به منظور دسترسی کاربران شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی به آمار موجود در زمینه میزان تولید و سطح زیر کشت گیاهان دارویی در ایران، اطلاعات مربوط به سال های ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ برای دانلود در اختیار شما قرار می گیرد. این فایل ها از آمارنامه کشاورزی منتشر شده توسط وزارت جهادکشاورزی استخراج شده است.

.

آمار تولید گیاهان دارویی و معطر ایران در سال ۱۳۸۹

دانلود Download.

آمار تولید گیاهان دارویی و معطر ایران در سال ۱۳۹۰

دانلود Download.

آمار تولید گیاهان دارویی و معطر ایران در سال ۱۳۹۱

دانلود Download.

آمار تولید گیاهان دارویی و معطر ایران در سال ۱۳۹۲

دانلود Download.

آمار تولید گیاهان دارویی و معطر ایران در سال ۱۳۹۵

دانلود.

آمار تولید گیاهان دارویی و معطر ایران در سال ۱۳۹۶

دانلود Download

.


کلیدواژه ها : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,