ردیفنام فراوردهشکل داروییدارنده مجوزشماره مجوزبسته بندی
۱ابو خلساپماددارو درمان سلفچگان۹۳-۰۲۳۶-ستیوپ ۵۰ گرمی به همراه بروشور در جعبه مقوایی
۲ابو خلساپماددارو درمان سلفچگان۹۳-۰۲۴۲-ستیوپ ۳۰ گرمی با بروشور در جعبه مقوایی
۳ابو خلساپماددارو درمان سلفچگان۹۳-۰۲۴۳-ستیوپ ۱۰۰ گرم به همراه بروشور در جعبه مقوایی
۴ابو خلساپماددارو درمان سلفچگان۹۳-۰۲۴۴-ستیوپ ۱۲۰ گرمی به همراه بروشور در جعبه مقوایی
۵ابو خلساپددارو درمان سلفچگان۹۳-۰۲۸۵-سده عدد ساشه حاوی پد آغشته به سه گرم فراورده به همراه بروشور در جعبه
۶ابو خلساپددارو درمان سلفچگان۹۳-۰۲۸۶-سده عدد ساشه حاوی پد آغشته به پنج گرم فراورده به همراه بروشور در جعبه
۷ابو خلساپددارو درمان سلفچگان۹۳-۰۲۸۷-سده عدد ساشه حاوی پد آغشته به ده گرم فراورده به همراه بروشور در جعبه
۸ابو خلسامرهممحمد عبادیانی۹۲-۰۲۱۵-سظرف ۶۰ گرمی با بروشور در جعبه مقوایی
۹اسطوخودوسشربتاکسیر گل سرخ۹۱-۰۷۸-سشیشه ۱۲۰میلی لیتری با بروشور در جعبه مقوایی
۱۰اسطوخودوسپودرنوشداروی توسن سلامت۹۱-۰۷۴-سسلفون ۵۰گرمی با بروشور در جعبه مقوایی
۱۱اسطوخودوسدمنوشنیاکس-۰۵۷-۹۰بیست وپنج عدد دمنوش ۱/۵ گرمی با بروشوردرجعبه مقوایی
۱۲اشتهاکپسولبوعلی دارو قم۹۱-۰۱۰۵-سچهار بلیستر ده عدد با بروشور در جعبه مقوایی
۱۳اشتها آورشربتآرمان بهبود سینا۹۲-۰۲۲۸-سشیشه ۱۲۰ میلی لیتری با بروشور در جعبه مقوایی
۱۴اطریفل ۱قرصسینا فرآور اسپادانا۹۲-۰۲۰۲-سقوطی ۶۰ عددی با بروشور در جعبه مقوایی
۱۵اطریفل اسطوخودوسیقرصدکتر غلامرضا کرد افشار۹۲-۰۱۵۶-سقوطی ۱۰۰ عددی
۱۶اطریفل افتیمونیقرصدکتر غلامرضا کرد افشار۹۲-۰۱۵۹-سقوطی ۱۰۰ عددی
۱۷اطریفل شاهترهقرصدکتر غلامرضا کرد افشار۹۲-۰۱۵۷-سقوطی ۱۰۰ عددی
۱۸اطریفل صغیرمعجوناسماعیل ناظم۹۲-۰۱۸۳-سظرف ۱۰۰ گرمی با بروشور در جعبه مقوایی
۱۹اطریفل صغیرمعجونباریج اسانس۹۲-۰۱۷۰-سظرف ۱۰۰ گرمی با بروشور در جعبه مقوایی
۲۰اطریفل صغیرقرصدکتر غلامرضا کرد افشار۹۲-۰۱۵۴-سقوطی ۱۰۰ عددی
۲۱اطریفل گشنیزقرصدکتر غلامرضا کرد افشار۹۲-۰۱۵۵-سقوطی ۱۰۰ عددی
۲۲اطریفل گشنیز باریجمعجونباریج اسانس۹۲-۰۱۷۲-سظرف ۱۰۰ گرمی با بروشور در جعبه مقوایی
۲۳اطریفل مقل ملینقرصدکتر غلامرضا کرد افشار۹۲-۰۱۵۸-سقوطی ۱۰۰ عددی
۲۴اطریفل۱ساشهسینا فرآور اسپادانا۹۲-۰۱۳۷-سسی ساشه ۲ گرمی با بروشور در جعبه مقوایی
۲۵اطریفل۲ساشهسینا فرآور اسپادانا۹۲-۰۱۳۸-سسی ساشه ۲ گرمی با بروشور در جعبه مقوایی
۲۶افربیونکپسولبوعلی دارو قم۹۳-۰۲۶۹-سسه بیلستر ده عددی با بروشور در جعبه مقوایی
۲۷افسنتینقطره درد گوشبوعلی دارو قم۹۳-۰۲۶۸-سشیشه ۳۰ میلی لیتری با بروشور در جعبه مقوایی
۲۸افسنتینکپسول نرممجمع پژوهشگران طب گیاهی بو علی سینا۹۱-۰۸۳-سچهار بلیستر ده عدد با بروشور در جعبه مقوایی
۲۹اکسیر مقوی معدهشربتدکتر غلامرضا کرد افشار۹۱-۰۸۹-سشیشه ۲۵۰ میلی لیتری به همراه بروشور در جعبه مقوایی
۳۰امیدقرص روکشدارمحمد عبادیانی۹۳-۰۲۱۱-س-تپنج بلیستر ده عددی با بروشور در جعبه مقوایی/ سه بلیستر ده عددی با بروشور در جعبه مقوایی
۳۱ایارج فیقراقرص ۷۰۰ میلی گرمیدکتر غلامرضا کرد افشار۹۱-۰۹۱-سقوطی ۳۰ عددی
۳۲ایارج فیقراکپسولمجمع پژوهشگران طب گیاهی بو علی سینا۹۱-۰۸۰-سچهار بلیستر ده عدد با بروشور در جعبه مقوایی
۳۳آب آهن تابمحلول
خوراکی
نیاکس-۰۶۴-۹۰محلول خوراکی
بطری ۱/۵ لیتری
با بروشور
۳۴آبزن قابض سادهپودراسماعیل ناظم۹۲-۰۱۸۸-سظرف ۳۰ گرمی با بروشور در جعبه مقوایی
۳۵آبزن قابض مرکبپودراسماعیل ناظم۹۲-۰۱۸۹-سظرف ۱۰۰گرمی با بروشور در جعبه مقوایی
۳۶آبستموپمادبهمن لکی۹۱-۰۹۴-ستیوپ ۲۰ گرمی به همراه بروشور در جعبه مقوایی
۳۷آرامبخششربتسینا فرآور اسپادانا۹۳-۰۲۹۹-سظرف ۱۲۰ میلی لیتری با بروشور در جعبه مقوایی
۳۸آنتی هموروئیدپمادچکاد نواندیشان ونتا۹۲-۰۱۶۹-سظرف ۷۰ گرمی با بروشور در جعبه مقوایی
۳۹آویشندمنوشنیاکس-۰۵۶-۹۰بیست عدد دمنوش ۱/۵ گرمی با بروشور در جعبه مقوایی
۴۰آویشنروغن خوراکیپودینه گیاه رنگین۹۳-۰۳۱۶-سظرف ۳۰ میلی لیتری به همراه بروشور در جعبه مقوایی
۴۱آویشنروغن خوراکیپودینه گیاه رنگین۹۳-۰۳۱۹-سظرف ۶۰میلی لیتری به همراه بروشور در جعبه مقوایی
۴۲آویشنشربتسلامت گستر آرتیمان۹۳-۰۲۴۱-سظرف ۱۲۰ میلی لیتری به همراه بروشور در جعبه مقوایی
۴۳بابونهروغن موضعیتقدیس هرب۹۴-۰۳۴۳-سظرف ۱۵ میلی لیتری با بروشور در جعبه مقوایی
۴۴بابونهروغنشفای کردستان۹۱-۰۱۲۳-سشیشه ۱۸ میلی لیتری با بروشور در جعبه مقوایی
۴۵بابونهدمنوشنیاکس-۰۵۸-۹۰بیست و پنج عدد دمنوش ۱/۵ گرمی با بروشور در جهبه مقوایی
۴۶بابونه باریجروغنباریج اسانس۹۳-۰۲۸۲-سظرف ۳۰ میلی گرمی به همراه بروشور در جعبه مقوایی
۴۷بادام تلخروغنباریج اسانس۹۱-۰۱۳۳-سظرف ۳۰ میلی لیتری با بروشور در جعبه مقوایی
۴۸بادام شیرینروغنباریج اسانسس-۰۵۵-۹۰ظرف ۳۰ میلی
با بروشوردر
جعبه مقوایی
۴۹بادام شیرین باریجروغنباریج اسانس۹۳-۰۲۷۹-سشیشه ۱۲۰ میلی لیتری با بروشور در جعبه مقوایی
۵۰بادام کوهیروغنواهب فیروز آباد۹۳-۰۲۴۸-سشیشه ۱۵ میلی لیتری با بروشور در جعبه مقوایی
۵۱بادرنجبویهکپسولسنابل دارو۹۴-۰۳۴۸-سده بیلستر ده عددی با بروشور در جعبه مقوایی
۵۲بدلقرصدکتر غلامرضا کرد افشار۹۳-۰۳۲۰-سقوطی ۶۰ عددی
۵۳بذر کاهوروغنباریج اسانسس-۰۵۱-۹۰روغن ظرف ۳۰ میلی لیتری با بروشور در جعبه مقوایی
۵۴برصپمادبوعلی دارو قم۹۲-۰۱۵۳-سظرف ۵۰ گرمی با بروشور در جعبه مقوایی
۵۵بزرکروغنباریج اسانس۹۱-۰۱۱۴-سظرف ۳۰ میلی لیتری با بروشور در جعبه مقوایی
۵۶بزرک باریجروغنباریج اسانس۹۳-۰۳۲۷-سظرف ۶۰ میلی لیتری به همراه بروشور در جعبه مقوایی
۵۷بلغممعجوناسماعیل ناظم۹۲-۰۱۸۲-سظرف ۱۰۰ گرمی با بروشور در جعبه مقوایی
۵۸بلفاروللوسیونخرمان۹۳-۰۰۷-س -تظرف ۱۵ میلی لیتری با بروشور در جعبه مقوایی
۵۹بند آورنده حیض زنانپودرنوشداروی توسن سلامت۹۲-۰۲۲۴-سسلفون ۵۰گرمی با بروشور در جعبه مقوایی
۶۰بند آورنده حیض زنانپودرنوشداروی توسن سلامت۹۳-۰۲۷۴-سسلفون ۵۰گرمی با بروشور در جعبه مقوایی
۶۱بنفشهشربتباریج اسانس۹۲-۰۱۷۵-سظرف ۱۰۰ میلی لیتری با بروشور در جعبه مقوایی
۶۲بنفشهقرصسینا فرآور اسپادانا۹۲-۰۱۳۹-سقوطی ۶۰ عددی با بروشور در جعبه مقوایی
۶۳بنفشه باریجروغنباریج اسانس۹۳-۰۳۱۰-سظرف ۳۰ میلی لیتری به همراه بروشور در جعبه مقوایی
۶۴پاکسازی رحمپودرنوشداروی توسن سلامت۹۳-۰۲۷۳-سسلفون ۵۰ گرمی با بروشور در جعبه مقوایی
۶۵پنج انگشت باریجکپسولباریج اسانس۹۳-۰۳۱۳-سظرف ۶۰ عددی به همراه بروشور در جعبه مقوایی
۶۶ترب باریجروغنباریج اسانس۹۳-۰۳۱۲-سظرف ۳۰ میلی لیتری به همراه بروشور در جعبه مقوایی
۶۷ترمیم کوتیکول ناخنمحلول موضعیسبز دارو جهان۹۳-۰۲۸۸-ستیوپ۱۰ میلی لیتری با بروشور در جعبه مقوایی
۶۸تسکین دهنده دردپمادچکاد نواندیشان ونتا۹۲-۰۱۶۷-سظرف ۷۰ گرمی با بروشور در جعبه مقوایی
۶۹تقویت اعصابشربتاکسیر گل سرخ۹۳-۰۳۲۳-سظرف ۱۲۰ میلی لیتری به همراه بروشور در جعبه مقوایی
۷۰تقویت باءپودرنوشداروی توسن سلامت۹۱-۰۸۲-سسلفون ۵۰ گرمی با بروشور در جعبه مقوایی
۷۱تقویت حافظهقرص جویدنیسینا فرآور اسپادانا۹۳-۰۲۳۱-سقوطی ۳۰ عددی به همراه بروشور در جعبه مقوایی
۷۲تقویت کننده کبدپودرنوشداروی توسن سلامت۹۱-۰۸۷-سسلفون ۵۰ گرمی با بروشور در جعبه مقوایی
۷۳تقویت مومحلول موضعیسبز دارو جهان۹۲-۰۱۶۲-سپت ۱۰۰ میلی لیتری با بروشور در جعبه مقوایی
۷۴تقویت موی سرروغننوشداروی توسن سلامت۹۳-۰۲۶۵-سشیشه ۱۵ میلی لیتری با بروشور در جعبه مقوایی
۷۵تقویت ناخنمحلول موضعیسبز دارو جهان۹۲-۰۱۶۰-ستیوپ ۱۰ میلی لیتری بابروشور در جعبه مقوایی
۷۶تقویت نیروی جنسیکپسولمهدارو طوبی۹۳-۰۲۹۴-سقوطی ۶۰ عددی با بروشور در جعبه مقوایی
۷۷تمبرهندیکپسولقائم دارو۹۱-۰۱۳۱-سقوطی ۶۰ عددی با بروشور در جعبه مقوایی
۷۸جالینوس باریج اسانس(سکنجبین سفرجلی)شربتباریج اسانس۹۱-۰۷۰-سپت ۱۲۰ میلی لیتری با بروشور و پیمانه در جعبه مقوایی
۷۹جدوارکپسولدانش بنیان شفانگر نظری۹۳-۰۲۰۴-س-تقوطی ۱۵ عددی با بروشور در جعبه مقوایی
۸۰جلابشربتپارس سینا البرزس-۰۶۹-۹۰شیشه ۱۲۰ میلی
با بروشور درجعبه
مقوایی
۸۱جوارش آملهمعجوناسماعیل ناظم۹۲-۰۱۸۵-سظرف ۳۰ گرمی با بروشور در جعبه مقوایی
۸۲جوارش کمونیمعجوناسماعیل ناظم۹۲-۰۱۸۱-سظرف ۱۰۰ گرمی با بروشور در جعبه مقوایی
۸۳چاق کنندهپودرنوشداروی توسن سلامت۹۳-۰۲۶۶-سسلفون ۱۰۰ گرمی با بروشور در جعبه مقوایی
۸۴چای سبزدمنوشفن آوران حیاتی پارسیان۹۲-۰۱۶۴-سبیست عدد کیسه دوگرمی با بروشور در جعبه مقوایی
۸۵چای سفیددمنوشفن آوران حیاتی پارسیان۹۲-۰۱۶۵-سبیست عدد کیسه دوگرمی با بروشور در جعبه مقوایی
۸۶حب الرمانمعجوناسماعیل ناظم۹۲-۰۱۸۷-سظرف ۳۰ گرمی با بروشور در جعبه مقوایی
۸۷حب السعالقرص مکیدنیمحمد شم آبادی۹۱-۰۸۱-سقوطی ۳۰عددی به همراه بروشور
۸۸حب سورنجانقرصشفای کردستان۹۲-۰۲۰۸-سقوطی ۵۰ عددی با بروشور در جعبه مقوایی
۸۹حب فرزانهمعجوناسماعیل ناظم۹۲-۰۱۹۸-سظرف ۱۰۰ گرمی با بروشور در جعبه مقوایی
۹۰حب مقلقرصشفای کردستان۹۱-۰۱۲۵-سقوطی ۵۰ عددی با بروشور در جعبه مقوایی
۹۱حرملشربتشفای کردستان۹۱-۰۱۲۷-سشیشه ۱۲۰ میلی لیتری با بروشور در جعبه مقوایی
۹۲حناروغنیاس دارو۹۴-۰۳۳۹-سظرف ۲۰ میلی لیتری با بروشور در جعبه مقوایی
۹۳حیض آورپودرنوشداروی توسن سلامت۹۱-۰۷۵-سسلفون۱۰۰ گرمی با بروشور در جعبه مقوایی
۹۴خبث الحدیدقرص ۵۰۰ میلی گرمیدکتر غلامرضا کرد افشار۹۱-۰۱۲۴-سقوطی ۴۰ عددی
۹۵خشخاشروغنباریج اسانس۹۱-۰۱۱۵-سظرف ۳۰ میلی لیتری با بروشور در جعبه مقوایی
۹۶خشخاشروغنسام آرین اکسیر۹۳-۰۲۳۲-سظرف ۱۲۰ میلی لیتری با بروشور در جعبه مقوایی
۹۷خولنجانکپسولبوعلی دارو قم۹۱-۰۱۰۴-سچهار بلیستر ده عدد با بروشور در جعبه مقوایی
۹۸دارچینروغن موضعیتقدیس هرب۹۴-۰۳۴۶-سظرف ۱۵ میلی لیتری با بروشور در جعبه مقوایی
۹۹دافع بلغم باریجکپسولباریج اسانس۹۳-۰۲۸۳-سظرف ۶۰ عددی به همراه بروشور در جعبه مقوایی
۱۰۰دانه کدوروغنباریج اسانس۹۱-۰۱۳۴-سظرف ۳۰ میلی لیتری با بروشور در جعبه مقوایی
۱۰۱دفع کننده کرم های معده و روده(ضدانگل)پودرنوشداروی توسن سلامت۹۱-۰۷۶-سسلفون ۵۰ گرمی با بروشور در جعبه مقوایی
۱۰۲دواء القرحهپمادبوعلی دارو قم۹۲-۰۱۵۱-سظرف ۵۰ گرمی با بروشور در جعبه مقوایی
۱۰۳دهن خراطینروغنالوند دارو جم۹۲-۰۲۱۸-سشیشه ۱۸ میلی لیتری به همراه قطره چکان با بروشور در جعبه مقوایی
۱۰۴دیابتقرصدکتر غلامرضا کرد افشار۹۳-۰۲۶۴-سقوطی ۶۰ عددی با بروشور در جعبه مقوایی
۱۰۵راحت(حب جالینوس)قرصمحمد عبادیانی۹۲-۰۲۱۲-سپنج بلیستر ده عددی با بروشور در جعبه مقوایی
۱۰۶رازیانهشربتاکسیر گل سرخ۹۱-۰۷۹-سشربت ۱۲۰ میلی لیتری با بروشور در جعبه مقوایی
۱۰۷رازیانهدمنوشنیاکس-۰۶۱-۹۰بیست عدد دمنوش یک گرمی با بروشور در جعبه مقوایی
۱۰۸رامکقرص روکشدارمحمد عبادیانی۹۳-۰۲۱۳-س-تپنج بلیستر ده عددی با بروشور در جعبه مقوایی/ سه بلیستر ده عددی با بروشور در جعبه مقوایی
۱۰۹راوندکپسولبوعلی دارو قم۹۳-۰۲۷۱-سسه بیلستر ده عددی با بروشور در جعبه مقوایی
۱۱۰رباسینروغن موضعیبوستان یزد۹۲-۰۱۴۶-سظرف ۳۰ میلی لیتری با درب قطره چکاندار و بروشور در جعبه مقوایی
۱۱۱ربوقرصسینا فرآور اسپادانا۹۲-۰۱۷۴-سقوطی ۶۰ عددی با بروشور در جعبه مقوایی
۱۱۲رفع ترک لبمحلول موضعیسبز دارو جهان۹۳-۰۲۹۶-سبطری ۱۰ میلی لیتری به همراه بروشور در جعبه مقوایی
۱۱۳رفع زردی ناخنمحلول موضعیسبز دارو جهان۹۲-۰۱۶۱-ستیوپ ۱۰ میلی لیتری بابروشور در جعبه مقوایی
۱۱۴رفع سوء هاضمه و ضد ترشاپودرنوشداروی توسن سلامت۹۳-۰۲۵۴-سسلفون ۵۰گرمی با بروشور در جعبه مقوایی
۱۱۵روغن کراثپمادبوعلی دارو قم۹۱-۰۱۱۶-سظرف ۵۰ گرمی با بروشور در جعبه مقوایی
۱۱۶روغن کنجد باریجکپسول نرمباریج اسانس۹۳-۰۲۹۰-سقوطی ۳۰ عددی به همراه بروشور در جعبه مقوایی
۱۱۷روغن گل محمدی باریجکپسول نرم خوراکیباریج اسانس۹۳-۰۲۸۰-سقوطی ۳۰ عددی به همراه بروشور در جعبه مقوایی
۱۱۸روغن مفاصلروغندکتر ابراهیم خادم۹۲-۰۲۰۷-سبطری ۲۰ میلی لیتری با بروشور در جعبه مقوایی
۱۱۹رویانپمادبوعلی دارو قم۹۱-۰۱۱۸-ستیوپ ۷۵ گرمی به همراه دوعدد اپلیکاتور و بروشور در جعبه مقوایی
۱۲۰ریحانروغن موضعیتقدیس هرب۹۴-۰۳۴۱-سظرف ۱۵ میلی لیتری با بروشور در جعبه مقوایی
۱۲۱ریحانروغن موضعیزیست فناوری کوشای کویر۹۳-۰۳۱۴-سظرف ۳۰ میلی لیتری به همراه بروشور در جعبه مقوایی
۱۲۲زبیبشربتحوریه محمدی کناری۹۳-۰۲۵۲-سظرف ۲۲۰ میلی لیتری
۱۲۳زبیبشربتنیاک۹۳-۰۲۸۹-سظرف ۱۲۰ میلی لیتری
۱۲۴زبیبشربتهادی کوهستانی۹۲-۰۲۲۹-سظرف ۲۲۰ میلی لیتری
۱۲۵زعفرانروغن موضعیتقدیس هرب۹۴-۰۳۴۵-سظرف ۱۵ میلی لیتری با بروشور در جعبه مقوایی
۱۲۶زعفرانقرصمحمد عبادیانی۹۲-۰۲۱۴-سپنج بلیستر ده عددی با بروشور در جعبه مقوایی
۱۲۷زنیانعرقشفای کردستان۹۱-۰۱۲۸-سشیشه ۱۲۰ میلی لیتری با بروشور در جعبه مقوایی
۱۲۸زوفاشربتدکتر حوریه محمدی کناری۹۱-۰۹۲-سشیشه ۱۲۰ میلی لیتری با بروشور در جعبه مقوایی
۱۲۹زوفاشربترازک۹۱-۰۹۶-سپت ۱۲۰ میلی لیتری با بروشور در جعبه مقوایی
۱۳۰زوفاشربتشفا دارو آریاس-۰۶۸-۹۰پت ۱۲۰ میلی لیتری با بروشور در جعبه مقوایی
۱۳۱زوفا عسلیشربترازک۹۱-۰۹۵-سپت ۱۲۰ میلی لیتری با بروشور در جعبه مقوایی
۱۳۲سعفهکپسولبوعلی دارو قم۹۲-۰۲۰۱-سسه بیلستر ده عددی با بروشور در جعبه مقوایی
۱۳۳سفوف حفظکپسولبوعلی دارو قم۹۱-۰۱۰۳-سچهار بلیستر ده عدد با بروشور در جعبه مقوایی
۱۳۴سفوف مدرپودراسماعیل ناظم۹۲-۰۱۹۳-سظرف ۱۰۰ گرمی با بروشور در جعبه مقوایی
۱۳۵سفوف مفتتپودراسماعیل ناظم۹۲-۰۱۹۲-سظرف ۱۰۰گرمی با بروشور در جعبه مقوایی
۱۳۶سفوف مقلیاثاپودرباریج اسانس۹۲-۰۲۰۶-سسی عدد ساشه ده گرمی با بروشور در جعبه مقوایی
۱۳۷سفوف منضج بلغمپودراسماعیل ناظم۹۲-۰۱۹۶-سظرف ۱۰۰ گرمی با بروشور در جعبه مقوایی
۱۳۸سفوف منضج سوداپودراسماعیل ناظم۹۲-۰۱۹۷-سظرف ۱۰۰ گرمی با بروشور در جعبه مقوایی
۱۳۹سفیداب و روغن زیتونمرهمعذرا مرادی۹۲-۰۱۴۵-ستیوپ ۳۰ گرمی با بروشور در جعبه مقوایی
۱۴۰سکبینجکپسولاسماعیل ناظم۹۲-۰۱۹۵-سظرف ۳۰ عددی با بروشور در جعبه مقوایی
۱۴۱سکبینجکپسولبوعلی دارو قم۹۱-۰۱۰۹-سچهار بلیستر ده عدد با بروشور در جعبه مقوایی
۱۴۲سکنجبین بزوریمعجوناسماعیل ناظم۹۲-۰۱۸۴-سظرف ۱۰۰ گرمی با بروشور در جعبه مقوایی
۱۴۳سکنجبین بزوری معتدلشربتباریج اسانس۹۲-۰۲۱۷-سظرف ۱۲۰میلی لیتری با بروشور در جعبه مقوایی
۱۴۴سکنجبین سفرجلی(جالینوس)شربتاسماعیل ناظم۹۲-۰۱۸۰-سظرف ۲۵۰ میلی لیتری با بروشور در جعبه مقوایی
۱۴۵سکنجبین عسلیشربتمجمع پژوهشگران طب گیاهی بو علی سینا۹۱-۰۸۶-سظرف ۳۰۰ میلی لیتری
۱۴۶سکنجبین عنابیشربتدکتر حوریه محمدی کناری۹۱-۰۸۸-سشیشه ۲۵۰ میلی لیتری به همراه بروشور در جعبه مقوایی
۱۴۷سکنجبین عنصلیشربتاسماعیل ناظم۹۲-۰۱۷۹-سظرف ۲۵۰ میلی لیتری با بروشور در جعبه مقوایی
۱۴۸سکنجبین عنصلیشربتباریج اسانس۹۱-۰۱۰۰-سظرف ۱۲۰ میلی لیتری با بروشور در جعبه مقوایی
۱۴۹سناکپسولدکتر غلامرضا کرد افشار۹۴-۰۳۳۵-سقوطی ۶۰ عددی
۱۵۰سنبل الطیبدمنوشنیاکس-۰۶۲-۹۰بیست و پنج عدد دمنوش ۱/۵ گرمی با بروشور در جهبه مقوایی
۱۵۱سنگ روبپودرگیتا درمان دارو۹۲-۰۲۰۳-سده ساشه ۱۵گرمی با بروشور در جعبه مقوایی
۱۵۲سورنجانکپسولبوعلی دارو قم۹۱-۰۱۳۰-سچهار بلیستر ده عدد با بروشور در جعبه مقوایی
۱۵۳سه کوههروغن موضعیتقدیس هرب۹۴-۰۳۴۲-سظرف ۱۵ میلی لیتری با بروشور در جعبه مقوایی
۱۵۴سیاهدانهروغنباریج اسانس۹۲-۰۱۶۳-سظرف ۳۰ میلی لیتری با بروشور در جعبه مقوایی
۱۵۵سیاهدانهروغنروغن شترمرغ مهربانی۹۳-۰۲۳۹-سشیشه ۱۸ میلی لیتری به همراه بروشور در جعبه مقوایی
۱۵۶سیاهدانهروغنشفای کردستان۹۱-۰۱۲۲-سشیشه ۱۸ میلی لیتری با بروشور در جعبه مقوایی
۱۵۷سیاهدانه باریجقطره بینیباریج اسانس۹۳-۰۳۰۳-سظرف ۳۰ میلی لیتری به همراه بروشور در جعبه مقوایی
۱۵۸سیاهدانه باریج (خوراکی)روغن خوراکیباریج اسانس۹۳-۰۲۸۱-سشیشه ۱۲۰ میلی لیتری با بروشور در جعبه مقوایی
۱۵۹سیلی ساپونپودرگیتا درمان دارو۹۲-۰۱۷۷-سده عدد ساشه ۱۵ گرمی با بروشور در جعبه مقوایی
۱۶۰شترمرغروغناکلاس۹۳-۲۳۸-سشیشه ۵۰ میلی لیتری با درب اسپری دار به همراه بروشور در جعبه مقوایی
۱۶۱شترمرغروغنآریا کن دارو۹۳-۰۲۹۷-سظرف ۱۰۰ میلی لیتری با بروشور در جعبه مقوایی
۱۶۲شترمرغروغنبالنده رشد۹۳-۰۲۶۳-سظرف ۵۰ میلی لیتری با درب اسپری دار به همراه بروشور در جعبه مقوایی
۱۶۳شترمرغروغنپیشرو آریا روناک۹۴-۰۳۴۹-سشیشه ۵۰ میلیتری با درب اسپری دار به همراه بروشور در جعبه مقوایی
۱۶۴شترمرغروغنچکاد نواندیشان ونتا۹۲-۰۱۶۶-سظرف ۷۰ گرمی با بروشور در جعبه مقوایی
۱۶۵شترمرغروغنداروهای شفابخش سمنان۹۳-۰۳۰۰-سظرف ۴۰ میلی لیتری به همراه بروشور در جعبه مقوایی
۱۶۶شترمرغروغندوقلوهای ملارد۹۳-۰۲۹۸-سشیشه ۶۰ میلی لیتری با درب اسپری دار به همراه بروشور در جعبه مقوایی
۱۶۷شترمرغروغنروغن شترمرغ مهربانی۹۳-۰۲۳۷-سشیشه ۵۰ میلی لیتری با درب اسپری دار به همراه بروشور در جعبه مقوایی
۱۶۸شترمرغروغنصنایع غذایی طلای سبز سروستان۹۳-۰۲۴۰-ستیوپ ۵۰ گرمی به همراه بروشور در جعبه مقوایی
۱۶۹شراب رضویشربتدکتر غلامرضا کرد افشار۹۲-۰۱۷۱-سظرف ۱۲۰ میلی لیتری
۱۷۰شراب رضویشربتدکتر غلامرضا کرد افشار۹۲-۰۲۰۰-سظرف ۲۲۰ میلی لیتری
۱۷۱شفاپمادبوعلی دارو قم۹۱-۰۱۱۷-سظرف ۵۰ گرمی با بروشور در جعبه مقوایی
۱۷۲شفاکپسولبوعلی دارو قم۹۲-۰۲۱۹-سسه بیلستر ده عددی با بروشور در جعبه مقوایی
۱۷۳شفاقرصسینا فرآور اسپادانا۹۲-۰۲۳۰-سقوطی ۳۰عددی با بروشور در جعبه مقوایی
۱۷۴شویدروغنباریج اسانس۹۲-۰۱۷۶-سظرف ۳۰ میلی لیتری با بروشور در جعبه مقوایی
۱۷۵شویدروغنشفای کردستان۹۱-۰۱۲۱-سشیشه ۱۸ میلی لیتری با بروشور در جعبه مقوایی
۱۷۶شیطرجکپسولبوعلی دارو قم۹۱-۰۱۰۶-سچهار بلیستر ده عدد با بروشور در جعبه مقوایی
۱۷۷صبر زردکپسولدکتر غلامرضا کرد افشار۹۳-۰۳۲۱-سقوطی ۳۰ عددی
۱۷۸صعتر باریجروغنباریج اسانس۹۲-۰۱۷۸-سظرف ۳۰ میلی لیتری با بروشور در جعبه مقوایی
۱۷۹ضد اضطراب و تشویشپودرنوشداروی توسن سلامت۹۲-۰۲۲۳-سسلفون ۵۰گرمی با بروشور در جعبه مقوایی
۱۸۰ضد بواسیرپمادنوشداروی توسن سلامت۹۳-۰۲۷۷-سظرف ۲۰ گرمی با بروشور در جعبه مقوایی
۱۸۱ضد پیسی و بهقپودرنوشداروی توسن سلامت۹۳-۰۲۵۵-سسلفون ۱۰۰ گرمی با بروشور در جعبه مقوایی
۱۸۲ضد خارش و اگزماروغننوشداروی توسن سلامت۹۳-۰۲۵۶-سشیشه ۱۵ میلی لیتری با بروشور در جعبه مقوایی
۱۸۳ضد خارش و اگزماپمادنوشداروی توسن سلامت۹۳-۰۲۶۲-سظرف ۲۰ گرمی با بروشور در جعبه مقوایی
۱۸۴ضد خارش و اگزماپودرنوشداروی توسن سلامت۹۳-۰۲۷۶-سسلفون ۵۰ گرمی با بروشور در جعبه مقوایی
۱۸۵ضد خونریزی زنانپودرنوشداروی توسن سلامت۹۱-۰۱۱۲-سسلفون ۵۰ گرمی با بروشور در جعبه مقوایی
۱۸۶ضد درد استخوانروغننوشداروی توسن سلامت۹۳-۰۲۵۸-سشیشه ۱۵ میلی لیتری با بروشور در جعبه مقوایی
۱۸۷ضد درد استخوانپمادنوشداروی توسن سلامت۹۳-۰۲۸۹-سظرف ۲۰ گرمی با بروشور در جعبه مقوایی
۱۸۸ضد درد گوشروغننوشداروی توسن سلامت۹۳-۰۲۵۱-سشیشه ۷ میلی لیتری با بروشور در جعبه مقوایی
۱۸۹ضد ریزش موی سرپودرنوشداروی توسن سلامت۹۲-۰۲۲۵-سسلفون ۵۰گرمی با بروشور در جعبه مقوایی
۱۹۰ضد سر درد پیشانی و شقیقهروغننوشداروی توسن سلامت۹۳-۰۲۶۰-سشیشه ۱۵ میلی لیتری با بروشور در جعبه مقوایی
۱۹۱ضد سردردپودرنوشداروی توسن سلامت۹۳-۰۲۷۵-سسلفون ۵۰ گرمی با بروشور در جعبه مقوایی
۱۹۲ضد سردردهای شقیقه و پیشانی و ضد سرگیجهپودرنوشداروی توسن سلامت۹۲-۰۲۲۶-سسلفون ۵۰گرمی با بروشور در جعبه مقوایی
۱۹۳ضد سرفه(سعال)پودرنوشداروی توسن سلامت۹۱-۰۷۲-سسلفون ۵۰گرمی با بروشور در جعبه مقوایی
۱۹۴ضد سرماخوردگیپودرنوشداروی توسن سلامت۹۳-۰۲۷۸-سسلفون ۵۰ گرمی با بروشور در جعبه مقوایی
۱۹۵ضد سنگ کلیهپودرنوشداروی توسن سلامت۹۳-۰۲۴۹-سسلفون ۵۰گرمی با بروشور در جعبه مقوایی
۱۹۶ضد شقاق مقعدپمادنوشداروی توسن سلامت۹۳-۰۲۵۳-ستیوپ ۲۰ گرمی به همراه بروشور در جعبه مقوایی
۱۹۷ضد شوره سرپودرنوشداروی توسن سلامت۹۲-۰۲۲۷-سسلفون ۵۰گرمی با بروشور در جعبه مقوایی
۱۹۸ضد شوره موهای خشک و چربمحلولسبز دارو جهان۹۳-۰۲۹۵-سبطری ۶۰ میلی لیتری با بروشور در جعبه مقوایی
۱۹۹ضد طنین و صدای گوشروغننوشداروی توسن سلامت۹۳-۰۲۵۰-سشیشه ۷ میلی لیتری با بروشور در جعبه مقوایی
۲۰۰ضد لک صورتپودرنوشداروی توسن سلامت۹۳-۰۲۵۷-سسلفون ۵۰ گرمی با بروشور در جعبه مقوایی
۲۰۱ضد لک، کک و مککرمشمشک پرشین تجارت۹۱-۰۹۳-سظرف ۳۰ یا ۴۰ گرمی به همراه بروشور در جعبه مقوایی
۲۰۲ضد نفخپودرنوشداروی توسن سلامت۹۱-۰۷۷-سسلفون ۵۰ گرمی با بروشور در جعبه مقوایی
۲۰۳ضد ورم رودهپودرنوشداروی توسن سلامت۹۳-۰۲۸۴-سسلفون ۵۰ گرمی با بروشور در جعبه مقوایی
۲۰۴عرق چهار گیاهمحلول خوراکیشفای کردستان۹۲-۰۱۴۳-سشیشه ۱۲۰ میلی لیتری با بروشور در جعبه مقوایی
۲۰۵عرق چهار گیاهمحلول خوراکیشفای کردستان۹۲-۰۱۴۳-سشیشه ۱۲۰ میلی لیتری با بروشور در جعبه مقوایی
۲۰۶عرق میخکمحلول خوراکیشفای کردستان۹۲-۰۱۴۲-سشیشه ۱۲۰ میلی لیتری با بروشور در جعبه مقوایی
۲۰۷عقرقرص روکشدارمحمد عبادیانی۹۳-۰۲۱۰-س-تپنج بلیستر ده عددی با بروشور در جعبه مقوایی// سه بیلستر ده عددی با بروشور در جعبه مقوایی
۲۰۸عقرقرص روکشدارمحمد عبادیانی۹۳-۰۲۱۰-س-تپنج بلیستر ده عددی با بروشور در جعبه مقوایی// سه بیلستر ده عددی با بروشور در جعبه مقوایی
۲۰۹عنابشربتسینا فرآور اسپادانا۹۲-۰۲۲۲-سبطری ۱۲۰ میلی لیتری با بروشور در جعبه مقوایی
۲۱۰عناب باریجشربتباریج اسانس۹۳-۰۳۱۱-سظرف ۱۲۰ میلی لیتری به همراه بروشور در جعبه مقوایی
۲۱۱عناب مرکبشربتکیاناب خاورمیانه۹۱-۰۸۴-سشیشه ۱۲۰ میلی لیتری با بروشور در جعبه مقوایی
۲۱۲غاریقونکپسولمجمع پژوهشگران طب گیاهی بو علی سینا۹۱-۰۱۰۱-سچهار بلیستر ده عدد با بروشور در جعبه مقوایی
۲۱۳غافثکپسولمجمع پژوهشگران طب گیاهی بو علی سینا۹۱-۰۸۵-سچهار بیلستر ده عدد با بروشور در جعبه مقوایی
۲۱۴غنچه گل سرخپودرنوشداروی توسن سلامت۹۱-۰۱۱۰-سسلفون ۵۰ گرمی با بروشور در جعبه مقوایی
۲۱۵فاوانیاکپسولبوعلی دارو قم۹۱-۰۱۱۹-سچهار بلیستر ده عدد با بروشور در جعبه مقوایی
۲۱۶فلاسفهکپسولبوعلی دارو قم۹۱-۰۱۰۷-سچهار بلیستر ده عدد با بروشور در جعبه مقوایی
۲۱۷فلوسساشهشفا دارو آریا۹۱-۰۷۱-سده ساشه ده گرمی با بروشور در جعبه مقوایی
۲۱۸فنجیوشمعجونشفای کردستان۹۱-۰۱۲۶-سقوطی ۱۵۰ گرمی با بروشور در جعبه مقوایی
۲۱۹فندقروغنباریج اسانسس-۰۵۴-۹۰ظرف ۳۰ میلی
با بروشوردر
جعبه مقوایی
۲۲۰قرص گلپودرنوشداروی توسن سلامت۹۱-۰۱۱۳-سسلفون ۵۰ گرمی با بروشور در جعبه مقوایی
۲۲۱قرطمروغنباریج اسانسس-۰۵۳-۹۰روغن شیشه های ۳۰ و ۱۲۰ میلی لیتری
۲۲۲قوباءمحلولبوعلی دارو قم۹۲-۰۱۵۲-سظرف ۶۰ سی سی با بروشور در جعبه مقوایی
۲۲۳کاهش وزنکپسولبوعلی دارو قم۹۱-۰۱۰۸-سچهار بلیستر ده عدد با بروشور در جعبه مقوایی
۲۲۴کاهنده فشار خونشربتاکسیر گل سرخ۹۳-۰۳۲۵-سظرف ۱۲۰ میلی لیتری به همراه بروشور در جعبه مقوایی
۲۲۵کپسول کبدکپسولاسماعیل ناظم۹۲-۰۱۹۴-سظرف ۳۰ عددی با بروشور در جعبه مقوایی
۲۲۶کدوروغن موضعیتقدیس هرب۹۴-۰۳۴۴-سظرف ۱۵ میلی لیتری با بروشور در جعبه مقوایی
۲۲۷کدو باریج(خوراکی)روغنباریج اسانس۹۳-۰۲۹۱-سظرف ۶۰ میلی لیتری به همراه بروشور در جعبه مقوایی
۲۲۸کمونیشربتدکتر غلامرضا کرد افشار۹۴-۰۳۳۴-سظرف ۱۲۰ میلی لیتری
۲۲۹کنجدروغنباریج اسانس۹۱-۹۹-سظرف ۳۰ میلی لیتری با بروشور در جعبه مقوایی
۲۳۰کنجد باریج(خوراکی)روغن خوراکیباریج اسانس۹۳-۰۲۹۲-سظرف ۱۲۰میلی لیتری با بروشور در جعبه مقوایی
۲۳۱کندرمعجوناکسیر گل سرخ۹۱-۰۱۲۹-سشیشه ۱۲۰ میلی لیتری با بروشور در جعبه مقوایی
۲۳۲کندرلوسیون موضعیصبا دارو سپاهانس-۰۶۶-۹۰تیوپ پنجاه گرمی با بروشوردر جعبه مقوایی
۲۳۳کندرسقز( آدامس)صبا دارو سپاهانس-۰۶۷-۹۰قوطی بیست عددی با بروشور
۲۳۴کوهان شترروغنچکاد نواندیشان ونتا۹۲-۰۱۶۸-سظرف ۷۰ گرمی با بروشور در جعبه مقوایی
۲۳۵گاو زبانشربتصبا دارو سپاهانس-۰۶۵-۹۰شیشه ۱۲۰ میلی
با بروشور درجعبه
مقوایی
۲۳۶گلقرصسینا فرآور اسپادانا۹۲-۰۱۴۰-سقوطی ۶۰ عددی با بروشور در جعبه مقوایی
۲۳۷گل سرخروغن موضعیپارس عطران۹۳-۰۲۴۷-سشیشه ۱۸ میلی لیتری به همراه بروشور در جعبه مقوایی
۲۳۸گل سرخپودرنوشداروی توسن سلامت۹۱-۰۱۱۱-سسلفون ۵۰ گرمی با بروشور در جعبه مقوایی
۲۳۹گل گاوزباندمنوشنیاکس-۰۶۰-۹۰بیست و پنج عدد دمنوش یک گرمی با بروشور در جعبه مقوایی
۲۴۰گل محمدیشربتاکسیر گل سرخ۹۲-۰۱۴۸-سشیشه ۱۲۰ میلی لیتری با بروشور در جعبه مقوایی
۲۴۱گل محمدیروغنباریج اسانسس-۰۵۲-۹۰روغن شیشه های ۳۰ و ۱۲۰ میلی لیتری
۲۴۲گلستانروغن موضعیبوستان یزد۹۲-۰۱۴۷-سظرف ۳۰ میلی لیتری با درب قطره چکاندار و بروشور در جعبه مقوایی
۲۴۳گلنارکپسولبوعلی دارو قم۹۲-۰۲۰۵-سسه بلیستر ۱۰ عددی با بروشور در جعبه مقوایی
۲۴۴گلنگبینمعجوننیاکس-۰۶۳-۹۰معجون ۲۵۰ گرمی با بروشور در جعبه مقوایی
۲۴۵گوارشی کمونیکپسولشفا دارو آریا۹۱-۰۱۳۲-سقوطی ۳۰ عددی
۲۴۶لادنلوسیونبوعلی دارو قم۹۲-۰۱۵۰-سشیشه ۶۰ میلی لیتری به همراه درب قطره چکان دار و بروشور در جعبه مقوایی
۲۴۷ماء البحرمحلول موضعیفارس قطره اعجاز۹۳-۰۲۳۵-سظرف ۲۵۰ میل لیتری
۲۴۸مدر سنگ کلیه و مثانهشربتاکسیر گل سرخ۹۳-۰۳۲۴-سظرف ۱۲۰ میلی لیتری به همراه بروشور در جعبه مقوایی
۲۴۹مرکپسولمجمع پژوهشگران طب گیاهی بو علی سینا۹۱-۰۱۰۲-سچهار بلیستر ده عدد با بروشور در جعبه مقوایی
۲۵۰مرهمسفیدابعذرا مرادی۹۲-۰۲۲۰-ستیوپ ۳۰ گرمی با بروشور در جعبه مقوایی
۲۵۱مسمنپودردکتر غلامرضا کرد افشار۹۳-۰۳۰۸-سظرف ۳۰۰ گرمی
۲۵۲مسهل صمغیکپسولاسماعیل ناظم۹۲-۰۱۹۱-سظرف ۳۰ عددی با بروشور در جعبه مقوایی
۲۵۳مسهل گیاهیپودرنوشداروی توسن سلامت۹۱-۰۷۳-سسلفون ۵۰گرمی با بروشور در جعبه مقوایی
۲۵۴مضمضه قلاعپودرسینا فرآور اسپادانا۹۲-۰۱۳۶-سسی ساشه ۲/۵ گرمی با بروشور در جعبه مقوایی یا قوطی ۵۰ گرمی
۲۵۵معجون جالینوسکپسولبوعلی دارو قم۹۱-۰۱۲۰-سچهار بلیستر ده عدد با بروشور در جعبه مقوایی
۲۵۶معجون رشیدیکپسولبوعلی دارو قم۹۳-۰۲۷۰-سسه بیلستر ده عددی با بروشور در جعبه مقوایی
۲۵۷معجون زیرهپودرسینا فرآور اسپادانا۹۲-۰۱۴۱-سسی ساشه ۲ گرمی با بروشور در جعبه مقوایی
۲۵۸مغاث(شراب افسنتین)شربتمحمد عبادیانی۹۲-۰۲۱۶-سظرف ۱۲۰ میلی لیتری با بروشور در جعبه مقوایی
۲۵۹مفتتکپسولاسماعیل ناظم۹۲-۰۱۹۰-سظرف ۳۰ عددی با بروشور در جعبه مقوایی
۲۶۰مفتت سنگ کلیه و مثانهشربتاکسیر گل سرخ۹۳-۰۳۲۶-سظرف ۱۲۰ میلی لیتری به همراه بروشور در جعبه مقوایی
۲۶۱مفرح ابریشمیشربتدکتر غلامرضا کرد افشار۹۳-۰۳۰۹-سظرف ۲۰۰ میلی لیتری
۲۶۲مفرح ابریشمیشربتنیاک۹۳-۰۳۲۲-سظرف ۲۰۰ میلی لیتری
۲۶۳مقلکپسولسنابل دارو۹۴-۰۳۴۷-سده بیلستر ده عددی با بروشور در جعبه مقوایی
۲۶۴ملین خیار شنبرشربترازک۹۱-۰۹۷-سپت ۱۲۰ میلی لیتری با بروشور در جعبه مقوایی
۲۶۵منضجشربتفراطب۹۲-۰۱۷۳-سبطری ۲۰۰ میلی لیتری
۲۶۶موردشربت سرفهبوعلی دارو قم۹۳-۰۲۶۷-سشیشه ۱۲۰ میلی لیتری با بروشور در جعبه مقوایی
۲۶۷موردروغنشفای کردستان۹۲-۰۱۴۴-سشیشه ۱۸ میلی لیتری با بروشور در جعبه مقوایی
۲۶۸موردروغنیاس دارو۹۴-۰۳۸۸-سظرف ۲۰ میلی لیتری با بروشور در جعبه مقوایی
۲۶۹مومیاییکپسولاسماعیل ناظم۹۲-۰۱۹۹-سظرف ۳۰ عددی با بروشور در جعبه مقوایی
۲۷۰مهزلپودرسینا فرآور اسپادانا۹۱-۰۹۸-سشصت ساشه ۲/۵ گرمی یا سی ساشه ۵ گرمی با بروشور در جعبه مقوایی
۲۷۱مهزلکپسولنام آوران آباگستر۹۱-۰۹۰-ت-سقوطی ۱۰۰ عددی
۲۷۲نافعقرصمحمد عبادیانی۹۲-۰۲۰۹-سپنج بلیستر ده عددی با بروشور در جعبه مقوایی
۲۷۳نزله سرد(لاهوری)پودراسماعیل ناظم۹۲-۰۱۸۶-سظرف ۱۰۰ گرمی با بروشور در جعبه مقوایی
۲۷۴نشاط آورپودرنوشداروی توسن سلامت۹۳-۰۲۷۲-سسلفون۵۰ گرمی با بروشور در جعبه مقوایی
۲۷۵نعناروغنپارس عطران۹۳-۰۲۴۵-سشیشه ۱۸ میلی لیتری به همراه بروشور در جعبه مقوایی
۲۷۶نعناروغن خوراکیپودینه گیاه رنگین۹۳-۰۳۱۵-سظرف ۳۰ میلی لیتری به همراه بروشور در جعبه مقوایی
۲۷۷نعناروغن خوراکیپودینه گیاه رنگین۹۳-۰۳۱۸-سظرف ۶۰ میلی لیتری به همراه بروشور در جعبه مقوایی
۲۷۸نعنادمنوشنیاکس-۰۵۹-۹۰بیست و پنج عدد دمنوش ۱/۵ گرمی با بروشور در جهبه مقوایی
۲۷۹نمک دریایی اسپیرپودرمجید اسم حسینی۹۲-۰۲۲۱-سقوطی ۱۰۰۰گرمی
۲۸۰ورد صغیرپودرنوشداروی توسن سلامت۹۳-۰۲۶۱-سسلفون ۵۰ گرمی با بروشور در جعبه مقوایی
۲۸۱هزال آورقرصسینا فرآور اسپادانا۹۲-۰۱۳۵-سسه بیلستر ده عددی با بروشور در جعبه مقوایی
۲۸۲همیشه بهارروغنپارس عطران۹۳-۰۲۴۶-سشیشه ۱۸ میلی لیتری به همراه بروشور در جعبه مقوایی
۲۸۳همیشه بهارروغن موضعیپودینه گیاه رنگین۹۳-۰۳۱۷-سظرف ۳۰ میلی لیتری به همراه بروشور در جعبه مقوایی
۲۸۴همیشه بهار نوشادروغن موضعیگنجینه عصاره طبیعت۹۳-۰۲۹۳-سظرف ۳۷ میلی لیتری مجهز به پمپ اسپری با بروشور در جعبه مقوایی
۲۸۵هوفاریقونشربتاکسیر گل سرخ۹۲-۰۱۴۹-سشیشه ۱۲۰ میلی لیتری با بروشور در جعبه مقوایی