به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان داروئی، دکتر محمد باقر رضایی رئیس انجمن گیاهان دارویی در خصوص صادرات گیاهان دارویی در کشور اظهار داشت: تخریب عرصه ها و کاهش تولید بسزایی در کاهش صادرات و افزایش قیمت گیاهان دارویی داشته و از سویی تولید زراعی نسبت به دهه گذشته در حدی نیست که بتواند صنایع داخلی را تامین کند و به همین خاطر نیاز به واردات برخی گونه های دارویی داریم.

وی افزود: در حال حاضر عرصه گیاهان دارویی و گیاهان ارگانیک در کشور خالی است و همین امر احتمال قاچاق گیاهان دارویی از مبادی دیگر کشور ها به همراه دارد.

رضایی در ادامه گفت: با توسعه عرصه های منابع طبیعی و احیای عرصه های تخریب شده و مکانیزه کردن زراعت می توانیم تولید برخی گونه های زراعی را داشته باشیم و صادرات را افزایش دهیم.

رئیس انجمن گیاهان دارویی تصریح کرد: وزارت جهاد کشاورزی ، بازرگانی و بخش خصوصی نسبت به تولید یک محصولی ملی و استاندارد باید اقدام کنند زیرا در غیر اینصورت آینده روشنی از گیاهان دارویی نخواهیم داشت و تنها به یک وارد کننده تبدیل خواهیم شد.