ردیف نام فراورده شکل دارویی دارنده مجوز شماره مجوز بسته بندی
۱ ابو خلسا پماد دارو درمان سلفچگان ۹۳-۰۲۳۶-س تیوپ ۵۰ گرمی به همراه بروشور در جعبه مقوایی
۲ ابو خلسا پماد دارو درمان سلفچگان ۹۳-۰۲۴۲-س تیوپ ۳۰ گرمی با بروشور در جعبه مقوایی
۳ ابو خلسا پماد دارو درمان سلفچگان ۹۳-۰۲۴۳-س تیوپ ۱۰۰ گرم به همراه بروشور در جعبه مقوایی
۴ ابو خلسا پماد دارو درمان سلفچگان ۹۳-۰۲۴۴-س تیوپ ۱۲۰ گرمی به همراه بروشور در جعبه مقوایی
۵ ابو خلسا پد دارو درمان سلفچگان ۹۳-۰۲۸۵-س ده عدد ساشه حاوی پد آغشته به سه گرم فراورده به همراه بروشور در جعبه
۶ ابو خلسا پد دارو درمان سلفچگان ۹۳-۰۲۸۶-س ده عدد ساشه حاوی پد آغشته به پنج گرم فراورده به همراه بروشور در جعبه
۷ ابو خلسا پد دارو درمان سلفچگان ۹۳-۰۲۸۷-س ده عدد ساشه حاوی پد آغشته به ده گرم فراورده به همراه بروشور در جعبه
۸ ابو خلسا مرهم محمد عبادیانی ۹۲-۰۲۱۵-س ظرف ۶۰ گرمی با بروشور در جعبه مقوایی
۹ اسطوخودوس شربت اکسیر گل سرخ ۹۱-۰۷۸-س شیشه ۱۲۰میلی لیتری با بروشور در جعبه مقوایی
۱۰ اسطوخودوس پودر نوشداروی توسن سلامت ۹۱-۰۷۴-س سلفون ۵۰گرمی با بروشور در جعبه مقوایی
۱۱ اسطوخودوس دمنوش نیاک س-۰۵۷-۹۰ بیست وپنج عدد دمنوش ۱/۵ گرمی با بروشوردرجعبه مقوایی
۱۲ اشتها کپسول بوعلی دارو قم ۹۱-۰۱۰۵-س چهار بلیستر ده عدد با بروشور در جعبه مقوایی
۱۳ اشتها آور شربت آرمان بهبود سینا ۹۲-۰۲۲۸-س شیشه ۱۲۰ میلی لیتری با بروشور در جعبه مقوایی
۱۴ اطریفل ۱ قرص سینا فرآور اسپادانا ۹۲-۰۲۰۲-س قوطی ۶۰ عددی با بروشور در جعبه مقوایی
۱۵ اطریفل اسطوخودوسی قرص دکتر غلامرضا کرد افشار ۹۲-۰۱۵۶-س قوطی ۱۰۰ عددی
۱۶ اطریفل افتیمونی قرص دکتر غلامرضا کرد افشار ۹۲-۰۱۵۹-س قوطی ۱۰۰ عددی
۱۷ اطریفل شاهتره قرص دکتر غلامرضا کرد افشار ۹۲-۰۱۵۷-س قوطی ۱۰۰ عددی
۱۸ اطریفل صغیر معجون اسماعیل ناظم ۹۲-۰۱۸۳-س ظرف ۱۰۰ گرمی با بروشور در جعبه مقوایی
۱۹ اطریفل صغیر معجون باریج اسانس ۹۲-۰۱۷۰-س ظرف ۱۰۰ گرمی با بروشور در جعبه مقوایی
۲۰ اطریفل صغیر قرص دکتر غلامرضا کرد افشار ۹۲-۰۱۵۴-س قوطی ۱۰۰ عددی
۲۱ اطریفل گشنیز قرص دکتر غلامرضا کرد افشار ۹۲-۰۱۵۵-س قوطی ۱۰۰ عددی
۲۲ اطریفل گشنیز باریج معجون باریج اسانس ۹۲-۰۱۷۲-س ظرف ۱۰۰ گرمی با بروشور در جعبه مقوایی
۲۳ اطریفل مقل ملین قرص دکتر غلامرضا کرد افشار ۹۲-۰۱۵۸-س قوطی ۱۰۰ عددی
۲۴ اطریفل۱ ساشه سینا فرآور اسپادانا ۹۲-۰۱۳۷-س سی ساشه ۲ گرمی با بروشور در جعبه مقوایی
۲۵ اطریفل۲ ساشه سینا فرآور اسپادانا ۹۲-۰۱۳۸-س سی ساشه ۲ گرمی با بروشور در جعبه مقوایی
۲۶ افربیون کپسول بوعلی دارو قم ۹۳-۰۲۶۹-س سه بیلستر ده عددی با بروشور در جعبه مقوایی
۲۷ افسنتین قطره درد گوش بوعلی دارو قم ۹۳-۰۲۶۸-س شیشه ۳۰ میلی لیتری با بروشور در جعبه مقوایی
۲۸ افسنتین کپسول نرم مجمع پژوهشگران طب گیاهی بو علی سینا ۹۱-۰۸۳-س چهار بلیستر ده عدد با بروشور در جعبه مقوایی
۲۹ اکسیر مقوی معده شربت دکتر غلامرضا کرد افشار ۹۱-۰۸۹-س شیشه ۲۵۰ میلی لیتری به همراه بروشور در جعبه مقوایی
۳۰ امید قرص روکشدار محمد عبادیانی ۹۳-۰۲۱۱-س-ت پنج بلیستر ده عددی با بروشور در جعبه مقوایی/ سه بلیستر ده عددی با بروشور در جعبه مقوایی
۳۱ ایارج فیقرا قرص ۷۰۰ میلی گرمی دکتر غلامرضا کرد افشار ۹۱-۰۹۱-س قوطی ۳۰ عددی
۳۲ ایارج فیقرا کپسول مجمع پژوهشگران طب گیاهی بو علی سینا ۹۱-۰۸۰-س چهار بلیستر ده عدد با بروشور در جعبه مقوایی
۳۳ آب آهن تاب محلول
خوراکی
نیاک س-۰۶۴-۹۰ محلول خوراکی
بطری ۱/۵ لیتری
با بروشور
۳۴ آبزن قابض ساده پودر اسماعیل ناظم ۹۲-۰۱۸۸-س ظرف ۳۰ گرمی با بروشور در جعبه مقوایی
۳۵ آبزن قابض مرکب پودر اسماعیل ناظم ۹۲-۰۱۸۹-س ظرف ۱۰۰گرمی با بروشور در جعبه مقوایی
۳۶ آبستمو پماد بهمن لکی ۹۱-۰۹۴-س تیوپ ۲۰ گرمی به همراه بروشور در جعبه مقوایی
۳۷ آرامبخش شربت سینا فرآور اسپادانا ۹۳-۰۲۹۹-س ظرف ۱۲۰ میلی لیتری با بروشور در جعبه مقوایی
۳۸ آنتی هموروئید پماد چکاد نواندیشان ونتا ۹۲-۰۱۶۹-س ظرف ۷۰ گرمی با بروشور در جعبه مقوایی
۳۹ آویشن دمنوش نیاک س-۰۵۶-۹۰ بیست عدد دمنوش ۱/۵ گرمی با بروشور در جعبه مقوایی
۴۰ آویشن روغن خوراکی پودینه گیاه رنگین ۹۳-۰۳۱۶-س ظرف ۳۰ میلی لیتری به همراه بروشور در جعبه مقوایی
۴۱ آویشن روغن خوراکی پودینه گیاه رنگین ۹۳-۰۳۱۹-س ظرف ۶۰میلی لیتری به همراه بروشور در جعبه مقوایی
۴۲ آویشن شربت سلامت گستر آرتیمان ۹۳-۰۲۴۱-س ظرف ۱۲۰ میلی لیتری به همراه بروشور در جعبه مقوایی
۴۳ بابونه روغن موضعی تقدیس هرب ۹۴-۰۳۴۳-س ظرف ۱۵ میلی لیتری با بروشور در جعبه مقوایی
۴۴ بابونه روغن شفای کردستان ۹۱-۰۱۲۳-س شیشه ۱۸ میلی لیتری با بروشور در جعبه مقوایی
۴۵ بابونه دمنوش نیاک س-۰۵۸-۹۰ بیست و پنج عدد دمنوش ۱/۵ گرمی با بروشور در جهبه مقوایی
۴۶ بابونه باریج روغن باریج اسانس ۹۳-۰۲۸۲-س ظرف ۳۰ میلی گرمی به همراه بروشور در جعبه مقوایی
۴۷ بادام تلخ روغن باریج اسانس ۹۱-۰۱۳۳-س ظرف ۳۰ میلی لیتری با بروشور در جعبه مقوایی
۴۸ بادام شیرین روغن باریج اسانس س-۰۵۵-۹۰ ظرف ۳۰ میلی
با بروشوردر
جعبه مقوایی
۴۹ بادام شیرین باریج روغن باریج اسانس ۹۳-۰۲۷۹-س شیشه ۱۲۰ میلی لیتری با بروشور در جعبه مقوایی
۵۰ بادام کوهی روغن واهب فیروز آباد ۹۳-۰۲۴۸-س شیشه ۱۵ میلی لیتری با بروشور در جعبه مقوایی
۵۱ بادرنجبویه کپسول سنابل دارو ۹۴-۰۳۴۸-س ده بیلستر ده عددی با بروشور در جعبه مقوایی
۵۲ بدل قرص دکتر غلامرضا کرد افشار ۹۳-۰۳۲۰-س قوطی ۶۰ عددی
۵۳ بذر کاهو روغن باریج اسانس س-۰۵۱-۹۰ روغن ظرف ۳۰ میلی لیتری با بروشور در جعبه مقوایی
۵۴ برص پماد بوعلی دارو قم ۹۲-۰۱۵۳-س ظرف ۵۰ گرمی با بروشور در جعبه مقوایی
۵۵ بزرک روغن باریج اسانس ۹۱-۰۱۱۴-س ظرف ۳۰ میلی لیتری با بروشور در جعبه مقوایی
۵۶ بزرک باریج روغن باریج اسانس ۹۳-۰۳۲۷-س ظرف ۶۰ میلی لیتری به همراه بروشور در جعبه مقوایی
۵۷ بلغم معجون اسماعیل ناظم ۹۲-۰۱۸۲-س ظرف ۱۰۰ گرمی با بروشور در جعبه مقوایی
۵۸ بلفارول لوسیون خرمان ۹۳-۰۰۷-س -ت ظرف ۱۵ میلی لیتری با بروشور در جعبه مقوایی
۵۹ بند آورنده حیض زنان پودر نوشداروی توسن سلامت ۹۲-۰۲۲۴-س سلفون ۵۰گرمی با بروشور در جعبه مقوایی
۶۰ بند آورنده حیض زنان پودر نوشداروی توسن سلامت ۹۳-۰۲۷۴-س سلفون ۵۰گرمی با بروشور در جعبه مقوایی
۶۱ بنفشه شربت باریج اسانس ۹۲-۰۱۷۵-س ظرف ۱۰۰ میلی لیتری با بروشور در جعبه مقوایی
۶۲ بنفشه قرص سینا فرآور اسپادانا ۹۲-۰۱۳۹-س قوطی ۶۰ عددی با بروشور در جعبه مقوایی
۶۳ بنفشه باریج روغن باریج اسانس ۹۳-۰۳۱۰-س ظرف ۳۰ میلی لیتری به همراه بروشور در جعبه مقوایی
۶۴ پاکسازی رحم پودر نوشداروی توسن سلامت ۹۳-۰۲۷۳-س سلفون ۵۰ گرمی با بروشور در جعبه مقوایی
۶۵ پنج انگشت باریج کپسول باریج اسانس ۹۳-۰۳۱۳-س ظرف ۶۰ عددی به همراه بروشور در جعبه مقوایی
۶۶ ترب باریج روغن باریج اسانس ۹۳-۰۳۱۲-س ظرف ۳۰ میلی لیتری به همراه بروشور در جعبه مقوایی
۶۷ ترمیم کوتیکول ناخن محلول موضعی سبز دارو جهان ۹۳-۰۲۸۸-س تیوپ۱۰ میلی لیتری با بروشور در جعبه مقوایی
۶۸ تسکین دهنده درد پماد چکاد نواندیشان ونتا ۹۲-۰۱۶۷-س ظرف ۷۰ گرمی با بروشور در جعبه مقوایی
۶۹ تقویت اعصاب شربت اکسیر گل سرخ ۹۳-۰۳۲۳-س ظرف ۱۲۰ میلی لیتری به همراه بروشور در جعبه مقوایی
۷۰ تقویت باء پودر نوشداروی توسن سلامت ۹۱-۰۸۲-س سلفون ۵۰ گرمی با بروشور در جعبه مقوایی
۷۱ تقویت حافظه قرص جویدنی سینا فرآور اسپادانا ۹۳-۰۲۳۱-س قوطی ۳۰ عددی به همراه بروشور در جعبه مقوایی
۷۲ تقویت کننده کبد پودر نوشداروی توسن سلامت ۹۱-۰۸۷-س سلفون ۵۰ گرمی با بروشور در جعبه مقوایی
۷۳ تقویت مو محلول موضعی سبز دارو جهان ۹۲-۰۱۶۲-س پت ۱۰۰ میلی لیتری با بروشور در جعبه مقوایی
۷۴ تقویت موی سر روغن نوشداروی توسن سلامت ۹۳-۰۲۶۵-س شیشه ۱۵ میلی لیتری با بروشور در جعبه مقوایی
۷۵ تقویت ناخن محلول موضعی سبز دارو جهان ۹۲-۰۱۶۰-س تیوپ ۱۰ میلی لیتری بابروشور در جعبه مقوایی
۷۶ تقویت نیروی جنسی کپسول مهدارو طوبی ۹۳-۰۲۹۴-س قوطی ۶۰ عددی با بروشور در جعبه مقوایی
۷۷ تمبرهندی کپسول قائم دارو ۹۱-۰۱۳۱-س قوطی ۶۰ عددی با بروشور در جعبه مقوایی
۷۸ جالینوس باریج اسانس(سکنجبین سفرجلی) شربت باریج اسانس ۹۱-۰۷۰-س پت ۱۲۰ میلی لیتری با بروشور و پیمانه در جعبه مقوایی
۷۹ جدوار کپسول دانش بنیان شفانگر نظری ۹۳-۰۲۰۴-س-ت قوطی ۱۵ عددی با بروشور در جعبه مقوایی
۸۰ جلاب شربت پارس سینا البرز س-۰۶۹-۹۰ شیشه ۱۲۰ میلی
با بروشور درجعبه
مقوایی
۸۱ جوارش آمله معجون اسماعیل ناظم ۹۲-۰۱۸۵-س ظرف ۳۰ گرمی با بروشور در جعبه مقوایی
۸۲ جوارش کمونی معجون اسماعیل ناظم ۹۲-۰۱۸۱-س ظرف ۱۰۰ گرمی با بروشور در جعبه مقوایی
۸۳ چاق کننده پودر نوشداروی توسن سلامت ۹۳-۰۲۶۶-س سلفون ۱۰۰ گرمی با بروشور در جعبه مقوایی
۸۴ چای سبز دمنوش فن آوران حیاتی پارسیان ۹۲-۰۱۶۴-س بیست عدد کیسه دوگرمی با بروشور در جعبه مقوایی
۸۵ چای سفید دمنوش فن آوران حیاتی پارسیان ۹۲-۰۱۶۵-س بیست عدد کیسه دوگرمی با بروشور در جعبه مقوایی
۸۶ حب الرمان معجون اسماعیل ناظم ۹۲-۰۱۸۷-س ظرف ۳۰ گرمی با بروشور در جعبه مقوایی
۸۷ حب السعال قرص مکیدنی محمد شم آبادی ۹۱-۰۸۱-س قوطی ۳۰عددی به همراه بروشور
۸۸ حب سورنجان قرص شفای کردستان ۹۲-۰۲۰۸-س قوطی ۵۰ عددی با بروشور در جعبه مقوایی
۸۹ حب فرزانه معجون اسماعیل ناظم ۹۲-۰۱۹۸-س ظرف ۱۰۰ گرمی با بروشور در جعبه مقوایی
۹۰ حب مقل قرص شفای کردستان ۹۱-۰۱۲۵-س قوطی ۵۰ عددی با بروشور در جعبه مقوایی
۹۱ حرمل شربت شفای کردستان ۹۱-۰۱۲۷-س شیشه ۱۲۰ میلی لیتری با بروشور در جعبه مقوایی
۹۲ حنا روغن یاس دارو ۹۴-۰۳۳۹-س ظرف ۲۰ میلی لیتری با بروشور در جعبه مقوایی
۹۳ حیض آور پودر نوشداروی توسن سلامت ۹۱-۰۷۵-س سلفون۱۰۰ گرمی با بروشور در جعبه مقوایی
۹۴ خبث الحدید قرص ۵۰۰ میلی گرمی دکتر غلامرضا کرد افشار ۹۱-۰۱۲۴-س قوطی ۴۰ عددی
۹۵ خشخاش روغن باریج اسانس ۹۱-۰۱۱۵-س ظرف ۳۰ میلی لیتری با بروشور در جعبه مقوایی
۹۶ خشخاش روغن سام آرین اکسیر ۹۳-۰۲۳۲-س ظرف ۱۲۰ میلی لیتری با بروشور در جعبه مقوایی
۹۷ خولنجان کپسول بوعلی دارو قم ۹۱-۰۱۰۴-س چهار بلیستر ده عدد با بروشور در جعبه مقوایی
۹۸ دارچین روغن موضعی تقدیس هرب ۹۴-۰۳۴۶-س ظرف ۱۵ میلی لیتری با بروشور در جعبه مقوایی
۹۹ دافع بلغم باریج کپسول باریج اسانس ۹۳-۰۲۸۳-س ظرف ۶۰ عددی به همراه بروشور در جعبه مقوایی
۱۰۰ دانه کدو روغن باریج اسانس ۹۱-۰۱۳۴-س ظرف ۳۰ میلی لیتری با بروشور در جعبه مقوایی
۱۰۱ دفع کننده کرم های معده و روده(ضدانگل) پودر نوشداروی توسن سلامت ۹۱-۰۷۶-س سلفون ۵۰ گرمی با بروشور در جعبه مقوایی
۱۰۲ دواء القرحه پماد بوعلی دارو قم ۹۲-۰۱۵۱-س ظرف ۵۰ گرمی با بروشور در جعبه مقوایی
۱۰۳ دهن خراطین روغن الوند دارو جم ۹۲-۰۲۱۸-س شیشه ۱۸ میلی لیتری به همراه قطره چکان با بروشور در جعبه مقوایی
۱۰۴ دیابت قرص دکتر غلامرضا کرد افشار ۹۳-۰۲۶۴-س قوطی ۶۰ عددی با بروشور در جعبه مقوایی
۱۰۵ راحت(حب جالینوس) قرص محمد عبادیانی ۹۲-۰۲۱۲-س پنج بلیستر ده عددی با بروشور در جعبه مقوایی
۱۰۶ رازیانه شربت اکسیر گل سرخ ۹۱-۰۷۹-س شربت ۱۲۰ میلی لیتری با بروشور در جعبه مقوایی
۱۰۷ رازیانه دمنوش نیاک س-۰۶۱-۹۰ بیست عدد دمنوش یک گرمی با بروشور در جعبه مقوایی
۱۰۸ رامک قرص روکشدار محمد عبادیانی ۹۳-۰۲۱۳-س-ت پنج بلیستر ده عددی با بروشور در جعبه مقوایی/ سه بلیستر ده عددی با بروشور در جعبه مقوایی
۱۰۹ راوند کپسول بوعلی دارو قم ۹۳-۰۲۷۱-س سه بیلستر ده عددی با بروشور در جعبه مقوایی
۱۱۰ رباسین روغن موضعی بوستان یزد ۹۲-۰۱۴۶-س ظرف ۳۰ میلی لیتری با درب قطره چکاندار و بروشور در جعبه مقوایی
۱۱۱ ربو قرص سینا فرآور اسپادانا ۹۲-۰۱۷۴-س قوطی ۶۰ عددی با بروشور در جعبه مقوایی
۱۱۲ رفع ترک لب محلول موضعی سبز دارو جهان ۹۳-۰۲۹۶-س بطری ۱۰ میلی لیتری به همراه بروشور در جعبه مقوایی
۱۱۳ رفع زردی ناخن محلول موضعی سبز دارو جهان ۹۲-۰۱۶۱-س تیوپ ۱۰ میلی لیتری بابروشور در جعبه مقوایی
۱۱۴ رفع سوء هاضمه و ضد ترشا پودر نوشداروی توسن سلامت ۹۳-۰۲۵۴-س سلفون ۵۰گرمی با بروشور در جعبه مقوایی
۱۱۵ روغن کراث پماد بوعلی دارو قم ۹۱-۰۱۱۶-س ظرف ۵۰ گرمی با بروشور در جعبه مقوایی
۱۱۶ روغن کنجد باریج کپسول نرم باریج اسانس ۹۳-۰۲۹۰-س قوطی ۳۰ عددی به همراه بروشور در جعبه مقوایی
۱۱۷ روغن گل محمدی باریج کپسول نرم خوراکی باریج اسانس ۹۳-۰۲۸۰-س قوطی ۳۰ عددی به همراه بروشور در جعبه مقوایی
۱۱۸ روغن مفاصل روغن دکتر ابراهیم خادم ۹۲-۰۲۰۷-س بطری ۲۰ میلی لیتری با بروشور در جعبه مقوایی
۱۱۹ رویان پماد بوعلی دارو قم ۹۱-۰۱۱۸-س تیوپ ۷۵ گرمی به همراه دوعدد اپلیکاتور و بروشور در جعبه مقوایی
۱۲۰ ریحان روغن موضعی تقدیس هرب ۹۴-۰۳۴۱-س ظرف ۱۵ میلی لیتری با بروشور در جعبه مقوایی
۱۲۱ ریحان روغن موضعی زیست فناوری کوشای کویر ۹۳-۰۳۱۴-س ظرف ۳۰ میلی لیتری به همراه بروشور در جعبه مقوایی
۱۲۲ زبیب شربت حوریه محمدی کناری ۹۳-۰۲۵۲-س ظرف ۲۲۰ میلی لیتری
۱۲۳ زبیب شربت نیاک ۹۳-۰۲۸۹-س ظرف ۱۲۰ میلی لیتری
۱۲۴ زبیب شربت هادی کوهستانی ۹۲-۰۲۲۹-س ظرف ۲۲۰ میلی لیتری
۱۲۵ زعفران روغن موضعی تقدیس هرب ۹۴-۰۳۴۵-س ظرف ۱۵ میلی لیتری با بروشور در جعبه مقوایی
۱۲۶ زعفران قرص محمد عبادیانی ۹۲-۰۲۱۴-س پنج بلیستر ده عددی با بروشور در جعبه مقوایی
۱۲۷ زنیان عرق شفای کردستان ۹۱-۰۱۲۸-س شیشه ۱۲۰ میلی لیتری با بروشور در جعبه مقوایی
۱۲۸ زوفا شربت دکتر حوریه محمدی کناری ۹۱-۰۹۲-س شیشه ۱۲۰ میلی لیتری با بروشور در جعبه مقوایی
۱۲۹ زوفا شربت رازک ۹۱-۰۹۶-س پت ۱۲۰ میلی لیتری با بروشور در جعبه مقوایی
۱۳۰ زوفا شربت شفا دارو آریا س-۰۶۸-۹۰ پت ۱۲۰ میلی لیتری با بروشور در جعبه مقوایی
۱۳۱ زوفا عسلی شربت رازک ۹۱-۰۹۵-س پت ۱۲۰ میلی لیتری با بروشور در جعبه مقوایی
۱۳۲ سعفه کپسول بوعلی دارو قم ۹۲-۰۲۰۱-س سه بیلستر ده عددی با بروشور در جعبه مقوایی
۱۳۳ سفوف حفظ کپسول بوعلی دارو قم ۹۱-۰۱۰۳-س چهار بلیستر ده عدد با بروشور در جعبه مقوایی
۱۳۴ سفوف مدر پودر اسماعیل ناظم ۹۲-۰۱۹۳-س ظرف ۱۰۰ گرمی با بروشور در جعبه مقوایی
۱۳۵ سفوف مفتت پودر اسماعیل ناظم ۹۲-۰۱۹۲-س ظرف ۱۰۰گرمی با بروشور در جعبه مقوایی
۱۳۶ سفوف مقلیاثا پودر باریج اسانس ۹۲-۰۲۰۶-س سی عدد ساشه ده گرمی با بروشور در جعبه مقوایی
۱۳۷ سفوف منضج بلغم پودر اسماعیل ناظم ۹۲-۰۱۹۶-س ظرف ۱۰۰ گرمی با بروشور در جعبه مقوایی
۱۳۸ سفوف منضج سودا پودر اسماعیل ناظم ۹۲-۰۱۹۷-س ظرف ۱۰۰ گرمی با بروشور در جعبه مقوایی
۱۳۹ سفیداب و روغن زیتون مرهم عذرا مرادی ۹۲-۰۱۴۵-س تیوپ ۳۰ گرمی با بروشور در جعبه مقوایی
۱۴۰ سکبینج کپسول اسماعیل ناظم ۹۲-۰۱۹۵-س ظرف ۳۰ عددی با بروشور در جعبه مقوایی
۱۴۱ سکبینج کپسول بوعلی دارو قم ۹۱-۰۱۰۹-س چهار بلیستر ده عدد با بروشور در جعبه مقوایی
۱۴۲ سکنجبین بزوری معجون اسماعیل ناظم ۹۲-۰۱۸۴-س ظرف ۱۰۰ گرمی با بروشور در جعبه مقوایی
۱۴۳ سکنجبین بزوری معتدل شربت باریج اسانس ۹۲-۰۲۱۷-س ظرف ۱۲۰میلی لیتری با بروشور در جعبه مقوایی
۱۴۴ سکنجبین سفرجلی(جالینوس) شربت اسماعیل ناظم ۹۲-۰۱۸۰-س ظرف ۲۵۰ میلی لیتری با بروشور در جعبه مقوایی
۱۴۵ سکنجبین عسلی شربت مجمع پژوهشگران طب گیاهی بو علی سینا ۹۱-۰۸۶-س ظرف ۳۰۰ میلی لیتری
۱۴۶ سکنجبین عنابی شربت دکتر حوریه محمدی کناری ۹۱-۰۸۸-س شیشه ۲۵۰ میلی لیتری به همراه بروشور در جعبه مقوایی
۱۴۷ سکنجبین عنصلی شربت اسماعیل ناظم ۹۲-۰۱۷۹-س ظرف ۲۵۰ میلی لیتری با بروشور در جعبه مقوایی
۱۴۸ سکنجبین عنصلی شربت باریج اسانس ۹۱-۰۱۰۰-س ظرف ۱۲۰ میلی لیتری با بروشور در جعبه مقوایی
۱۴۹ سنا کپسول دکتر غلامرضا کرد افشار ۹۴-۰۳۳۵-س قوطی ۶۰ عددی
۱۵۰ سنبل الطیب دمنوش نیاک س-۰۶۲-۹۰ بیست و پنج عدد دمنوش ۱/۵ گرمی با بروشور در جهبه مقوایی
۱۵۱ سنگ روب پودر گیتا درمان دارو ۹۲-۰۲۰۳-س ده ساشه ۱۵گرمی با بروشور در جعبه مقوایی
۱۵۲ سورنجان کپسول بوعلی دارو قم ۹۱-۰۱۳۰-س چهار بلیستر ده عدد با بروشور در جعبه مقوایی
۱۵۳ سه کوهه روغن موضعی تقدیس هرب ۹۴-۰۳۴۲-س ظرف ۱۵ میلی لیتری با بروشور در جعبه مقوایی
۱۵۴ سیاهدانه روغن باریج اسانس ۹۲-۰۱۶۳-س ظرف ۳۰ میلی لیتری با بروشور در جعبه مقوایی
۱۵۵ سیاهدانه روغن روغن شترمرغ مهربانی ۹۳-۰۲۳۹-س شیشه ۱۸ میلی لیتری به همراه بروشور در جعبه مقوایی
۱۵۶ سیاهدانه روغن شفای کردستان ۹۱-۰۱۲۲-س شیشه ۱۸ میلی لیتری با بروشور در جعبه مقوایی
۱۵۷ سیاهدانه باریج قطره بینی باریج اسانس ۹۳-۰۳۰۳-س ظرف ۳۰ میلی لیتری به همراه بروشور در جعبه مقوایی
۱۵۸ سیاهدانه باریج (خوراکی) روغن خوراکی باریج اسانس ۹۳-۰۲۸۱-س شیشه ۱۲۰ میلی لیتری با بروشور در جعبه مقوایی
۱۵۹ سیلی ساپون پودر گیتا درمان دارو ۹۲-۰۱۷۷-س ده عدد ساشه ۱۵ گرمی با بروشور در جعبه مقوایی
۱۶۰ شترمرغ روغن اکلاس ۹۳-۲۳۸-س شیشه ۵۰ میلی لیتری با درب اسپری دار به همراه بروشور در جعبه مقوایی
۱۶۱ شترمرغ روغن آریا کن دارو ۹۳-۰۲۹۷-س ظرف ۱۰۰ میلی لیتری با بروشور در جعبه مقوایی
۱۶۲ شترمرغ روغن بالنده رشد ۹۳-۰۲۶۳-س ظرف ۵۰ میلی لیتری با درب اسپری دار به همراه بروشور در جعبه مقوایی
۱۶۳ شترمرغ روغن پیشرو آریا روناک ۹۴-۰۳۴۹-س شیشه ۵۰ میلیتری با درب اسپری دار به همراه بروشور در جعبه مقوایی
۱۶۴ شترمرغ روغن چکاد نواندیشان ونتا ۹۲-۰۱۶۶-س ظرف ۷۰ گرمی با بروشور در جعبه مقوایی
۱۶۵ شترمرغ روغن داروهای شفابخش سمنان ۹۳-۰۳۰۰-س ظرف ۴۰ میلی لیتری به همراه بروشور در جعبه مقوایی
۱۶۶ شترمرغ روغن دوقلوهای ملارد ۹۳-۰۲۹۸-س شیشه ۶۰ میلی لیتری با درب اسپری دار به همراه بروشور در جعبه مقوایی
۱۶۷ شترمرغ روغن روغن شترمرغ مهربانی ۹۳-۰۲۳۷-س شیشه ۵۰ میلی لیتری با درب اسپری دار به همراه بروشور در جعبه مقوایی
۱۶۸ شترمرغ روغن صنایع غذایی طلای سبز سروستان ۹۳-۰۲۴۰-س تیوپ ۵۰ گرمی به همراه بروشور در جعبه مقوایی
۱۶۹ شراب رضوی شربت دکتر غلامرضا کرد افشار ۹۲-۰۱۷۱-س ظرف ۱۲۰ میلی لیتری
۱۷۰ شراب رضوی شربت دکتر غلامرضا کرد افشار ۹۲-۰۲۰۰-س ظرف ۲۲۰ میلی لیتری
۱۷۱ شفا پماد بوعلی دارو قم ۹۱-۰۱۱۷-س ظرف ۵۰ گرمی با بروشور در جعبه مقوایی
۱۷۲ شفا کپسول بوعلی دارو قم ۹۲-۰۲۱۹-س سه بیلستر ده عددی با بروشور در جعبه مقوایی
۱۷۳ شفا قرص سینا فرآور اسپادانا ۹۲-۰۲۳۰-س قوطی ۳۰عددی با بروشور در جعبه مقوایی
۱۷۴ شوید روغن باریج اسانس ۹۲-۰۱۷۶-س ظرف ۳۰ میلی لیتری با بروشور در جعبه مقوایی
۱۷۵ شوید روغن شفای کردستان ۹۱-۰۱۲۱-س شیشه ۱۸ میلی لیتری با بروشور در جعبه مقوایی
۱۷۶ شیطرج کپسول بوعلی دارو قم ۹۱-۰۱۰۶-س چهار بلیستر ده عدد با بروشور در جعبه مقوایی
۱۷۷ صبر زرد کپسول دکتر غلامرضا کرد افشار ۹۳-۰۳۲۱-س قوطی ۳۰ عددی
۱۷۸ صعتر باریج روغن باریج اسانس ۹۲-۰۱۷۸-س ظرف ۳۰ میلی لیتری با بروشور در جعبه مقوایی
۱۷۹ ضد اضطراب و تشویش پودر نوشداروی توسن سلامت ۹۲-۰۲۲۳-س سلفون ۵۰گرمی با بروشور در جعبه مقوایی
۱۸۰ ضد بواسیر پماد نوشداروی توسن سلامت ۹۳-۰۲۷۷-س ظرف ۲۰ گرمی با بروشور در جعبه مقوایی
۱۸۱ ضد پیسی و بهق پودر نوشداروی توسن سلامت ۹۳-۰۲۵۵-س سلفون ۱۰۰ گرمی با بروشور در جعبه مقوایی
۱۸۲ ضد خارش و اگزما روغن نوشداروی توسن سلامت ۹۳-۰۲۵۶-س شیشه ۱۵ میلی لیتری با بروشور در جعبه مقوایی
۱۸۳ ضد خارش و اگزما پماد نوشداروی توسن سلامت ۹۳-۰۲۶۲-س ظرف ۲۰ گرمی با بروشور در جعبه مقوایی
۱۸۴ ضد خارش و اگزما پودر نوشداروی توسن سلامت ۹۳-۰۲۷۶-س سلفون ۵۰ گرمی با بروشور در جعبه مقوایی
۱۸۵ ضد خونریزی زنان پودر نوشداروی توسن سلامت ۹۱-۰۱۱۲-س سلفون ۵۰ گرمی با بروشور در جعبه مقوایی
۱۸۶ ضد درد استخوان روغن نوشداروی توسن سلامت ۹۳-۰۲۵۸-س شیشه ۱۵ میلی لیتری با بروشور در جعبه مقوایی
۱۸۷ ضد درد استخوان پماد نوشداروی توسن سلامت ۹۳-۰۲۸۹-س ظرف ۲۰ گرمی با بروشور در جعبه مقوایی
۱۸۸ ضد درد گوش روغن نوشداروی توسن سلامت ۹۳-۰۲۵۱-س شیشه ۷ میلی لیتری با بروشور در جعبه مقوایی
۱۸۹ ضد ریزش موی سر پودر نوشداروی توسن سلامت ۹۲-۰۲۲۵-س سلفون ۵۰گرمی با بروشور در جعبه مقوایی
۱۹۰ ضد سر درد پیشانی و شقیقه روغن نوشداروی توسن سلامت ۹۳-۰۲۶۰-س شیشه ۱۵ میلی لیتری با بروشور در جعبه مقوایی
۱۹۱ ضد سردرد پودر نوشداروی توسن سلامت ۹۳-۰۲۷۵-س سلفون ۵۰ گرمی با بروشور در جعبه مقوایی
۱۹۲ ضد سردردهای شقیقه و پیشانی و ضد سرگیجه پودر نوشداروی توسن سلامت ۹۲-۰۲۲۶-س سلفون ۵۰گرمی با بروشور در جعبه مقوایی
۱۹۳ ضد سرفه(سعال) پودر نوشداروی توسن سلامت ۹۱-۰۷۲-س سلفون ۵۰گرمی با بروشور در جعبه مقوایی
۱۹۴ ضد سرماخوردگی پودر نوشداروی توسن سلامت ۹۳-۰۲۷۸-س سلفون ۵۰ گرمی با بروشور در جعبه مقوایی
۱۹۵ ضد سنگ کلیه پودر نوشداروی توسن سلامت ۹۳-۰۲۴۹-س سلفون ۵۰گرمی با بروشور در جعبه مقوایی
۱۹۶ ضد شقاق مقعد پماد نوشداروی توسن سلامت ۹۳-۰۲۵۳-س تیوپ ۲۰ گرمی به همراه بروشور در جعبه مقوایی
۱۹۷ ضد شوره سر پودر نوشداروی توسن سلامت ۹۲-۰۲۲۷-س سلفون ۵۰گرمی با بروشور در جعبه مقوایی
۱۹۸ ضد شوره موهای خشک و چرب محلول سبز دارو جهان ۹۳-۰۲۹۵-س بطری ۶۰ میلی لیتری با بروشور در جعبه مقوایی
۱۹۹ ضد طنین و صدای گوش روغن نوشداروی توسن سلامت ۹۳-۰۲۵۰-س شیشه ۷ میلی لیتری با بروشور در جعبه مقوایی
۲۰۰ ضد لک صورت پودر نوشداروی توسن سلامت ۹۳-۰۲۵۷-س سلفون ۵۰ گرمی با بروشور در جعبه مقوایی
۲۰۱ ضد لک، کک و مک کرم شمشک پرشین تجارت ۹۱-۰۹۳-س ظرف ۳۰ یا ۴۰ گرمی به همراه بروشور در جعبه مقوایی
۲۰۲ ضد نفخ پودر نوشداروی توسن سلامت ۹۱-۰۷۷-س سلفون ۵۰ گرمی با بروشور در جعبه مقوایی
۲۰۳ ضد ورم روده پودر نوشداروی توسن سلامت ۹۳-۰۲۸۴-س سلفون ۵۰ گرمی با بروشور در جعبه مقوایی
۲۰۴ عرق چهار گیاه محلول خوراکی شفای کردستان ۹۲-۰۱۴۳-س شیشه ۱۲۰ میلی لیتری با بروشور در جعبه مقوایی
۲۰۵ عرق چهار گیاه محلول خوراکی شفای کردستان ۹۲-۰۱۴۳-س شیشه ۱۲۰ میلی لیتری با بروشور در جعبه مقوایی
۲۰۶ عرق میخک محلول خوراکی شفای کردستان ۹۲-۰۱۴۲-س شیشه ۱۲۰ میلی لیتری با بروشور در جعبه مقوایی
۲۰۷ عقر قرص روکشدار محمد عبادیانی ۹۳-۰۲۱۰-س-ت پنج بلیستر ده عددی با بروشور در جعبه مقوایی// سه بیلستر ده عددی با بروشور در جعبه مقوایی
۲۰۸ عقر قرص روکشدار محمد عبادیانی ۹۳-۰۲۱۰-س-ت پنج بلیستر ده عددی با بروشور در جعبه مقوایی// سه بیلستر ده عددی با بروشور در جعبه مقوایی
۲۰۹ عناب شربت سینا فرآور اسپادانا ۹۲-۰۲۲۲-س بطری ۱۲۰ میلی لیتری با بروشور در جعبه مقوایی
۲۱۰ عناب باریج شربت باریج اسانس ۹۳-۰۳۱۱-س ظرف ۱۲۰ میلی لیتری به همراه بروشور در جعبه مقوایی
۲۱۱ عناب مرکب شربت کیاناب خاورمیانه ۹۱-۰۸۴-س شیشه ۱۲۰ میلی لیتری با بروشور در جعبه مقوایی
۲۱۲ غاریقون کپسول مجمع پژوهشگران طب گیاهی بو علی سینا ۹۱-۰۱۰۱-س چهار بلیستر ده عدد با بروشور در جعبه مقوایی
۲۱۳ غافث کپسول مجمع پژوهشگران طب گیاهی بو علی سینا ۹۱-۰۸۵-س چهار بیلستر ده عدد با بروشور در جعبه مقوایی
۲۱۴ غنچه گل سرخ پودر نوشداروی توسن سلامت ۹۱-۰۱۱۰-س سلفون ۵۰ گرمی با بروشور در جعبه مقوایی
۲۱۵ فاوانیا کپسول بوعلی دارو قم ۹۱-۰۱۱۹-س چهار بلیستر ده عدد با بروشور در جعبه مقوایی
۲۱۶ فلاسفه کپسول بوعلی دارو قم ۹۱-۰۱۰۷-س چهار بلیستر ده عدد با بروشور در جعبه مقوایی
۲۱۷ فلوس ساشه شفا دارو آریا ۹۱-۰۷۱-س ده ساشه ده گرمی با بروشور در جعبه مقوایی
۲۱۸ فنجیوش معجون شفای کردستان ۹۱-۰۱۲۶-س قوطی ۱۵۰ گرمی با بروشور در جعبه مقوایی
۲۱۹ فندق روغن باریج اسانس س-۰۵۴-۹۰ ظرف ۳۰ میلی
با بروشوردر
جعبه مقوایی
۲۲۰ قرص گل پودر نوشداروی توسن سلامت ۹۱-۰۱۱۳-س سلفون ۵۰ گرمی با بروشور در جعبه مقوایی
۲۲۱ قرطم روغن باریج اسانس س-۰۵۳-۹۰ روغن شیشه های ۳۰ و ۱۲۰ میلی لیتری
۲۲۲ قوباء محلول بوعلی دارو قم ۹۲-۰۱۵۲-س ظرف ۶۰ سی سی با بروشور در جعبه مقوایی
۲۲۳ کاهش وزن کپسول بوعلی دارو قم ۹۱-۰۱۰۸-س چهار بلیستر ده عدد با بروشور در جعبه مقوایی
۲۲۴ کاهنده فشار خون شربت اکسیر گل سرخ ۹۳-۰۳۲۵-س ظرف ۱۲۰ میلی لیتری به همراه بروشور در جعبه مقوایی
۲۲۵ کپسول کبد کپسول اسماعیل ناظم ۹۲-۰۱۹۴-س ظرف ۳۰ عددی با بروشور در جعبه مقوایی
۲۲۶ کدو روغن موضعی تقدیس هرب ۹۴-۰۳۴۴-س ظرف ۱۵ میلی لیتری با بروشور در جعبه مقوایی
۲۲۷ کدو باریج(خوراکی) روغن باریج اسانس ۹۳-۰۲۹۱-س ظرف ۶۰ میلی لیتری به همراه بروشور در جعبه مقوایی
۲۲۸ کمونی شربت دکتر غلامرضا کرد افشار ۹۴-۰۳۳۴-س ظرف ۱۲۰ میلی لیتری
۲۲۹ کنجد روغن باریج اسانس ۹۱-۹۹-س ظرف ۳۰ میلی لیتری با بروشور در جعبه مقوایی
۲۳۰ کنجد باریج(خوراکی) روغن خوراکی باریج اسانس ۹۳-۰۲۹۲-س ظرف ۱۲۰میلی لیتری با بروشور در جعبه مقوایی
۲۳۱ کندر معجون اکسیر گل سرخ ۹۱-۰۱۲۹-س شیشه ۱۲۰ میلی لیتری با بروشور در جعبه مقوایی
۲۳۲ کندر لوسیون موضعی صبا دارو سپاهان س-۰۶۶-۹۰ تیوپ پنجاه گرمی با بروشوردر جعبه مقوایی
۲۳۳ کندر سقز( آدامس) صبا دارو سپاهان س-۰۶۷-۹۰ قوطی بیست عددی با بروشور
۲۳۴ کوهان شتر روغن چکاد نواندیشان ونتا ۹۲-۰۱۶۸-س ظرف ۷۰ گرمی با بروشور در جعبه مقوایی
۲۳۵ گاو زبان شربت صبا دارو سپاهان س-۰۶۵-۹۰ شیشه ۱۲۰ میلی
با بروشور درجعبه
مقوایی
۲۳۶ گل قرص سینا فرآور اسپادانا ۹۲-۰۱۴۰-س قوطی ۶۰ عددی با بروشور در جعبه مقوایی
۲۳۷ گل سرخ روغن موضعی پارس عطران ۹۳-۰۲۴۷-س شیشه ۱۸ میلی لیتری به همراه بروشور در جعبه مقوایی
۲۳۸ گل سرخ پودر نوشداروی توسن سلامت ۹۱-۰۱۱۱-س سلفون ۵۰ گرمی با بروشور در جعبه مقوایی
۲۳۹ گل گاوزبان دمنوش نیاک س-۰۶۰-۹۰ بیست و پنج عدد دمنوش یک گرمی با بروشور در جعبه مقوایی
۲۴۰ گل محمدی شربت اکسیر گل سرخ ۹۲-۰۱۴۸-س شیشه ۱۲۰ میلی لیتری با بروشور در جعبه مقوایی
۲۴۱ گل محمدی روغن باریج اسانس س-۰۵۲-۹۰ روغن شیشه های ۳۰ و ۱۲۰ میلی لیتری
۲۴۲ گلستان روغن موضعی بوستان یزد ۹۲-۰۱۴۷-س ظرف ۳۰ میلی لیتری با درب قطره چکاندار و بروشور در جعبه مقوایی
۲۴۳ گلنار کپسول بوعلی دارو قم ۹۲-۰۲۰۵-س سه بلیستر ۱۰ عددی با بروشور در جعبه مقوایی
۲۴۴ گلنگبین معجون نیاک س-۰۶۳-۹۰ معجون ۲۵۰ گرمی با بروشور در جعبه مقوایی
۲۴۵ گوارشی کمونی کپسول شفا دارو آریا ۹۱-۰۱۳۲-س قوطی ۳۰ عددی
۲۴۶ لادن لوسیون بوعلی دارو قم ۹۲-۰۱۵۰-س شیشه ۶۰ میلی لیتری به همراه درب قطره چکان دار و بروشور در جعبه مقوایی
۲۴۷ ماء البحر محلول موضعی فارس قطره اعجاز ۹۳-۰۲۳۵-س ظرف ۲۵۰ میل لیتری
۲۴۸ مدر سنگ کلیه و مثانه شربت اکسیر گل سرخ ۹۳-۰۳۲۴-س ظرف ۱۲۰ میلی لیتری به همراه بروشور در جعبه مقوایی
۲۴۹ مر کپسول مجمع پژوهشگران طب گیاهی بو علی سینا ۹۱-۰۱۰۲-س چهار بلیستر ده عدد با بروشور در جعبه مقوایی
۲۵۰ مرهم سفیداب عذرا مرادی ۹۲-۰۲۲۰-س تیوپ ۳۰ گرمی با بروشور در جعبه مقوایی
۲۵۱ مسمن پودر دکتر غلامرضا کرد افشار ۹۳-۰۳۰۸-س ظرف ۳۰۰ گرمی
۲۵۲ مسهل صمغی کپسول اسماعیل ناظم ۹۲-۰۱۹۱-س ظرف ۳۰ عددی با بروشور در جعبه مقوایی
۲۵۳ مسهل گیاهی پودر نوشداروی توسن سلامت ۹۱-۰۷۳-س سلفون ۵۰گرمی با بروشور در جعبه مقوایی
۲۵۴ مضمضه قلاع پودر سینا فرآور اسپادانا ۹۲-۰۱۳۶-س سی ساشه ۲/۵ گرمی با بروشور در جعبه مقوایی یا قوطی ۵۰ گرمی
۲۵۵ معجون جالینوس کپسول بوعلی دارو قم ۹۱-۰۱۲۰-س چهار بلیستر ده عدد با بروشور در جعبه مقوایی
۲۵۶ معجون رشیدی کپسول بوعلی دارو قم ۹۳-۰۲۷۰-س سه بیلستر ده عددی با بروشور در جعبه مقوایی
۲۵۷ معجون زیره پودر سینا فرآور اسپادانا ۹۲-۰۱۴۱-س سی ساشه ۲ گرمی با بروشور در جعبه مقوایی
۲۵۸ مغاث(شراب افسنتین) شربت محمد عبادیانی ۹۲-۰۲۱۶-س ظرف ۱۲۰ میلی لیتری با بروشور در جعبه مقوایی
۲۵۹ مفتت کپسول اسماعیل ناظم ۹۲-۰۱۹۰-س ظرف ۳۰ عددی با بروشور در جعبه مقوایی
۲۶۰ مفتت سنگ کلیه و مثانه شربت اکسیر گل سرخ ۹۳-۰۳۲۶-س ظرف ۱۲۰ میلی لیتری به همراه بروشور در جعبه مقوایی
۲۶۱ مفرح ابریشمی شربت دکتر غلامرضا کرد افشار ۹۳-۰۳۰۹-س ظرف ۲۰۰ میلی لیتری
۲۶۲ مفرح ابریشمی شربت نیاک ۹۳-۰۳۲۲-س ظرف ۲۰۰ میلی لیتری
۲۶۳ مقل کپسول سنابل دارو ۹۴-۰۳۴۷-س ده بیلستر ده عددی با بروشور در جعبه مقوایی
۲۶۴ ملین خیار شنبر شربت رازک ۹۱-۰۹۷-س پت ۱۲۰ میلی لیتری با بروشور در جعبه مقوایی
۲۶۵ منضج شربت فراطب ۹۲-۰۱۷۳-س بطری ۲۰۰ میلی لیتری
۲۶۶ مورد شربت سرفه بوعلی دارو قم ۹۳-۰۲۶۷-س شیشه ۱۲۰ میلی لیتری با بروشور در جعبه مقوایی
۲۶۷ مورد روغن شفای کردستان ۹۲-۰۱۴۴-س شیشه ۱۸ میلی لیتری با بروشور در جعبه مقوایی
۲۶۸ مورد روغن یاس دارو ۹۴-۰۳۸۸-س ظرف ۲۰ میلی لیتری با بروشور در جعبه مقوایی
۲۶۹ مومیایی کپسول اسماعیل ناظم ۹۲-۰۱۹۹-س ظرف ۳۰ عددی با بروشور در جعبه مقوایی
۲۷۰ مهزل پودر سینا فرآور اسپادانا ۹۱-۰۹۸-س شصت ساشه ۲/۵ گرمی یا سی ساشه ۵ گرمی با بروشور در جعبه مقوایی
۲۷۱ مهزل کپسول نام آوران آباگستر ۹۱-۰۹۰-ت-س قوطی ۱۰۰ عددی
۲۷۲ نافع قرص محمد عبادیانی ۹۲-۰۲۰۹-س پنج بلیستر ده عددی با بروشور در جعبه مقوایی
۲۷۳ نزله سرد(لاهوری) پودر اسماعیل ناظم ۹۲-۰۱۸۶-س ظرف ۱۰۰ گرمی با بروشور در جعبه مقوایی
۲۷۴ نشاط آور پودر نوشداروی توسن سلامت ۹۳-۰۲۷۲-س سلفون۵۰ گرمی با بروشور در جعبه مقوایی
۲۷۵ نعنا روغن پارس عطران ۹۳-۰۲۴۵-س شیشه ۱۸ میلی لیتری به همراه بروشور در جعبه مقوایی
۲۷۶ نعنا روغن خوراکی پودینه گیاه رنگین ۹۳-۰۳۱۵-س ظرف ۳۰ میلی لیتری به همراه بروشور در جعبه مقوایی
۲۷۷ نعنا روغن خوراکی پودینه گیاه رنگین ۹۳-۰۳۱۸-س ظرف ۶۰ میلی لیتری به همراه بروشور در جعبه مقوایی
۲۷۸ نعنا دمنوش نیاک س-۰۵۹-۹۰ بیست و پنج عدد دمنوش ۱/۵ گرمی با بروشور در جهبه مقوایی
۲۷۹ نمک دریایی اسپیر پودر مجید اسم حسینی ۹۲-۰۲۲۱-س قوطی ۱۰۰۰گرمی
۲۸۰ ورد صغیر پودر نوشداروی توسن سلامت ۹۳-۰۲۶۱-س سلفون ۵۰ گرمی با بروشور در جعبه مقوایی
۲۸۱ هزال آور قرص سینا فرآور اسپادانا ۹۲-۰۱۳۵-س سه بیلستر ده عددی با بروشور در جعبه مقوایی
۲۸۲ همیشه بهار روغن پارس عطران ۹۳-۰۲۴۶-س شیشه ۱۸ میلی لیتری به همراه بروشور در جعبه مقوایی
۲۸۳ همیشه بهار روغن موضعی پودینه گیاه رنگین ۹۳-۰۳۱۷-س ظرف ۳۰ میلی لیتری به همراه بروشور در جعبه مقوایی
۲۸۴ همیشه بهار نوشاد روغن موضعی گنجینه عصاره طبیعت ۹۳-۰۲۹۳-س ظرف ۳۷ میلی لیتری مجهز به پمپ اسپری با بروشور در جعبه مقوایی
۲۸۵ هوفاریقون شربت اکسیر گل سرخ ۹۲-۰۱۴۹-س شیشه ۱۲۰ میلی لیتری با بروشور در جعبه مقوایی