فهرست داروهای طبیعی دارای مجوز سازمان غذا و دارو

(اداره کل فراورده های طبیعی، سنتی و مکمل)

(به نقل از وبسایت وزارت بهداشت، تاریخ ۱۶ شهریورماه ۱۳۹۴)

 

ردیفنام دارواشکال داروییگیاهان دارویی مورداستفاده
۱آلیکومقرص روکشدارAllium sativum
۲آلیوم – اسقرص روکشدارAllium sativum
۳آلفاپمادLawsonia inermis,Curcuma longa,Pastacia terebenthus
۴آلتادینقرص مکیدنیAlthaea officinalis,Glycyrrhiza glabra,Mentha piperita
۵آلتیبپودرValeriana officinalis,Melissa officinalis,Borago officinlis,Matricaria chamomilla , Lavandula stoechas
۶کاردیوتونقطرهCrataegus monogyna
۷آنتومقرص(قوطی)Anethum graveolens,Cichorium intybus,Fumaria officinalis,Citrus aurantifolia
۸آنتومگرانولAnethum graveolens,Cichorium intybus,Fumaria parviflora,Citrus sp
۹آنتی دیابتیکپودرMorus nigra,Trigonella foenum- graecum,Olea europaea,Glycyrrhiza glabra, Mentha pulegium
۱۰آوی پکتقطرهEucalyptus sp, Foeniculum vulgare, Thymus kotschyanus
۱۱آنتی میگرنقطرهFoeniculum vulgare,Valeriana officinalis,Salix alba,Melissa officinalis
۱۲آفرودیتقطرهTribulus terrestris,Cinnamomum zeylanicum,Zingiber officinale, Crocus sativus
۱۳سینارولقرصCynara scolymus
۱۴کاپودرمپمادCapsicum annum
۱۵آفرودیتقرص روکشدارTribulus terrestris,Cinnamomum zeylanicum,Zingiber officinale, Crocus sativus
۱۶بابونهقطرهMatricaria chamomilla
۱۷برنپودرTriticum sativum
۱۸برونکوتیدیشربتZataria multiflora
۱۹کالاندولاپمادCalendula officinalis
۲۰کارامینپودرPimpinella anisum,Foeniculum vulgare,Carum carvi,Matricaria chamomilla, Mentha piperita
۲۱کاراوی میکسچرمحلول خوراکیCarum carvi,Foeniculum vulgare,Mentha spicata
۲۲کارمیناتیفپودرCarum carvi,Cuminum cyminum,Pimpinella anisum,Mentha piperita, Melissa officinalis, Foeniculum vulgare, Coriandrum sativum
۲۳کارمینتقطرهMentha spicata,Melissa officinalis,Coriandrum sativum
۲۴سینامولقطرهEugenia caryophyllata,Cinnamomum zeylanicum,Elettaria cardamomum
۲۵سی لاکسقرصCassia obovata,Foeniculum vulgare
۲۶پسیلیومگرانولPlantago psyllium
۲۷بلادینقرصAtropa belladona
۲۸سینابایلقطرهCynara scolymus
۲۹کراتاگوسقطرهCrataegus oxyacantha
۳۰دنتولقطرهSatureja khoozestanika
۳۱دیل سانقطرهAnethum graveolens
۳۲سنالاکسشربتCassia angustifolia
۳۳هایپیکومکپسولHypericum perforatum
۳۴بخور طبی دینهپودرFoeniculum vulgare,Myrtus communis,Eucalyptus globulus,Thymus serpillum, Matricaria chamomilla
۳۵کاپسیکومژلCapsicum annum
۳۶دیورتیکپودرPrunus cerasus,Zea mays,Tribulus terrestris,Mentha longifolia
۳۷د- رگلیسقرصGlycyrrhiza glabra
۳۸کامیلاندهانشویهMatricaria chamomilla,Mentha sp.,Pimpinella anisum
۳۹ایموستیمقرصEchinacea purpurea
۴۰انوکسولونپمادGlycyrrhiza glabra
۴۱اکالیپتوسمحلول غیرخوراکیEucalyptus sp,Styrax benzoin,Menthol
۴۲اکالیپتوسپودرEucalyptus globulus,Myrtus communis,Cymbopogon sp,Ziziphora regia, Thymus kotschyanus
۴۳روغن بادام شیرین نوشادلینمانPrunus amygdalus
۴۴اکالیپتوسمحلول غیرخوراکیEucalyptus globulus
۴۵اکالیپتوسمحلول غیرخوراکیEucalyptus spp,Mentha piperita,Thymus sp
۴۶روغن فندق نوشادلینمانCorylus avellana
۴۷فنلینقطرهFoeniculum vulgare
۴۸گارلت(No:50)قرص روکشدارAllium sativum
۴۹بیلی ناسترقطرهCotoneaster discolor
۵۰گارلیکقطرهAllium sativum
۵۱ایرگلقطره گوشیCinnamomum camphora,Prunus amygdalus,Arachis hypogaea
۵۲گارلی کپکپسولAllium sativum
۵۳گارسینقرص روکشدارAllium sativum
۵۴ولیپمادPrunus amygdalus , Olea europaea, Helianthus annus, Sesamum indicum, Cinnamomum camphora
۵۵رهامحلول خوراکیBerberis vulgaris, Valeriana officinalis, Salix alba, Matricaria chamomilla, Peganum harmala, Cinnamomum zeylanicum
۵۶دنتامژلEugenia caryophyllata
۵۷سالویزانژلSalvia officinalis
۵۸کاردیوتونقرص روکشدارCrataegus monogyna
۵۹درماتینکرمZizyphus spina-christi
۶۰فورمولا فور منقرصTribulus terrestris,Glutamic acid,Epilobium parviflorum,Urtica dioica, Serenoa repens, Alanine
۶۱کورکومینکپسولCurcuma longa
۶۲گاسترولانقطرهFoeniculum vulgare,Matricaria chamomilla,Mentha piperita
۶۳کالندیت ایکرمCalendula officinalis,Echinacea angustifolia
۶۴پروستاتانقرص روکشدارUrtica dioica, Cucurbita pepo, Matricaria recutita, Tribulus terrestris, Pimpinella anisum
۶۵لومکسقطرهSatureja hortensis
۶۶گاسترودینقرصGlycyrrhiza glabra,Calendula officinalis,Althaea officinalis
۶۷مدریکقرص روکشدارEquisetum arvense
۶۸گاسترولیتقطرهZataria multiflora
۶۹جنرال تونیکپودرCichorium intybus,Trigonella foenum- graecum,Foeniculum vulgare, Glycine soja, Hordeum vulgare, Daucus carota,Cicer arietinum
۷۰جن جی تونکپسولZingiber officinale
۷۱جینکوتیدیقرصGinkgo biloba
۷۲ممورکسقرصGinkgo biloba
۷۳گل گریپمحلول خوراکیAnethum graveolens
۷۴بیومیکسچر ۱۴۵ میلی لیترشربتCarum carvi,Foeniculum vulgare,Mentha longifolia
۷۵هربی لاکسکپسولCassia angustifolia
۷۶هایپیرانقطرهHypericum perforatum
۷۷ایرالوکسقطرهRheum palmatum
۷۸کامیلکرمMatricaria recutita
۷۹کامی سلمحلولMatricaria chamomilla
۸۰لاگزاریسینروغن برای تهیه امولسیونRicinus communis
۸۱لیکوفارقرص مکیدنیGlycyrrhiza glabra,Eucalyptus globulus,Capsicum annum,Menthol
۸۲لوبری تیدیشیافRicinus communis
۸۳ماسومنتقرص مکیدنیMentha piperita, Glycyrrhiza glabra
۸۴ماتریکاقطرهMatricaria recutita
۸۵ملیسان(۵ گرمی)ژلMelissa officinalis
۸۶منتاقرص جویدنیMentha piperita
۸۷منتازینقرص مکیدنیMentha piperita, Foeniculum vulgare, Glycyrrhiza glabra
۸۸منتولقطرهMentha piperita
۸۹سینارکولقرصCynara scolymus
۹۰مینتاژلژلMentha sp.
۹۱موسیلیومساشهPlantago ovata
۹۲شیکوریدینقرصCichorium intybus,Trigonella foenum- graecum,Foeniculum vulgare
۹۳میرتکسقطرهMyrtus communis
۹۴ترانکی والقرصValeriana officinalis , Passiflora incarnata , Humulus lupulus , Melissa officinalis
۹۵میرتوپلکس ۱۰%پمادMyrtus communis L.
۹۶نوراگلقرص روکشدارValeriana officinalis , Melissa officinalis
۹۷اولئاکراتپودرOlea europaea, Crataegus microphilla, Vaccinium arctostaphyllous, Zizyphus vulgaris, Mentha pulegium
۹۸پاسی پیقطرهPassiflora incarnata
۹۹پرفورانقرص روکشدارHypericum perforatum
۱۰۰پرسیکاقطرهSalvadora persica, Achillea millefolium, Mentha spicata
۱۰۱فیتوکلدقرص روکشدارAlthaea officinalis, Sambucus ebulus, Echinacea purpurea
۱۰۲پلانتاژلپودرPlantago major,Mentha sp
۱۰۳پروستاتانقطرهUrtica dioica,Cucurbita pepo,Matricaria chamomilla,Tribulus terrestris,Pimpinella anisum
۱۰۴پسیلیومپودرPlantago ovata
۱۰۵روز-پسیلیوم دانهگرانولPlantago ovata
۱۰۶پسیلیومساشهPlantago psyllium
۱۰۷پسیلیوم موسیلوییدپودرPlantago psyllium
۱۰۸رازینقرص مکیدنیFoeniculum vulgare, Glycyrrhiza glabra
۱۰۹رگلیس معطرگرانولGlycyrrhiza glabra, Cuminum cyminum, Foeniculum vulgare, Althaea officinalis
۱۱۰رزماریپمادRosmarinus officinalis
۱۱۱سامی لاکسقرصCassia angustifolia,Cuminum cyminum
۱۱۲سنکلقطرهFoeniculum vulgare, Cuminum cyminum, Laurus nobilis, Cerasus avium, Zea mays, Tribulus terrestris, Cucumis melo
۱۱۳سدامینکپسولValeriana officinalis
۱۱۴سناگلشربتCassia obovata
۱۱۵سنالینپودرCassia angustifolia, Cuminum cyminum, Rosa damascena
۱۱۶سنالین ۷.۵قرص روکشدارCassia sp, Rosa damascena, Foeniculum vulgare
۱۱۷سنالاکسقرص(قوطی)Cassia angustifolia,Coriandrum sativum
۱۱۸شیرافزاقطرهFoeniculum vulgare,Cuminum cyminum,Trigonella foenum- graecum,Anethum graveolens
۱۱۹شیرینوشپودرGlycyrrhiza glabra, Matricaria chamomilla,Achillea millefolium
۱۲۰سوپرمینتقطرهMentha spicata
۱۲۱تانامیگرنکپسولChrysanthemum parthenium (=Tanacetum partenium)
۱۲۲تیمکسقطرهThymus vulgaris
۱۲۳لیوومارینکپسولSilybum marianum
۱۲۴تیمکسشربتThymus vulgaris
۱۲۵تیمکسقرصThymus vulgaris
۱۲۶تیمیانشربتThymus vulgaris, Eucalyptus globulus, Satureja hortensis, Foeniculum vulgare
۱۲۷توسیانشربتThymus vulgaris
۱۲۸توسیگلقطرهThymus vulgaris, Illicium verum
۱۲۹توسیوینقطرهZataria multiflora, Foeniculum vulgare
۱۳۰اورتانقطرهUrtica dioica
۱۳۱اکالیپتوسمحلول غیرخوراکیEucalyptus sp
۱۳۲پاسی والقطرهPassiflora incarnata, Valeriana officinalis
۱۳۳اورتیدینقطرهUrtica dioica
۱۳۴والرینکپسولValeriana officinalis
۱۳۵گرایپ میکسچرشربتMentha piperita,Mentha spicata,Carum carvi,Zingiber officinale
۱۳۶والریکشربتValeriana officinalis, Melissa officinalis
۱۳۷والی فلورقرص روکشدارValeriana officinalis, Passiflora incarnata
۱۳۸ویتاگنوسقطرهVitex agnus-castus
۱۳۹دروزیلقطرهThymus vulgaris
۱۴۰زینتوماکپسولZingiber officinale
۱۴۱بلادومدشربتAtropa belladona
۱۴۲فیتوسینسوسپانسیون غیرخوراکیEucalyptus camadulansis, Menthol
۱۴۳ایمونوساپورت جی ایقطرهEchinacea purpurea
۱۴۴اکینامدقرصEchinacea purpurea
۱۴۵پپوسترینکپسول نرمCucurbita pepo
۱۴۶تبوکانقرص روکشدارGinkgo biloba
۱۴۷ملیسان(۳۰ گرمی)ژلMelissa officinalis
۱۴۸ایرالوکسژلRheum palmatum
۱۴۹جین سینکپسولPanax ginseng
۱۵۰شیرافزاکپسولFoeniculum vulgare,Cuminum cyminum,Trigonella foenum- graecum,Anethum graveolens
۱۵۱اسپینال زدکپسولPeganum harmala , Dracocephalum kotshyi
۱۵۲لیورگل۷۰قرص روکشدارSilybum marianum
۱۵۳پیجیوم آفریکانومکپسول نرمPygium africanum
۱۵۴تیموژلکپسول نرمZataria multiflora, Foeniculum vulgare
۱۵۵سیلیمارینقطرهSilybum marianum
۱۵۶لکورکسکرم واژینالZataria multiflora
۱۵۷ترموراب ۳۸ گرمیپمادMenthol, Cinnamomum camphora, Eucalyptus sp, Myristica fragrans, Thuja occidentalis, Pinum pinaster
۱۵۸ترموراب ۱۹ گرمیپمادMenthol, Cinnamomum camphora, Eucalyptus sp, Myristica fragrans, Thuja occidentalis, Pinum pinaster
۱۵۹جینکوگلقرص روکشدارGinkgo biloba
۱۶۰آگنوگلقرص روکشدارVitex agnus-castus
۱۶۱کامیلودرمکرمMatricaria chamomilla
۱۶۲اکوئی دیورتقرصEquisetum arvense
۱۶۳سالویگلقرص روکشدارSalvia officinalis
۱۶۴مایکودرملوسیونArtemisia sieberi
۱۶۵لومکسکپسول نرمSatureja hortensis
۱۶۶ام جی۱۵ گرمیپمادMyrtus communis
۱۶۷سی املوسیون موضعیMentha spicata,Apium graveolens
۱۶۸دیورینقطرهEquisetum arvense
۱۶۹برونکوسینشربتThymus vulgaris
۱۷۰کراتاگلقرص روکشدارCrataegus sp
۱۷۱منستروگلکپسولPimpinella anisum,Apium graveolens,Crocus sativus
۱۷۲منتالوسیونMentha piperita
۱۷۳نروکسینقرصHypericum perforatum
۱۷۴تیمیکلدقطرهThymus vulgaris
۱۷۵موسیلیوم با طعم پرتقالساشهPlantago ovata
۱۷۶موسیلیوم با طعم توت فرنگیساشهPlantago ovata
۱۷۷موسیلیوم با طعم موزساشهPlantago ovata
۱۷۸کراتاویلقرص روکشدارCrataegus pentagyna
۱۷۹کاپسیانپمادCapsicum annum
۱۸۰لیورگل۱۴۰قرص روکشدارSilybum marianum
۱۸۱ب ب کلدپمادEucalyptus sp,Thymus vulgaris,Mentha sp
۱۸۲گالگا دینهقرصGalega officinalis
۱۸۳ونوگلکرمAesculus hippocastanum
۱۸۴جین فلکسکپسولCurcuma longa,Zingiber officinale,Uncaria tomentosa,Boswellia papyrifera
۱۸۵حصا-آقرص روکشدارCarum carvi,Apium graveolens,Prawn
۱۸۶هایپی فور ۴۲۵ mgکپسولHypericum perforatum
۱۸۷والی ریس mg 545قرص روکشدارValeriana officinalis
۱۸۸هایپی فور mg 250قرص روکشدارHypericum perforatum
۱۸۹سیلارین mg 70قرص روکشدارSilybum marianum
۱۹۰کراتونیک اس mg 100قرص روکشدارCrataegus oxyacantha
۱۹۱روز-پسیلیوم پوستهساشهPlantago ovata
۱۹۲گارلت(No:100)قرص روکشدارAllium sativum
۱۹۳سنالاکسقرص(بلیستر)Cassia angustifolia,Coriandrum sativum
۱۹۴پروسکورکپسولSerenoa repens, Urtica dioica, Camellia sinensis, Zingiber officinale, Cucurbita pepo, Rosmarinus officinalis
۱۹۵کپکسکرمCapsicum sp
۱۹۶سناگرافشربتCassia angustifolia
۱۹۷دیامدساشهPlantago ovata
۱۹۸روغن کرچک طعم دار حنانمحلول خوراکیRicinus communis
۱۹۹آوی پکتشربتThymus vulgaris
۲۰۰هربالایف ۶۰ میلی لیتریقطرهAllium sativum,Crataegus spp,Vaccinium myrtillus,Zingiber officinale, Capsicum frutescens
۲۰۱آکنیلژل موضعیZataria multiflora
۲۰۲گاسترینقرص روکشدارGlycyrrhiza glabra,Matricaria chamomilla,Achillea millefolium
۲۰۳ونوگلقرص روکشدارAesculus hippocastanum
۲۰۴بولدولاکسقرص روکشدارCassia angustifolia
۲۰۵سهالاکسقرص روکشدارCassia angustifolia
۲۰۶توسیان اطفالشربتThymus vulgaris
۲۰۷هایپیرانقرص روکشدارHypericum perforatum
۲۰۸کلدرابکرمEucalyptus sp,Menthol,Cinnamomum camphora
۲۰۹فیژانشربتCassia angustifolia,Ficus carica
۲۱۰تیشوککپسولCynara scolymus
۲۱۱ممورالکپسولBosewellia carteri,Zingiber officinale
۲۱۲آرنی سینژلArnica montana
۲۱۳رکتولپمادMyrtus communis L.
۲۱۴آ اف اسقطرهMentha piperita
۲۱۵فیتوونقرص روکشدارAesculus hippocastanum
۲۱۶پلانتاژلساشهPlantago major,Mentha sp
۲۱۷پسیلیومساشهPlantago ovata
۲۱۸کلپرمینکپسولMentha piperita
۲۱۹مینادتاکسقرصCynara scolymus
۲۲۰کامودرماپمادChamomilla recutita
۲۲۱مارینتولژلRosmarinus officinalis, Menthol, Cinnamomum camphora
۲۲۲فیژانشربتCassia angustifolia,Ficus carica
۲۲۳تیمورانتشربتThymus vulgaris
۲۲۴پروستافارماشربتCucurbita pepo
۲۲۵کلیفیگشربتCassia senna,Ficus carica
۲۲۶میگری هیلپودرLavandula officinalis, Viola odorata, Foeniculum vulgare, Coriandrum sativum, Origanum vulgare
۲۲۷پسیلیوم با طعم موزپودرPlantago ovata
۲۲۸پسیلیوم با طعم پرتقالپودرPlantago ovata
۲۲۹کاپسیاسین ۰/۰۷۵ درصدکرمCapsicum sp
۲۳۰کاپسیاسین ۰/۰۲۵ درصدکرمCapsicum sp
۲۳۱ولیپمادPrunus amygdalus , Olea europaea, Helianthus annus, Sesamum indicum, Cinnamomum camphora
۲۳۲ویتاگنوسقرص روکشدارVitex agnus-castus
۲۳۳ولیپمادPrunus amygdalus , Olea europaea, Helianthus annus, Sesamum indicum, Cinnamomum camphora
۲۳۴دیاتوسینشربتThymus vulgaris
۲۳۵کراتاسینقطرهCartaegus oxycantha
۲۳۶گالیکسلوسیونLavandula stoechas,Ferula gommusa
۲۳۷دهانشویه دینهدهانشویهCamellia sinensis,Eucalyptus globulus,Thymus vulgaris,Mentha piperita, Calendula officinalis, Mentha spicata
۲۳۸فیتوتونکپسولPanax ginseng, Ginkgo biloba
۲۳۹فیتوآرتریتکپسولCurcuma longa, Boswellia serrata, Zingiber officinale, Uncaria tomentosa
۲۴۰میناسیجقرصSalvia officinalis
۲۴۱اکیاسینقرصEchinacea purpurea
۲۴۲فلکسی گلقرص روکشدارScutellaria baicalensis,Acacia catechu
۲۴۳سیمی فوگلقرص روکشدارCimicifuga racemosa
۲۴۴کامیلاسینقطرهMatricaria chamomilla,Achillea millefolium
۲۴۵برونکلدینشربتThymus vulgaris,Primula officinalis
۲۴۶اورتیدینقرصUrtica dioica
۲۴۷هموروهربپمادHamamelis virginiana
۲۴۸گارسین ۵۰۰قرص روکشدارAllium sativum
۲۴۹اسلیم کوئیکقرص روکشدارApium graveolens, Anethum graveolens, Camellia sinensis
۲۵۰میکوزینکرم واژینالAllium sativum
۲۵۱والریکقرصValeriana officinalis, Mellisa officinalis
۲۵۲لاژکسکرمAloe littoralis,Pelargonium roseum,Lavandula stoechas
۲۵۳آنتی فیشر۳۰ گرمیکرمMatricaria chamomilla,Quercus infectoria
۲۵۴میرتلکس جی ایقطرهMyrtus communis
۲۵۵هایزیستدهانشویهThymus vulgaris,Eucalyptus sp,Mentha piperita
۲۵۶پروستاسینقطرهCucurbita pepo
۲۵۷آمی سیلیمارین ۷۰قرص روکشدارSilybum marianum
۲۵۸لینیراقرصCassia angustifolia
۲۵۹د- رگلیسقرصGlycyrrhiza glabra
۲۶۰فیتوگلاسپری بینیCapsicum annum, Rosmarinus officinalis, Eucalyptus sp
۲۶۱ژنیلاکسکپسول نرمRicinus communis
۲۶۲کاپسیدینکرمCapsicum annuum L.
۲۶۳کالندولا هایپریکوم سها جیساپمادHypericum perforatum,Calendula officinalis
۲۶۴برونکوباریج۱۲۰ میلی لیتریشربتZataria multiflora,Althaea officinalis
۲۶۵همرکسپمادHamamelis virginiana
۲۶۶اکالیپتوس اینهالرمحلول غیرخوراکیEucalyptus sp
۲۶۷آنژی پارسپمادMelilotus officinalis
۲۶۸آنژی پارسکپسولMelilotus officinalis
۲۶۹رواکلکپسول نرمPinene , Camphene , Cineol , Menthone , Menthol , Borneol
۲۷۰پروسپانشربتParthenocissus quinquefolia
۲۷۱پاسیفلورینمحلول خوراکیPassiflora incarnata
۲۷۲پادما ۲۸کپسولCetraria islandica, Saussurea costus, Azadirachta indica, Elettaria cardamomum, Pterocarpus santalinus, Terminalia chebula, Pimenta dioica, Aegele marmelus, Calcium sulfate, Aquilegia vulgaris, Plantago lanceolate, Glycyrrhiza glabra, Polygonum
۲۷۳سفاکلیمان مونوکپسولCimicifuga racemosa
۲۷۴جی ام وی ایوینینگ پرایمرز اویل ۱۰۰۰ میلی گرمیکپسول نرمOenothera biennis
۲۷۵هیرودوئیدکرمChondroitine polysulfate
۲۷۶وست کوست نچرال ساپالمتوکپسول نرمSaw palmetto
۲۷۷تلتونال ۴۸۰قرص روکشدارHarpagophytum procumbens
۲۷۸هانی تیمشربتThymus vulgaris
۲۷۹آرومینقطرهZingiber officinale
۲۸۰تاویپککپسول نرمLavandula latifolia
۲۸۱جین سینشربتPanax ginseng
۲۸۲جینسینگکپسول نرمPanax ginseng
۲۸۳وینگز ارگانیک هارت دراپسقطرهAllium sativum , Crataegus laevigata Zingiber officinale, Capsicum annum
۲۸۴نچرال لایف اونینگ پرایم روز اویلکپسول نرمOenothera biennis
۲۸۵رواتینکسکپسول نرمAlpha & beta pinene , Camphene , Fenchone, Borneol , Anethol
۲۸۶نرس هارویز گریپ میکسچرمحلول خوراکیAnethum graveolens , Carum carvi
۲۸۷سونگانایتقرصValeriana officinalis, Melissa officinalis
۲۸۸آرتروهربقرص روکشدارHarpagophytum procumbens
۲۸۹لینودرمکرم موضعیOenothera biennis
۲۹۰کامیلوگل ۲۵۰ میلی لیتریمحلول غیرخوراکیMatricaria recutita
۲۹۱آکنه هربژلLavandula stoechas,Pelargonium roseum
۲۹۲کاپسایسین مدیفارم ۰.۰۲۵%کرم موضعیCapsicum sp
۲۹۳کاپسایسین مدیفارم ۰.۰۷۵%کرم موضعیCapsicum sp
۲۹۴پسیلیومساشهPlantago ovata
۲۹۵کامیلوگل ۱۲۰ میلی لیتریمحلول غیرخوراکیMatricaria recutita
۲۹۶تروماهربپمادArnica montana, Hamamelis virginiana, Aesculus hippocastanum, Matricaria recutita, Salvia officinalis
۲۹۷برونکوگلقرص روکشدارAsarum europaeum
۲۹۸نوراگل فورتقرص روکشدارValeriana officinalis, Melissa officinalis
۲۹۹رهامینپمادHarpagophytum procumbens,Boswellia freerana,Olea europaea,Vitis vinifera,Oenothera biennis
۳۰۰دینه ونوویتالقرص روکشدارAesculus hippocastanum
۳۰۱کاستروماروغنRicinus communis
۳۰۲کلینفانت نیوبرنپودرEscherichia coli
۳۰۳سفامادارقرصCalotropis gigantea
۳۰۴برناگلپمادSesamum indicum
۳۰۵ساینارقرص روکشدارCynara scolymus
۳۰۶اکالیپتوسمحلول غیرخوراکیEucalytus sp,Mentha piperita
۳۰۷ملاگلژلMelaleuca alternifolia
۳۰۸پروستیلساشهCucurbita pepo
۳۰۹کام گرینکپسولCamellia sinensis
۳۱۰آیوراقطرهHedera helix
۳۱۱وازوگلقرص روکشدارOlea europaea
۳۱۲پروسپانقرص جوشانHedera helix
۳۱۳کامیسانمحلولMatricaria chamomilla
۳۱۴پدی کافشربتThymus spp,Hedera helix,Althaea officinalis
۳۱۵ایموژنشربتEchinacea purpurea
۳۱۶ایموستیممحلول خوراکیEchinacea purpurea
۳۱۷هیرسوتانکرمHyoscyamus nigra,Datura stramonium,Conium maculatum
۳۱۸میگراگلقرص روکشدارValeriana officinalis,Salix alba,Foeniculum vulgare,Melissa officinalis
۳۱۹کربوگلکپسولFoeniculum vulgare,Carum carvi,Illicium verum,Cuminum cyminum, Melissa officinalis, Matricaria recutita, Mentha piperita, Origanum majorana
۳۲۰ریپل گللوسیونCymbopogon nardus,Mentha piperita,Cedarum libani,Cymbopogon citratus,Pelargonium graveolense
۳۲۱آرتمیسلوسیونRosmarinus officinalis,Artemisia abrotanum,Laurus nobilis,Hamamelis virginiana
۳۲۲آلزینور ۵ میلی گرمقرصVinpocetine
۳۲۳روغن کرچک حنانروغنRicinus communis
۳۲۴اکالیپتوس-تداژلکپسول نرم غیر خوراکیEucalyptus globulus,Mentha piperita
۳۲۵لاکسی پرل ۱۰۰۰ میلی گرمکپسول نرم ژلاتینیRicinus communis
۳۲۶کولیتیکقطرهAnethum graveolens,Foeniculum vulgare
۳۲۷دنتوگانژلCaryophyllus aromaticum,Mentha piperita
۳۲۸اسلیم فولکپسولMalus orientalis,Camellia sinensis,Ascophyllum nodosum
۳۲۹زینکلدشربتEchinacea purpurea , Glycyrrhiza glabra
۳۳۰اودوراتاشربتViola odorata
۳۳۱استراگلقطرهCrataegus sp,Vaccinium myrtillus,Zingiber officinale,Allium sativum,Capsicum frutescens,Matricaria chamomilla,Salix spp
۳۳۲فیگ پلاسشربتFicus carica,Alhagi psedalhagi
۳۳۳فیژیتولشربتFicus carica
۳۳۴جینکوسانکپسولPanax ginseng,Ginkgo biloba
۳۳۵روماتوگلقرص روکشدارHarpagophytum procumbens
۳۳۶رهاکپسولBerberis vulgaris, Valeriana officinalis,Berberis vulgaris,Salix alba,Matricaria chamomilla,Peganum harmala,Cinnamomum zeylanicum
۳۳۷کولیکزقطرهAnethum graveolens,Foeniculum vulgare
۳۳۸دولوتفینقرصHarpagophytum procumbens
۳۳۹جینکوبیلوباکپسولGinkgo biloba
۳۴۰مناستیلمحلول موضعیCalendula officinalis
۳۴۱یوموگیکپسولSaccharomyces boulardi
۳۴۲موتافلورکپسولE. coli strain nissle 1917
۳۴۳تیماکسانشربتThymus vulgaris, Hedera helix
۳۴۴کاپسیکومپلاستر/مشمعCapsicum arten
۳۴۵سوسالویاقرص روکشدارSalvia officinalis
۳۴۶آلوئه وراژلAloe barbadensis
۳۴۷هایپورکس- بیقرصHibiscus sabdariffa
۳۴۸گاستریراقطرهHypericum perforatum,Matricaria recutita,Glycyrrhiza glabra, Potentilla anserina, Angelica archangelica, Cnicus benedictus, Artemisia absinthium
۳۴۹ماساژلکرمSymphytum officinale
۳۵۰روغن بذر کدوکپسول نرمCucurbita pepo
۳۵۱لیپوهربکپسولPortulaca oleracea,Anethum graveolens,Cynara scolymus,Trigonella foenum- graecum, Berberis vulgaris,Trigonella foenum-graecum
۳۵۲ژلاکس ۱۰۰۰کپسول نرمRicinus communis
۳۵۳دولوژلژلMatricaria chamomilla,Valeriana officinalis
۳۵۴پیاسکلدینکپسولPersea americana, Glycine soja
۳۵۵تلخکقطرهKCl
۳۵۶جینکوویتونشربتGinkgo biloba
۳۵۷هپاتانقرصSilybum marianum
۳۵۸مهروکرمCoriandrum sativum
۳۵۹کام گرینقرصCamellia sinensis
۳۶۰هرباکلدشربتThymus vulgaris,Hedera helix
۳۶۱رازکقرصHumulus lupulus
۳۶۲لیورهربقرص روکشدارSilybum marianum
۳۶۳دیاگلکپسولGymnema sylvestre,Momordica charantia,Trigonella foenum-graccum, Ginkgo biloba
۳۶۴آفتوسانمحلول موضعیRheum palmatum
۳۶۵یوری سپتیک کرانبریکپسولVaccinum macrocarpon
۳۶۶نوروژیک منتولاسپریPelargonium graveolens, Lavandula stoechas, Eucalyptus globulus, Citrus aurantium, Melaleuca alternifolia, Hypericum perforatum
۳۶۷فیتوگلوکزامینژلAesculus hippocastanum
۳۶۸ریکاوپمادSesamum indicum, Cinnamomum camphora
۳۶۹تیمکس پلاسشربتThymus vulgaris,Honey
۳۷۰رزامینتپمادRosmarinus officinalis
۳۷۱دروزیلشربتThymus vulgaris
۳۷۲هرباسیلساشهPlantago ovata
۳۷۳نتونال-بیقرصUrtica dioica
۳۷۴موسیلاکسساشهPlantago ovata
۳۷۵استاپ استنورینگمحلولMentha piperita, Citrus medica, Eugenia caryophyllata, Pinus sylvestris, Salvia officinalis, Eucalyptus globulus, Thymus vulgaris, Melissa officinalis, Lavandula angustifolia, Foeniculum vulgare
۳۷۶سی لاکسشربتCassia spp
۳۷۷پپرسین ۰.۰۷۵کرمCapsicum sp
۳۷۸فیبروگلپودرPlantago ovata
۳۷۹دنتاژلژلSyzygium aromaticum,Mentha piperita
۳۸۰چای سبز هلس پایونرزقرصCamellia sinensis
۳۸۱تیموزانشربتThymus vulgaris , Honey
۳۸۲آلرگلاسپریCapsicum annum,Urtica dioica
۳۸۳نوراگلشربتValeriana officinalis, Melissa officinalis
۳۸۴سافروتینکپسولCrocus sativus
۳۸۵سافرومودکپسولCrocus sativus
۳۸۶روجینسینگکپسولPanax ginseng
۳۸۷آلزینور ۱۰ میلی گرمقرصVinpocetine
۳۸۸یوریفکتقرص روکشدارVaccinium macrocarpon
۳۸۹کالاندوتیدیپمادCalendula officinalis
۳۹۰سویگانکپسولGlycine Soja
۳۹۱متاموسیلساشهPlantago ovata
۳۹۲کالندولا مدیفارمپمادCalendula officinalis
۳۹۳کلد کاف سپیداجپمادEucalyptus globulus,Rosmarinus officinalis
۳۹۴پکتوگلشربتHedera helix
۳۹۵سیستینول آکوتقرص روکشدارArctostaphylos uva-ursi
۳۹۶ماریناقرصsilybum marianum
۳۹۷کاپسیدرمپمادRosmarinus officinalis,Capsicum annum
۳۹۸رومارنپمادRosmarinus officinalis
۳۹۹کامومیل سها جیساپمادMetricaria recutita
۴۰۰مونوپوتکسقرصVitex agnus-castus
۴۰۱رازک جی ایقطرهHumulus lupulus
۴۰۲دورمینقرصPassiflora incarnata,Valeriana officinalis,Hypericum perforatum
۴۰۳آیمودمحلول تزریقیTanacetum vulgare,Urtica dioica,Rosa canina
۴۰۴زیتونکسپمادOlea europaea
۴۰۵نازوفیتاسپریCitrus limonum,Citrus aurantium var. dulcis
۴۰۶فنلینکپسول نرمFoeniculum vulgare
۴۰۷سوپرمینتکپسول نرمMentha spicata
۴۰۸گاسترولیتکپسول نرمZataria multiflora
۴۰۹گلدن ایمونستیمکپسولEchinacea purpurea,Hydrastis canadens
۴۱۰آلئوسافتلوسیونAloe vera,Cucumis sativus,Sesamum indicum,Helianthus annus, Triticum vulgare
۴۱۱هات آیس جی ایژلMentha piperita
۴۱۲سویاگلقرصGlycine max
۴۱۳آرنی گلکرمArnica montana,Aconitum napellus,Atropa belladonna,Calendula officinalis, Hamamelis virginiana, Hypericum perforatum, Ruta graveolens
۴۱۴زیره جی ایقطرهCarum carvi
۴۱۵درماگللوسیونCalendula officinalis
۴۱۶پسورکس بیکرمAloe littoralis, Glycyrrhiza glabra, Pelargonium roseum
۴۱۷تیمیان بدون قندشربتThymus vulgaris, Eucalyptus globulus, Satureja hortensis, Foeniculum vulgare
۴۱۸منتورافورتقطرهMentha piperita
۴۱۹کراتاگوسقرصCrataegus oxyacantha
۴۲۰گلوکورکس-بیقرصTrigonella foenum- graecum
۴۲۱مگاسینقرصCamellia sinensis, Polygonatum multiflorum, Paullinia cupana, Fucus vesiculosus,Garcina cambogia, Polygonatum multiflorum, Eleutherococcus senticosus
۴۲۲آلوئه ورا باریج ۲۵۰ میلی گرمیشربتAloe vera
۴۲۳فیتولاکسکپسولAvena sativa, Malus domestica, Citrus paradisi, Linum usitatissimum, Plantago ovata
۴۲۴شوید جی ایقطرهAnethum graveolens
۴۲۵ریپل گلکرمCymbopogon nardus,Mentha piperita,Cedarum libani,Cymbopogon citratus,Pelargonium graveolense
۴۲۶آترومد-بیقرصCynara scolymus
۴۲۷دپروهربقطرهPelargonium roseum
۴۲۸دروزیل با عسلشربتThymus vulgaris
۴۲۹پرودایجست پویاکپسولBifidobacterium bifidum, Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium longum
۴۳۰پروفلور پویاکپسولSaccharomyces boulardi
۴۳۱پروکیدکپسولBifidobacterium lactis, Bifidobacterium bifidum, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus rhamnosus
۴۳۲پروواژکپسول واژینالLactobacillus gasseri, Lactobacillus rhamnosus
۴۳۳الیویاپین ام اولوسیونOlea europaea L, Honey, Cinnamomum camphora, Menthol
۴۳۴لیتورکس بیقرصCucurbita pepo, Popolus nigra, Solidago canadensis
۴۳۵اپی یونقرص روکشدارPassiflora incarnata,Valeriana officinalis,Hypericum perforatum
۴۳۶موسیلیوم بدون قندساشهPlantago ovata
۴۳۷جی- روپشربتZingiber officinale
۴۳۸پریموژل ۱۰۰۰ میلی گرمیکپسول نرمOenothera biennis
۴۳۹والنوژل ۵۰۰ میلی گرمیکپسول نرمJuglans regia
۴۴۰روگانیومقطرهOriganum majorana, Mentha piperita, Olea europaea
۴۴۱باریلکس ۱۰۰ میلی گرمیکپسول نرمDucrosi anethifolia
۴۴۲مدی هربشربتThymus vulgaris, Hedera helix
۴۴۳ادیب درمپمادCoriandrum sativum,Solanum nigrum,Rosa canina,Cinnamomum camphora
۴۴۴پاورگلکپسولSerenoa repens, Turnera diffusa, Panax ginseng, Pausinystalia yohimbe
۴۴۵لیوروفیتقرصSilybum marianum,Cynara scolymus,Curcuma longa
۴۴۶رزماری مدیفارمپمادRosmarinus officinalis, Mentha piperita
۴۴۷پروسپیتانشربتHedera helix
۴۴۸روتارینپودرCydonia oblonga, Origanum vulgare
۴۴۹کاپسیاسین ۰/۰۷۵ درصدکرمCapsicum sp
۴۵۰کاپسیاسین ۰/۰۲۵ درصدکرمCapsicum sp
۴۵۱تریگ لوقرصCynara scolymus
۴۵۲گاستریسانقطرهFoeniculum vulgare,Mentha piperita,Matricaria chamomilla
۴۵۳گرایپ واترمحلول خوراکیCarum carvi,Anethum graveolens,Mentha spicata
۴۵۴ویزاستاپ ۳۰ گرمیکرمLavandula stoechas, Eucalyptus globulus, Melia azedarach
۴۵۵اولیوینقرصOlea europaea
۴۵۶فیتوگریپشربتSambucus ebulus, Echinacea purpurea, Zingiber officinale, Achillea millefolium, Matricaria chamomilla, Mentha piperita, Sambucus ebulus
۴۵۷ژوتن سیمحلول موضعیRosmarinus officinalis,Mentha spicata
۴۵۸لیتولیزپودر
۴۵۹سیستونقرصZingiber officinale,Didymocarpus pedicellata,Saxifraga ligulata, Rubia cordifolia, Cyperus scariosus, Achyranthes aspera, Onosma bracteatum, Vernonia cinerea
۴۶۰رزماریدینکرمRosmarinus officinalis
۴۶۱سزالیناسپری بینیSesamum indicum
۴۶۲گرین تیدینقرص روکشدارCamellia sinensis
۴۶۳ابسی لس جی ایکپسولCyamopsis tetragonolobus, Camellia sinensis
۴۶۴گلیکوگلقرص روکشدارSalvia officinalis
۴۶۵لیو ۵۲ دی اسقرصCapparis spinosa, Cichorium intybus, Mandur bhasma, Solanum nigrum, Terminalia arjuna, Cassia occidentalis, Achillea millefolium, Tamarix gallica
۴۶۶هپاتوهیلقرص جویدنیVitis vinifera,Fragaria vesca
۴۶۷کولیک پدقطرهAnethum graveolens,Foeniculum vulgare
۴۶۸روغن کرچکبالکRicinus communis
۴۶۹دیورانتقطرهEquisetum arvense
۴۷۰بیولاککپسولLactobacillus acidophilus
۴۷۱تیمیکلدشربتThymus vulgaris
۴۷۲اکالیپتوس ۴۰۰mgکپسول نرمEucalyptus globulus
۴۷۳ومیگانقرص روکشدارZingiber officinale
۴۷۴اکالیپتوس ۲۰۰mgکپسول نرمEucalyptus globulus
۴۷۵آیوراشربتHedera helix
۴۷۶آیوراقرص روکشدارHedera helix
۴۷۷فیتوواژکسشیاف واژینالNigella sativa
۴۷۸ویتاگریپکپسولVitis vinifera var. nigra
۴۷۹نوتریگلکپسولTriticum aestivum, Citrus lemon, Equisetum arvense
۴۸۰لیور دتوکسکپسولSilybum marianum,Picrorhiza kurroa,Curcuma longa, Ginkgo biloba, Bela vulgaris, Medicago sativa, Taraxacum officinale, Zingiber officinale
۴۸۱فیژسینشربتcassia angustifolia,Ficus carica
۴۸۲مارینتول فورتژلRosmarinus officinalis, Menthol, Cinnamomum camphora
۴۸۳آتسزمحلول موضعیUrtica dioica,Ruscus aculeatus,Arctostaphylos uva-ursi
۴۸۴فیتوهیستقرص مکیدنیUrtica dioica, Glycyrrhiza glabra
۴۸۵قلم ضد احتقان بینیاستیکPinus sylvestris,Cinnamomum camphora,Menthol
۴۸۶جینکوراقرص روکشدارGinkgo biloba
۴۸۷هان اسکینکرمAloe vera,Olea europaea,Honey
۴۸۸ایزی فلوقرص روکشدارSerenoa repens
۴۸۹فیکولاکسشربتFicus carica
۴۹۰پپرسین ۰.۰۲۵کرمCapsicum sp
۴۹۱لایون کاپسیکوم (کاپسیکوم شیرنشان)پلاسترCapsicum sp
۴۹۲رمی کلدکپسولEchinacea purpurea
۴۹۳اکیناسهاقرص روکشدارEchinacea purpurea
۴۹۴زین تیگو ۴۵۰ میلی گرمقرصZingiber officinale
۴۹۵قرص جویدنی-مکیدنیInolin, Froctooligosacharid
۴۹۶آی دی- ویتقرص روکشدارPanax ginseng
۴۹۷اسلیم پروکپسولAlthaea officinalis, Ipomoea turpethum, Ecballium elaterium, Foeniculum vulgare, Nigella sativa, Carum copticum
۴۹۸کلین اکالیپتوسمحلول غیرخوراکیEucalyptus sp
۴۹۹ارگافیکسکپسولVitex agnus-castus, Foeniculum vulgare, Daucus carota
۵۰۰ارکدیلکپسولZingiber officinale, Alpinia galangal, Pistacia vera
۵۰۱هربالاکستیوشربتCassia angustifolia,Ficus carica
۵۰۲آوی تیمشربتZataria multiflora,Hedera helix,Hyssopus angustifolia,Althaea officinalis
۵۰۳سپیدطب کاسیا نومامکپسولCassia nomame
۵۰۴رتاردیلکپسولCoriandrum sativum, Plantago psyllium, Portulaca oleracea, Tamarindus indica
۵۰۵گلوکوهرب باریجقرصAtriplex halimus,Olea europaea,Juglans nigra,Urtica dioica
۵۰۶سیکلوتری فورتکپسول
۵۰۷مارینتول فورتپمادRosmarinus officinalis, Menthol, Cinnamomum camphora
۵۰۸آکدینژل موضعیMelaleuca alternifolia
۵۰۹کاستلینا آنتی فیشرپمادOlea europaea,Sesamum indicum
۵۱۰بیزالینپمادZingiber officinale
۵۱۱لیپورانکپسولCynara scolymus
۵۱۲دنتافورت پلاسژل موضعیSyzygium aromaticum,Mentha piperita
۵۱۳رزماری-داروکمحلول موضعیRosmarinus officinalis
۵۱۴کالاندولا ان دی ۴%پمادCalendula officinalis
۵۱۵کالاندولا ان دی ۲%پمادCalendula officinalis
۵۱۶دارو برگ شرققطرهValeriana officinalis, Hypericum perforatum, Mellisa officinalis
۵۱۷دایمتیکسقطرهCarum carvi
۵۱۸آووسوریسکرمPersea americana
۵۱۹اکالیپتوسکپسول نرمEucalyptus globulus
۵۲۰فلای آف جی ایاسپری موضعیPlargonium graveolens
۵۲۱کاستروکس باریجکپسول نرمRicinus communis,Foeniculum vulgare
۵۲۲کستوپرلکپسول نرمRicinus communis
۵۲۳آنتی رفلاکس بیشربتAloe vera
۵۲۴هراکلسقرص روکشدارPanax ginseng,Ginkgo biloba
۵۲۵آسکورفیتقرصMalpighia punicifolia
۵۲۶کلین- کاستراویلروغن برای تهیه امولسیونRicinus communis
۵۲۷روغن فلفل قرمز نوشادلینمانCapsicum minimum
۵۲۸آرتروسنکپسولPersea gratissima,Glycine max
۵۲۹تالنتالقرص روکشدارHarpagophytum procumbens
۵۳۰لامیژکسقطره گوشیEugenia caryophyllata, Lavandula stoechas, Pelargonium roseum
۵۳۱اکالیپتوسمحلول غیرخوراکیEucalyptus globulus,Zataria multiflora,Myrtus communis
۵۳۲گرین برنقرص روکشدارCamellia sinensis,Anethum graveolens,Zingiber officinale,Capsicum annum, Mentha piperita
۵۳۳تیدی رزژلRosmarinus officinalis
۵۳۴کاستلینا آنتی کانستیپیشنلینمانSesamum indicum,Ricinus communis
۵۳۵مونوپوتکسقطرهVitex agnus-castus
۵۳۶ماموگلکرمCalendula officinalis,Althaea officinalis
۵۳۷بی بی سدمحلول خوراکیPassiflora incarnata,Zingiber officinale,Matricaria recutita,Melissa officinalis, Zizyphus jujuba, Mentha piperita
۵۳۸کلاستیکسکپسولPersea gratissima,Glycine max
۵۳۹لیبیدوکسقرص روکشدارPanax ginseng, Ginkgo biloba,Serenoa repens,Crataegus oxyacantha, Cinnamomum verum, Pausinystalia yohimbe
۵۴۰کاستلینا آنتی فیستولالینمانJuglans regia,Olea europaea
۵۴۱فیتوریلاکسقرص روکشدارHypericum perforatum
۵۴۲گرین منسقرصCamellia sinensis
۵۴۳کالاندونیکسکرمCalendula officinalis,Althaea officinalis,Malva sylvestris,Plantago major, Juglans nigra
۵۴۴گل ایچلوسیونMentha piperita,Cinnamomum Cinnamomum camphora
۵۴۵لیورهلث جیکپسولSilybum marianum
۵۴۶کلین اکالیپتوس منتولمحلول غیرخوراکیEucalyptus sp,Mentha piperita
۵۴۷سینولاسپری بینیCapsicum annum,Eucalyptus globulus,Aloe vera,Rosmarinus officinalis, Eucalyptus globulus
۵۴۸روگرینکپسولCamellia sinensis, Vitis vinifera, Vit C
۵۴۹های رستقرصPassiflora incarnata,Valeriana officinalis,Humulus Lupulus,Scutellaria baicalensis,Matricaria recutita
۵۵۰میرتوهیلمحلول موضعیMyrtus communis
۵۵۱کولیکیدقطرهAnethum graveolens,Foeniculum vulgare
۵۵۲لاغری سوپر پلنت سینا پژوهپودرCamellia sinensis
۵۵۳جوینت ایزکرمRosmarinus officinalis
۵۵۴اپیوکافشربتGlycyrrhiza glabra,Droserae ramentacea,Eucalyptus sp, Mentha piperita
۵۵۵رکتوسپمادMyrtus communis, Matricaria chamomilla
۵۵۶دنتا باریجخمیرSalvadora persica,Eugenia caryophyllata
۵۵۷رزافلکسقرص روکشدارRosa canina
۵۵۸وینپوپلاسقرصCentella asiatica, Ruscus aculeatus
۵۵۹لاویگکپسولPanax ginseng,Ginkgo biloba,Saw palmetto, Crataegus oxyacantha, Cuscuta epithymum, Epimedium gradiflorum, Erythroxylum eatuaba, Muira puama
۵۶۰چاقی سوپر پلنت سینا پژوهپودرMedicago sativa,Vaccinium myrtillus,Hordeum vulgare,Beta vulgaris, Daucus carota, Taraxacum officinale, Camellia sinensis, Ascophyllum nodosum, Curcuma longa, Triticum sativum, Spinacia oleracea, Adansonia digitata
۵۶۱اکوگانکپسولTriticum aestivum,Panax ginseng,Humulus lupulus
۵۶۲دابل بولقرصPaullinia cupana,Panax ginseng
۵۶۳گل اسلیپکپسولValeriana officinalis,Humulus lupulus,Passiflora incarnata,Matricaria recutita, Scutellaria lateriflora, Althaea officinalis, Crataegus oxyacantha, Taraxacum officinale
۵۶۴آناهیلکپسولBromelain
۵۶۵پی- برنساشهTriticum aestivum, Plantago psyllium
۵۶۶اکالیپتوس ۱۴%محلول غیرخوراکیEucalyptus globulus,Mentha piperita,Rosmarinus officinalis,Gaultheria procumbens
۵۶۷اکالیپتوس ۲۲.۵% ۱۲۰ میلی لیتریمحلول غیرخوراکیEucalyptus globulus,Rosmarinus officinalis
۵۶۸کاردیاتونیکشربتAllium sativum,Vaccinium myrtillus, Zingiber officinale, Capsicum frutescens, Crataegus sp, Cichorium intybus, Hibiscus sp
۵۶۹باریج ای پی ا ۱۰۰۰ میلی گرمیکپسول نرمOenothera biennis,TBHQ
۵۷۰باریج فلکسید ایل ۱۰۰۰ میلی گرمیکپسول نرمLinum usitatissimum
۵۷۱ویزاستاپ ۱۵ گرمیکرمLavandula stoechas, Eucalyptus globulus, Melia azedarach
۵۷۲سویمنوپوزکپسولGlycine soja
۵۷۳فمکسایتکپسولElaeagnus angustifolia
۵۷۴هربالایف ۳۰ میلی لیتریقطرهAllium sativum,Crataegus spp,Vaccinium myrtillus,Zingiber officinale, Capsicum frutescens
۵۷۵واسکوهربقرصVaccinium myrtillus
۵۷۶هماتوگلشربتRosa canina,Malva sylvestris,Matricaria recutita,Foeniculum vulgare,Spinacia oleracea
۵۷۷افتربایتکرمCalendula officinalis
۵۷۸فیتوفاژقرصTrigonella foenum- graecum
۵۷۹پلارژین ۱۲۰ میلی لیتریشربتPelargonium sidoides
۵۸۰پلارژین ۶۰ میلی لیتریشربتPelargonium Sidoides
۵۸۱اس دی ای-گرین تیکپسولCamellia sinensis
۵۸۲اس دی ای-آکای بری ویت گرین تیکپسولCamellia sinensis, Euterpe oleracea
۵۸۳آوناسینقطرهAvena sativa
۵۸۴انار- امینقرص روکشدارPunica granatum
۵۸۵رکولیکشربتMatricaria recutita,Pimpinella anisum
۵۸۶رکوبیزولپمادMatricaria recutita,Calendula officinalis
۵۸۷کلین دافیت جی ایمحلول موضعیMelaleuca alternifolia,Matricaria recutita,Calendula officinalis, Arctostaphylos uva-ursi, Epilobium parviflorum
۵۸۸لیورهرب پلاس بقرص روکشدارSilybum marianum
۵۸۹لاکس اکتیوپودرPlantago ovata, Ficus carica
۵۹۰نبید داروقطرهCitrullus colocynthis,Brassica oleracea
۵۹۱هرباکافشربتHedera helix
۵۹۲فیتوسپیرین ۱۰۰ میلی گرمیقرص جویدنیSalix alba
۵۹۳دیاپ کیرکرمCalendula officinalis,Matricaria chamomilla
۵۹۴نانوبرنپمادCaSeComplex
۵۹۵فیتوسپیرین ۸۱ میلی گرمیقرص روکشدارSalix alba
۵۹۶روغن بابونه نوشادلینمانAnthemis pseudocotula
۵۹۷روغن گل بنفشه نوشادلینمانViola tricolor
۵۹۸بیومیکسچر ۱۲۰ میلی لیترشربتCarum carvi,Foeniculum vulgare,Mentha longifolia
۵۹۹سورهیل ۴ میلی لیتریویال تزریقیMelilotus officinalis
۶۰۰سپتیمب ۶ میلی لیتریویال تزریقیTanacetum vulgare, Urtica dioica,Rosa canina
۶۰۱نوروتککپسولTanacetum vulgare, Urtica dioica, Rosa canina
۶۰۲ماریلان ۷۰ میلی گرمیکپسولSilybum marianum
۶۰۳ماریلان ۱۴۰ میلی گرمیقرصSilybum marianum
۶۰۴ماریلان ۷۰ میلی گرمیقرصSilybum marianum
۶۰۵ماریلان ۱۴۰ میلی گرمیکپسولSilybum marianum
۶۰۶فیتوپانشربتHedera helix
۶۰۷سینورکس آر ایکسکپسولGinkgo biloba,Avena sativa,Pausinystalia yohimba,Tribulus terrestris,Eleutherococcus senticosus,Paulinia Cupana,Saw Palmetto,Eurycoma logifolia
۶۰۸ماتریکا-داروکقرص جوشان(دهانشویه)Matricaria chamomilla
۶۰۹روغن دارچین نوشادلینمانCinnamomum zeylanicum
۶۱۰روغن بادام تلخ نوشادلینمانPrunus amygdalus
۶۱۱روغن سیر نوشادلینمانAllium sativum
۶۱۲روغن سیاه دانه نوشادلینمانNigella sativa
۶۱۳روغن اسطوخودوس نوشادلینمانLavandula angustifolia
۶۱۴روغن گل سرخ نوشادلینمانRosa gallica
۶۱۵روغن زیره سبز نوشادلینمانCuminum cyminum L.
۶۱۶روغن زنجبیل نوشادلینمانZingiber officinale
۶۱۷روغن رازیانه نوشادلینمانFoeniculum vulgare
۶۱۸لورکولقرصCyclanthera pedata
۶۱۹برونکوسپتمحلول موضعیSalvia officinalis,Thymus   vulgaris,Mentha piperita
۶۲۰ماتریسولمحلول موضعیChamomilla recutita
۶۲۱یوروسپاسمدکپسولSabalae serrulatae,Echinacea angustifolia,Trospium chloride
۶۲۲پالوما ۱۲۰ میلی لیترشربتCassia sp., Ficus carica
۶۲۳پالوما ۲۰۰ میلی لیترشربتCassia sp., Ficus carica
۶۲۴روغن زیتونبالکOlea europaea
۶۲۵دنتافورتژل موضعیEugenia caryophyllata
۶۲۶آنتومقرص(بلیستر)Anethum graveolens,Cichorium intybus,Fumaria officinalis,Citrus aurantifolia
۶۲۷کاپسایسین-ناژو۰.۰۷۵%کرمCapsicum sp
۶۲۸آرومیکسژلLavandula angustifolia, Eucalyptus sp, Rosmarinus officinalis, Mentha piperita
۶۲۹هانی توس-امینشربتThymus vulgaris
۶۳۰ضدعفونی کننده دست باریج اسانسژلPelargonium roseum,Eucalyptus globulus,Citrus aurantifolia
۶۳۱لیبوماکسقرص روکشدارGinkgo biloba, Avena sativa, Pausinystalia yohimbe, Tribulus terrestris, Eleutherococcus senticosus, Paullinia cupana, Serenoa repens, Eurycoma logifolia
۶۳۲هایزیستدهانشویهThymus vulgaris,Eucalyptus sp,Mentha piperita
۶۳۳فیتوپان پلاسشربتHedera helix,Thymus vulgaris
۶۳۴کالیکشربتGlycyrrhiza glabra,Thymus vulgaris,Pimpinella anisum
۶۳۵رکتولپمادMyrtus communis L.
۶۳۶برونسبانشربتHedera helix
۶۳۷روکاردینکپسولCrataegus oxyacantha
۶۳۸روکاردین ۲.۵ گرمساشهCrataegus oxyacantha
۶۳۹روکاردین ۵۰ گرمساشهCrataegus oxyacantha
۶۴۰رولاکسکپسولCassia angustifolia
۶۴۱رولاکسساشهCassia angustifolia
۶۴۲رولاکسساشهCassia angustifolia
۶۴۳کلین- کاستراویل اورنجروغن برای تهیه امولسیونRicinus communis
۶۴۴پلارژینقرصPelargonium sidoides
۶۴۵هلیکاتریکسکرمMalva sylvestris,Calendula officinalis
۶۴۶دوسین ۳۰۰ میلی گرمیخمیر خوراکیNigella sativa
۶۴۷پاور کوردپلاسکپسولCordyceps sinensis,Ginkgo biloba,Cynara scolymus
۶۴۸دایجستیو ایدقرص روکشدارAlthaea officinalis,Glycyrrhiza glabra,Gentiana lutea,Foeniculum vulgare,Zingiber officinale,Mentha piperita,Pimpinella anisum
۶۴۹لاکس فولکپسولCassia angustifolia,Coriandrum sativum
۶۵۰هربال میکسچرشربتCarum carvi,Anethum graveolens
۶۵۱درموسورمحلول موضعیPicea sp,Camphor
۶۵۲واریکوهیلژل موضعیRuscus aculeatus
۶۵۳اسلیم مکسکپسولCoriandrum sativum, Foeniculum vulgare, Cichorium intybus, Camellia sinensis
۶۵۴هربی لاکسقرصCassia angustifolia
۶۵۵امین-کیدی کولیکسوسپانسیونAnethum graveolens,Foeniculum vulgare
۶۵۶محلول خوراکیAngelica archangelica,Matricaria recutita,
۶۵۷تالنتینپمادHarpagophytum procumbens
۶۵۸کورکومین ابوریحان ۵۰۰ میلی گرمیکپسولCurcuma longa
۶۵۹کورکومین ابوریحان ۲۵۰ میلی گرمیکپسولCurcuma longa
۶۶۰قطره خوراکیValeriana officinalis
۶۶۱اکالیپتوس ۲۲.۵% ۲۰۰ میلی لیتریمحلول غیرخوراکیEucalyptus globulus,Rosmarinus officinalis
۶۶۲جوی تیقرص روکشدارCamellia sinensis,Zingiber officiale,Capsicum frutescens
۶۶۳هرپاملیس ۱۰ گرمیژلMelissa officinalis
۶۶۴کپسولvitis viniifera-Camellia sinensis
۶۶۵فیژیتول ۶۰ میلی لیتریشربتFicus carica
۶۶۶فیژیتول ۱۲۰ میلی لیتریشربتFicus carica
۶۶۷روغن نعناع فلفلی نوشادلینمانMentha piperita
۶۶۸پلانتاگو-داروک(طعم آناناس یا پرتقال)پودرPlantago ovata
۶۶۹اسکولوس-داروکقرص روکشدارAesculus hippocastanum
۶۷۰کپسول ۲۵۰ میلی گرمیValeriana officinalis,Crataegus monogyn
۶۷۱زینگاویششربتThymus vulgaris,Althaea officinalis,Hedera helix,Zingiber officinale
۶۷۲کپسول نرمMentha piperita
۶۷۳اکالیپتوس-تداژل ۱۵۰۰ میلی گرمیکپسول نرم غیر خوراکیEucalyptus globulus,Mentha piperita
۶۷۴زنجبیل دارو درمانپمادZingiber officinale,Olea europea
۶۷۵میرتکس ۵ گرمیMyrtus communis
۶۷۶پروستکسکپسولSaw palmetto
۶۷۷دوسین ۱۵۰ میلی گرمیخمیر خوراکیNigella sativa
۶۷۸فیتوپان ۱۴۰ میلی لیتریشربتHedera helix
۶۷۹فیتوپان پلاس ۱۴۰ میلی لیتریشربتHedera helix,Thymus vulgaris
۶۸۰تیمکس پلاس ۱۴۰ میلی لیتریشربتThymus vulgaris
۶۸۱تیمکس ۱۴۰ میلی لیتریشربتThymus vulgaris
۶۸۲فیکولاکس ۱۴۰ میلی لیتریشربتFicus carica
۶۸۳کاراوی میکسچر ۱۴۰ میلی لیتریشربتCarum carvi,Foeniculum vulgare,Mentha spicata
۶۸۴کپسول نرمCurcuma longa
۶۸۵آرتروفید ۳۰۰ میلی گرمیکپسولPersea gratissima
۶۸۶قرصقرص روکشدار
۶۸۷قرصAesculus hippocastanum
۶۸۸بیبی اسلیپ سپیداجشربتPassiflora incarnata,Melissa officinalis,Matricaria chamomilla
Please follow and like us:
Pin Share