به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی، مجری طرح ملی گیاهان دارویی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری، گفت: انواع گیاهان دارویی و صنعتی در ۲۰ میلیون هکتار از عرصه های منابع طبیعی کشور موجود و دارای صرفه اقتصادی است که باید با همکاری جوامع محلی احیاء و توسعه یابد.

فریبرز غیبی با بیان اینکه بیش از ۵ میلیون هکتار از گیاهان دارویی و صنعتی عرصه های منابع طبیعی را دارای توجیه اقتصادی دانست و افزود: بخش عمده رویشگاه های گیاهان دارویی سازمان جنگل ها متعلق به عرصه های منابع طبیعی در جنگل، مراتع و بیابان است که با توجه به میزان پراکندگی رویشگاه ها در برخی از مناطق برداشت آنان مقرون به صرفه نیست.