به گزارش شبکه خبری گیاهان دارویی به نقل از ایسنا، با توجه به اینکه در مطالعات قبلی، شواهدی دال بر اثر ضد دردی عصاره هیدروالکلی کرفس دیده شده است، لذا پژوهشی با هدف ارزیابی مکانیزم های احتمالی اثر عصاره کرفس توسط سیما نصری استادیار مجتمع علوم پایه و کشاورزی دانشگاه پیام نور استان تهران مورد بررسی قرار گرفت.

در این پژوهش تجربی از موش کوچک نر استفاده شد. بهمنظور بررسی اثر ضد دردی عصاره تست فرمالین، مورد استفاده قرار گرفت و با تداخل سه دارو )نالوکسان با دوز ۲ میلی گرم بر کیلو گرم، دکسترومتورفان با دوز ۲۰ میلی گرم بر کیلوگرم و L-NAME با دوز ۱۰ میلی گرم بر کیلو گرم( و عصاره هیدروالکلی میوه کرفس ) ۴۰۰ میلی گرم بر کیلو گرم( مکانیزم احتمالی عصاره بررسی شد.

یافته ها حاکی از آن است که تجویز نالوکسان تاثیری بر اثر ضد دردی عصاره هیدروالکلی میوه کرفس نداشت. تداخل دکسترومتورفان و کرفس نشان می دهد که بین گروه دریافتکننده دکسترومتورفان و عصاره نسبت به گروه دریافتکننده دارو به تنهایی تفاوت معنی داری در فاز اول وجود ندارد. پیش تیماری با NAME L – سبب کاهش اثر ضددردی عصاره میوه کرفس در فاز دوم تست فرمالین شد.

طبق نتایج این پژوهش، با توجه به اینکه دکسترومتورفان، خود در فاز حاد اثر ضددردی دارد، تداخل دکسترومتورفان و عصاره نشان می دهد که ممکن است حداقل بخشی از اثر ضد دردی عصاره در فاز حاد از طریق گیرنده های NMDA باشد. از طرف دیگر، احتماﻻ بخشی از اثرات ضددردی عصاره در فاز مزمن مربوط به مهار آنزی م نیتریک اکسیدسنتتاز است. عصاره کرفس ممکن است از طریق مسیرهای عصبی دیگر نظیر مسیرهای دوپامینی ، نورآدرنالین یا سروتونین نیز اثر کند که نیاز به پژوهش بیشتر دارد. شایان ذکر است این پژوهش در مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک منتشر شده است.


کلیدواژه ها :