شبکه ملی پژوهش و فناوری گیاهان دارویی با همکاری پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی دانشگاه شهید بهشتی، کارگاه آموزشی «تولید متابولیت های ثانویه از طریق ریشه های موئین» را برگزار می کند.

این کارگاه توسط شبکه ملی پژوهش و فناوری گیاهان دارویی با همکاری پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی دانشگاه شهید بهشتی و در محل این پژوهشکده برگزار می گردد.

علاقه مندان می توانند جهت ثبت نام حداکثر تا تاریخ ۱۶/۸/۹۴ فرم ثبت نام و فیش واریزی(شماره حساب: ۳۴۲۰۶۷۱۰۷ بانک تجارت شعبه دانشگاه شهید بهشتی) خود را از طریق نمابر یا پست الکترونیکی به دبیرخانه شبکه ارسال نمایند.

هزینه شرکت در این کارگاه ۱ میلیون ریال معادل صد هزار تومان و برای اعضای شبکه ۵۰۰ هزار ریال معادل ۵۰ هزار تومان می باشد.

این کارگاه آموزشی در تاریخ ۲۰ آبانماه ۱۳۹۴ برگزار می گردد و برنامه کارگاه به شرح ذیل می باشد:

کارگاه-ریشه-های-موئین