به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی، هوشنگ فرجی مدیر مرکز رشد فناوری دانشگاه یاسوج گفت: دستگاه خشک کن بستر سیال ارتعاشی برای خشک کردن گیاهان دارویی از سوی رحیمی رئیس دانشگاه و عضو هیات علمی و با مشارکت رقیه زمانی (دانشجوی دکتری مهندسی شیمی) ثبت و اختراع شده است.