به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی به نقل از مدیریت جهادکشاورزی شهرستان خوروبیابانک، با توجه به تغییر الگوی کشت و شرایط خاص قدومه شیرازی از جمله تحمل به کم آبی ،کاشت پاییزه و برداشت آن در فروردین ماه ،این سایت الگویی در روستای خنج در تاریخ ۱/۷/۹۴ به زیر کشت رفت. در این مدرسه در مزرعه کشاورزان روستاهای مجاور با اقلیم مشابه با این روستا در سایت حضور داشتند و بهره برداران از نزدیک با تهیه زمین، کاشت و آبیاری قدومه شیرازی آشنا شدند و همچنین توضیحات آقای ثقفی کشاورز سایت با سابقه بیش از ۲۰ سال در زمینه کشت گیاهان دارویی بهره مند شدند . در پایان به سوالات کشاورزان در این زمینه پاسخ داده شد