به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی، فرهنگستان زبان و ادب فارسی واژه‌های تازه خود را در ماه‌های مهر و آبان اعلام کرد.

بر این اساس، برخی از واژه های مصوب در حوزه گیاهان دارویی به شرح ذیل می باشد:

نعناپونه Mentha longifolia

زیبانعنا Calamintha

مریم گلی Salvia

مریم گلی دارویی Salvia officinalis

کلپوره Teucrium