به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی، دکتر محمد باقر رضایی رئیس انجمن گیاهان دارویی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران، در خصوص تاثیر گیاهان دارویی در اقتصاد کشور اظهار داشت: در حال حاضر کشت گیاهان دارویی خرده مالکی است که گسترش عرصه کشت گیاهان دارویی می‌تواند تاثیر به سزایی در اقتصاد کشور داشته باشد.

وی افزود: درواقع کشت گیاهان دارویی معلق است به گونه‌ای که بسیاری از گیاهان و عصاره‌های دارویی برای تامین بازار از خارج از کشور وارد می‌کنیم.

رضایی تصریح کرد: افزایش سطح کشت گیاهان دارویی دربرنامه ششم توسعه برنامه‌ریزی شده که همواره حمایت وسرمایه گذاری دولت در این زمینه کم است که از سویی ورود و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کنار دولت می‌تواند منجر به توسعه این محصول استراتژیک شود.