به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی، کاشت آلوئه‌ورا در سیب وسوران استان سیستان و بلوچستان توسط بسیج سازندگی اجرا شد. در این طرح که برای اولین بار در منطقه صورت گرفته است در روستای چاه کاشانیان توسط بسیج سازندگی وتعدادی از کشاورزان به مساحت ۱ هکتار زمین زیر کشت آلورا رفته است که این طرح به صورت آزمایشی در این منطقه کشت شده است.

با توجه به آب وهوای مساعد کشت آلوئه‌ورا حمایت از تولید داخلی و آشنایی بیشتر مرم منطقه با گیاهان دارویی؛ این گیاه به صورت قلمه کشت میشود که از مرکز استان قلمه آن به منطقه ارسال شده است.