شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی “ویژه نامه های روزانه – دومین جشنواره گیاهان دارویی، فرآورده های طبیعی و طب سنتی ایران” را جهت دانلود به شما مخاطبین گرامی تقدیم می نماید.

 .

ویژه نامه روز اول جشنواره گیاهان دارویی و طب سنتی

دانلود Download.

ویژه نامه روز دوم جشنواره گیاهان دارویی و طب سنتی

دانلود Download.

ویژه نامه روز سوم جشنواره گیاهان دارویی و طب سنتی

دانلود Download.

ویژه نامه روز چهارم جشنواره گیاهان دارویی و طب سنتی

دانلود Download