به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی، معاون آبخیزداری سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور ظهر پنجشنبه در جلسه هماهنگی همکاریهای مشترک با جایکا در شهرکرد گفت: این پروژه در راستای مدیریت و حفظ و احیای جنگل و مرتع و کمک به معیشت مردم و افزایش درآمد جنگل نشینان از سال ۲۰۱۰ در حال اجراست و مدت پنج ساله آن به اتمام رسیده است.

۲۸۸هکتار کپه کاری گیاهان دارویی وگونه کرفس کوهی (کلوس)،مدیریت قرق در مناطق پایلوت(آزمایشی) پنج روستا، مدیریت مرتع در دو روستا و ارزیابی و پایش رویشگاه های بلوط، ایجاد مشاغل محلی نظیر خیاطی، باغبانی و کشت گیاهان دارویی از اقدامات مهم انجام گرفته در طول پنج سال اجرای این طرح بوده است.