رییس بخش تحقیقات منابع طبیعی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان‌شرقی گفت: ضعف در فناوری، فرآوری و تهیه داروهای گیاهی را باید مهم ترین مشکل توسعه صنعت گیاهان دارویی بدانیم.

توحید ابراهیمی افزود: عدم شناخت کافی مسئولان از قابلیت‌های صنعت گیاهان دارویی بسان دیواری رو به روی توسعه صنعت گیاهان دارویی است.

وی تشریح کرد: پزشکان داخلی مصرف داروهای گیاهی را تجویز نمی‌کنند، بنابراین بازار مناسب داخلی به وجود نیامده است.

ابراهیمی، عطاری‌ها را در پیشگیری از توسعه صنعت گیاهان دارویی تاثیرگذار قلمداد کرد و ادامه داد: سیستم توزیع نامناسب گیاهان دارویی در عطاری‌ها از توسعه صنعت گیاهان دارویی جلوگیری می‌کند.

وی افزود: توسعه صنعت گیاهان دارویی با احداث واحدهای تولیدی در محدوده شهرهای بزرگ تحقق خواهد یافت.

رییس بخش تحقیقات منابع طبیعی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان‌شرقی یادآور شد: عملکرد ضعیف برخی از تجار ایرانی به نوعی مانع توسعه صنعت گیاهان دارویی شده است.

‌ابراهیمی با اشاره به فقدان زیرساخت توسعه این صنعت تاکید کرد: فقدان زیرساخت‌های مناسب، عدم وجود بانک ژن مختص گیاهان دارویی و ضعف در اطلاع رسانی و فرهنگسازی ‌از مشکلات توسعه صنعت گیاهان دارویی در کشور است.