اگر شما مشکل کلسترول خون دارید، باید هدف اصلی پیدا کردن راهی برای کنترل چربی خونتان، بدون استفاده از داروهای شیمیایی با عوارض‌های جانبی باشید. از آنجا که برخی از غذاها و گیاهان دارویی کاهنده‌ی کلسترول خون هستند.

در این کتاب به طور مفید به معرفی و درمان کلسترول خون توسط غذا و گیاهان دارویی پرداخته شده است.

نویسنده کتاب: دکتر کنت اچ کوپر. مترجمان: مریم اطاری و شهرزاد زمانی. انتشارات کتاب درمانی.کاهش چربی خون (کلسترول) 2 3 4 5 6

منبع: انتشارات کتاب درمانی.

www.ketabdarmani.com