بررسی چگونگی پیشگیری از بیماری های کودکان قبل از تولد و….