به گزارش شبکه خبری گیاهان دارویی و ترکیبات طبیعی، مهندس جواد فریدی نسب تولیدکننده گیاهان دارویی، گفت: گیاهان دارویی می تواند نقش موثری در پویایی اقتصاد منطقه شمال غرب کشور داشته باشد. وی با اشاره به سطح زیر کشت گیاهان دارویی در بستان آباد به ارائه گزارشی از فعالیت های خود در زمینه گیاهان دارویی پرداخت.

ایشان در اشاره به برنامه های سال آینده خود کشت و کار یک هکتار سنبل الطیب به همراه سایر گیاهان دارویی را در برنامه کاری خود قرار داده است. همچنین ایشان به فعالیتهای خود در زمینه کشت و کار گیاهان دارویی در شهرستان مرند اشاره داشته و گفتند در سال آینده تعدادی از گیاهان دارویی در مزرعه ای در شهرستان مرند به زیر کشت برده خواهد شد. وی از شرایط بسیار مناسب کشت و کار گیاه دارویی سنبل الطیب از نظر آب و هوایی در  شهرستان مرند خبر داده و استعدادهای این منطقه را در زمینه کشت و کار گیاهان دارویی بسیار ارزشمند دانستند

By: مهدی قنبری