۵.۱۷  موسسه ثبت گواهی بذر و نهال (ضمیمه) و مستفاد از ماده ۱۰ قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال، گیاهان زینتی اعم از شاخه بریده و گلدانی (به شرح مندرج در فهرست پیوست نامه موصوف) که ذیل ردیف تعرفه شماره ۰۶۰۳ طبقه‌بندی می‌شوند، عمدتاً به عنوان «بذر و نهال» تلقی نشده و صادرات آنها موکول به ارائه مجوز وزارت جهات کشاورزی (گواهی مؤسسه ثبت گواهی بذر ونهال) نیست.

بدیهی است در صورت نیاز، همکاران محترم می‌توانند جهت تشخیص گیاهان اشاره شده و تمایز آنها از سایر گیاهان مشمول ارائه مجوز، مراتب را از سازمان جهاد کشاورزی استعلام کنند.

Please follow and like us:
Pin Share