شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی فایل های کارگاه روش های تشخیص و اندازه گیری باقیمانده سموم در گیاهان دارویی (برگزار شده توسط شبکه ملی پژوهش و فناوری گیاهان دارویی در دانشگاه شهید بهشتی، سال ۱۳۸۹) را به شما مخاطبین گرامی تقدیم می نماید.

.

تشخیص و اندازه گیری باقیمانده سموم در گیاهان دارویی – بخش اول. کروماتوگرافی گازی GC

دانلود.

تشخیص و اندازه گیری باقیمانده سموم در گیاهان دارویی – بخش دوم. کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا HPLC

دانلود

.