به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی به نقل از مجله تحقیقات کاربردی گیاهان دارویی و معطر، دولت آلمان در راستای بهبود تولید و فرآوری سه گیاه دارویی سنبل الطیب، بابونه و بادرنجبویه در این کشور، طرح جامعی را در زمینه کشت، اصلاح، تکنولوژی برداشت و پس از برداشت این گیاهان آغاز نموده است. هدف از اجرای این طرح، افزایش کیفیت و کارایی تولید و کمک به درآمد کشاورزان این کشور عنوان شده است. نکته جالب در این طرح، انجام مطالعات جامع در رابطه با اصلاح رقم تریپلوئید بابونه می باشد.