نقش گونستان‌ها در تعادل اکوسیستم

نویسنده
علی‌اصغر معصومی
استاد پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

چکیده
گون‌ها با ۸۴۴ گونه از بزرگترین جنس‌های گیاهی کشور ایران محسوب می‌شود که ۶۲۰ گونه آن انحصاری ایران است. این جنس با قدرت سازگاری بالا، اجتماعات وسیعی در حدود ۱۵ تا ۱۷ میلیون هکتار از سطح کشور را پوشش می‌دهد که در تعادل اکوسیستم، حفاظت خاک، ترسیب کربن و تولید علوفه از بعضی گونه‌ها ارزش فراوانی دارد.

کلیدواژه ها: گون؛ اکوسیستم؛ ترسیب کربن

http://irannature.areeo.ac.ir/article_107529_0a978a156cf8a44a9decfb8dc451e90d.pdf