به گزارش شبکه خبری گیاهان دارویی و ترکیبات طبیعی، معرفی خاک مناسب هر گیاه به همراه ph، مقدار نور مورد نیاز، زمان برداشت، اندام مورد استفاده، علمکرد خشک شده گیاه، میزان تولید داخل، استانهای عمده تولیدکننده و خواص درمانی و روش دارویی مورد استفاده از سایر اطلاعاتی است که در این دستورالعمل آمده است.

لازم به ذکر است معرفی هر گیاه به همراه عکس مرتبط و قابل شناسایی آن آورده شده است.

گفتنی است این دستورالعمل حاوی جدیدترین آمار و اطلاعات از میزان تولید داخلی هر یک از گیاهان بوده و در شهریور ماه سال جاری منتشرشد.