فهرست کتب طب سنتی مورد تایید معاونت غذا و دارو

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (اردیبهشت ماه ۱۳۹۴)

 

۱. الحاوی (رازی)
۲. قانون فی الطب (ابن سینا)
۳. الابنیه عن حقایق الادویه (ابومنصور هروی)
۴. ذخیره خوارزمشاهی (جرجانی)
۵. الاغراض الطبیه (جرجانی)
۶. اختیارات بدیعی (انصاری)
۷. تحفه المؤمنین (حکیم مؤمن)
۸. قرابادین کبیر (عقیلی خراسانی)
۹. مخزن الادویه (عقیلی خراسانی)
۱۰. کامل الصناعه (علی بن عباس اهوازی)
۱۱. اکسیر اعظم (محمد اعظم خان)
۱۲. قرابادین صالحی (محمدصالح هروی)
۱۳. قرابادین شفائی
۱۴. محیط اعظم (محمد اعظم خان)
۱۵. قرابادین اعظم (محمد اعظم خان)
۱۶. قرابادین قادری (محمداکبر ارزانی)
۱۷. قرابادین جلالی
۱۸. قرابادین سمرقندی (نجیب الدین سمرقندی)
۱۹. قرابادین ذکایی
۲۰. قرابادین مظهری
۲۱. مجمع الجوامع (عقیلی خراسانی)
۲۲. طب دارا شکوهی
۲۳. تذکره داوود انطاکی
۲۴. شرح اسباب و علامات (کرمانی)