مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی خراسان رضوی در مراسم تجلیل از کشاورزان نمونه جغتای گفت : طبق آمار سالانه، استان با کشت گیاهان دارویی در ۲ هزار و ۶۰۰ هکتار از زمین پیشگام تولید گیاهان دارویی در کشور است.

قدسی با بیان اینکه سطح زیرکشت این گیاهان در کشور ۳۵ هزار هکتار است، افزود: خراسان رضوی ۳۶ درصد سطح زیر کشت این محصولات را در اختیار دارد .