حلقه های گمشده در زنجیر تولید زراعی تا فرآوری صنعتی گیاهان دارویی
مرحوم دکتر سید محمد فخرطباطبایی
.

مرحوم دکتر سید محمد فخرطباطبایی با انتشار این مقاله در سال ۱۳۷۸ تاثیر شگرفی بر دیدگاه های موجود در رابطه با صنعت پایدار تولید و فرآوری گیاهان دارویی گذاشت و شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی با انتشار مجدد آن سعی دارد نگاه پژوهشگران، مسئولین و سیاست گذاران بخش گیاهان دارویی را به مفاهیم ارزشمند این مقاله جلب نماید.

.

دانلود Download