به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی به نقل از اخبار اقتصادی آمریکای مرکزی، در اثر بارندگی های شدید، کاهش دما و هجوم آفت تریپس به مزارع هل در آمریکای مرکزی، قیمت هل و اسانس آن در بازارهای جهانی افزایش یافت.