به گزارش شبکه خبری گیاهان دارویی و ترکیبات طبیعی، در تحقیقاتی که در دانشگاه علوم پزشکی گناباد (۱۳۸۵) نشان داد که مصرف عصاره برگ کلپوره موجب کاهش درد های احشایی میشود و مصرف آن باعث انتقال پتانسیل عمل در فیبر های عصبی میشود .

اثرات ضد درد کلپوره را اینگونه میتوان توجیه نمود که در عصاره آبی کلپوره ترکیبی وجود دارد که میتوان از طریق دستگاه گوارشی جذب و ار طریق خون به اندام های هدف برسد . ترکیبات موجود در عصاره کلپوره از سد خونی – مغزی گذشته و مراکز کنترل عصبی مرکزی را تخت تاثیر قرار میدهد .

توجیه : تحقیق فوق نشان میدهد که از کلپوره میتوان در درمان سوء مصرف مواد مخدر کمک گرفت .