به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی، مسئول گیاهان دارویی منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان کشت گیاهان دارویی را در ارتقاء سطح معیشت حوزه نشینان، حفظ تنوع زیستی و حفظ ژرم پلاسم محیط مهم دانست و ادامه داد: این گونه‌های گیاهی نقش اساسی در تغییر الگوی کشت حوزه نشینان به دلیل نیاز آبی کم دارد.

حسینی منفرد با تاکید بر برنامه ریزی و مدیریت یکپارچه و جامع برای توسعه حوزه آبخیز گفت: در این راستا یکی از عوامل محوری و مهم حوزه آبخیز مردم و حوزه نشینان است.

وی با بیان اینکه همراهی حوزه نشینان با حرکت توسعه پایدار و نقش آنها روی عواملی همچون ارتقاء آگاهی حوزه نشینان نسبت به توسعه پایدار و توان اقتصادی و سطح معیشت حوزه نشینان تاثیر دارد، افزود: در این بین کشت و توسعه گیاهان دارویی به عنوان یک اهرم استراتژیک در حمایت از عوامل حوزه آبخیز ( مردم، آب، خاک، پوشش گیاهی و حیوانات) نقش کلیدی دارد.