به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی، سرپرست جهاد کشاورزی رودبار متوسط عملکرد در هرهکتار را۷تن اعلام وپیش بینی کرد امسال بیش از ۳۵هزار تن محصول حنا در شهرستان رودبار برداشت شود.

سعیدی افزود: حنا از گیاهان زینتی و دارویی است و هر سال سه مرتبه در ماههای تیر،شهریور وآبان برداشت می شود .