بادرشبوی زراوی بسیار پرگل می باشد. در این گیاه گل ها به رنگ آبی بنفش بوده و دارای دو لپ می باشند.

ساقه های گل دهنده کوتاه بوده و برگها سبز تیره می باشند. ارتفاع این گیاه ۱۰ تا ۳۰ سانتیمتر بوده و در مکانهای با آفتاب مستقیم رشد و نمو می کند. منشاء اصلی این گیاه قاره آسیا می باشد

By: مهدی قنبری


کلیدواژه ها :