مفهوم کیفیت خاک به عنوان قابلیت یک خاک برای تولید محصولات غذایی با کیفیت و مغذی، تحت یک مدیریت پایدار در دراز مدت می باشد؛ بطور یکه موجب تخریب منابع طبیعی ومحیط زیست نگردد.

سه جزء اساسی شاخص کیفیت خاک بصورت پتانسیل خاک برای افزایش تولید محصول(جزء حاصلخیزی )، توانایی خاک برای کاهش و حذف آلاینده های محیطی (جزء زیست محیطی ) و نهایتأ ارتباط بین کیفیت خاک، گیاه و سلامتی انسان و دام (جزء بهداشتی )، تعریف می شود.

کیفیت خاک به عنوان ابز اری جهت متعادل نمودن تقاضای جهانی برای غذا و افزایش تولیدات غذایی به شمار می رود.

 

 


کلیدواژه ها :