به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی، از اهداف بسترسازی برگزاری این مدرسه ایجاد شرکت های مستقل دانش بنیان درحیطه گیاهان دارویی و ترغیب و انگیزش دانش آموختگان دانشگاه ها به فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی است .

دانشجویان دکترای داروسازی و پزشکی می توانند برای ثبت نام در این دوره آموزشی تا پایان دی به سایت http://mptmt.sums.ac.ir مراجعه کنند .