به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی، گیاه دارویی خارمریم در شهرستان خرامه استان فارس به روش مکانیزه برداشت شد. آقای محمد حسین متقی، کشاورز جوانی است که موفق به این اقدام گردیده و تصاویر آن را مشاهده می کنید.

.

خارمریم

خارمریم

خارمریم

خارمریم

خارمریم

خارمریم