شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی چند مقاله فارسی در زمینه اقتصاد و تجارت گیاهان دارویی خانواده چتریان به شما مخاطبین گرامی تقدمی می نماید. جهت دانلود متن کامل مقالات، بر روی تیترهای پایین کلیک نمایید.

.

بررسی مزیت نسبی تولید، صادرات و شناسایی بازارهای هدف زیره سبز

بررسی مزیت نسبی زیره سبز ایران در مقایسه با گروه کشورهای منتخب

جایگاه ایران در صادرات رازیانه. رهیافت مزیت نسبی صادراتی

مقایسه مزیت نسبی صادرات گیاهان دارویی ایران با سایر کشورهای صادرکننده (مطالعه موردی رازیانه، بادیان، انیسون و گشنیز)