فرماندار نطنز گفت: با توجه به مستعد بودن نطنز در کشت گیاه دارویی، کشت گیاهان دارویی در نطنز افزایش یابد.

یوسف حسنی بافرانی اظهار داشت : یکی از راهکارهای مقابله با کم آبی، تغییر الگوی کشت است که بهترین و سریع ترین راه آن کشت گیاهان داروئی کم آب در نطنز است تا علاوه بر ارزآوری مناسب برای کشاورزان، در مصرف آب هم صرفه جوئی می شود .