به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی به نقل از مجله تحقیقات کاربردی گیاهان دارویی و معطر، دولت آلمان در راستای بهبود تولید و فرآوری سه گیاه دارویی سنبل الطیب، بابونه و بادرنجبویه در این کشور، طرح جامعی را در زمینه کشت، اصلاح، تکنولوژی برداشت و پس از برداشت این گیاهان آغاز نموده است. هدف از اجرای این طرح، افزایش کیفیت و کارایی تولید و کمک به درآمد کشاورزان این کشور عنوان شده است. نکته جالب در این طرح، انجام مطالعات جامع در رابطه با اصلاح رقم تریپلوئید بابونه می باشد.

Please follow and like us:
Pin Share