استخراج با سیال فوق بحرانی (SFE = Supercritical Fluid Extraction)

استخراج با سیال فوق بحرانی

حالت فوق بحرانی زمانی فرا می رسد که دما و فشار یک ماده از مقدار بحرانی آن فراتر رود. سیال فوق بحرانی دارای هر دو ویژگی گازها و مایعات است. در مقایسه با حلال های مایع، سیالات فوق بحرانی دارای مزیت های بیشتری هستند که عبارتند از: بالاتر بودن قدرت انحلال و قابلیت تنظیم این ویژگی با تغییر فشار یا دما، بالاتر بودن ضریب نفوذ و کمتربودن ویسکوزیته و کشش سطحی نسبت به حلال های مایع که منجر به افزایش انتقال جرم می شود. در طی عملیات SFE، ماده خام گیاهی وارد یک محفظه استخراج می شود که مجهز به وسایل کنترل دما و فشار بوده و باعث حفظ شرایط استخراج در حد مطلوب می گردد. محفظه استخراج ازطریق یک پمپ با سیال مورد نظر تحت فشار قرار می گیرد. در ادامه، سیال و ترکیبات حل شده به سپراتور منتقل می شوند که در آنجا با کاهش فشار یا افزایش دمای سیال، قدرت انحلال سیال کاسته می شود. بعد از جمع آوری محصول توسط شیر پایین سپراتور، سیال بازیافت شده و مجددا مورد استفاده قرار می گیرد.