عصاره تاناستوم شرکت زردبند ( کمک به بهبود میگرن)
قطره آنتی میگرن شرکت گل دارو ( برطرف کننده حملات میگرنی و سردردهای عصبی)
قطره میگراگل شرکت گل دارو ( برطرف کننده حملات میگرنی وسردرد های عصبی)
لوسیون موضعی منتا شرکت باریج اسانس گیاه نعناع فلفلی
روغن خشخاش شرکت باریج اسانس
اسپری بینی سینول شرکت گیاه اسانس( تسکین میگرن)