در هشتمین جلسه هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان جنوبی که با حضور دکتر میرزاده برگزار شد، تاسیس شرکت دانش بنیان برای کشت گیاهان دارویی و کشت زعفران در واحد قائنات با مشارکت این واحد به تصویب اعضا رسید. به طوری که واحد دانشگاهی ۳۵ درصد در این طرح مشارکت داشته باشد.