یا مقلب القلوب والابصارای خدای دگرگون کننده دل‏ها و دیده هایا مدبر اللیل والنهارای تدبیر کننده روز و شبیا محول الحول والاحوالای دگرگون کننده حالی به حال دیگرحول حالنا الی احسن الحالحال ما را به بهترین حال دگرگون کن


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org