ردیفنام دارو گیاهیتولید کنندهکد IRCگیاه اصلی

۱

اسپری بینی آلرگلداروسازی گل دارو

۱۲۲۸۱۸۷۹۱۹

فلفل قرمز

۲

اسپری بینی سینولداروسازی گیاه اسانس

۱۲۲۸۲۰۳۴۵۹

اوکالیپتوس

۳

اسپری بینی نازوفیتداروسازی گل دارو

۱۲۲۸۱۷۵۵۵۸

لیمو

۴

اکالیپتوس اینهالرداروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)

۶۶۰۵

اوکالیپتوس

۵

بخور فیتوسینداروسازی گیاه اسانس

۱۲۲۸۰۷۸۸۹۷

اوکالیپتوس

۶

پماد آنژی پارسداروسازی رز فارمد

۱۲۲۸۱۰۸۷۷۸

یونجه زرد (اکلیل الملک)

۷

پماد اکبر ۲داروسازی حکیم مومن تیریزی

۱۲۲۸۱۲۰۸۵۵

زردچوبه

۸

پماد ب.ب کلدداروسازی گل دارو

۱۲۲۸۰۵۵۴۷۸

اوکالیپتوس

۹

پماد تروماهرب ۵۰ گرمیداروسازی گل دارو

۱۲۲۸۱۷۰۵۵۳

همیشه بهار کوهی

۱۰

پماد رزامینتداروسازی سبز دارو

۱۲۲۸۱۹۰۵۹۹

اکلیل کوهی

۱۱

پماد رزماریداروسازی گل دارو

۱۲۲۸۰۲۲۷۴۶

اکلیل کوهی

۱۲

پماد رومارنداروسازی گیاه اسانس

۱۲۲۸۱۷۱۴۳۷

اکلیل کوهی

۱۳

پماد کالاندنیکسداروسازی سبز دارو

۱۲۲۸۱۹۴۱۱۵

همیشه بهار

۱۴

پماد موضعی رهامینداروسازی رها

۱۲۲۸۱۴۱۶۹۰

پنجه شیطان

۱۵

پماد همرکسداروسازی سبز دارو

۱۲۲۸۱۹۰۵۶۸

هاماملیس

۱۶

پماد هموروهربداروسازی گل دارو

۱۲۲۸۱۰۳۴۳۸

هاماملیس

۱۷

پماد ونوگلداروسازی گل دارو

۱۲۲۸۰۵۵۴۹۲

شاه بلوط هندی

۱۸

پماد کاپسیانداروسازی گل دارو

۱۲۲۸۰۴۱۵۱۸

فلفل قرمز

۱۹

پماد کالاندولاداروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)

۱۲۲۸۰۰۲۰۲۱

همیشه بهار

۲۰

ژل ملیسان ۳۰ گرمیداروسازی گل دارو

۱۲۲۸۰۳۰۳۱۴

بادرنجبویه

۲۱

ژل ملیسان ۵ گرمیداروسازی گل دارو

۱۲۲۸۰۱۷۷۲۸

بادرنجبویه

۲۲

ژل هات آیسداروسازی گیاه اسانس

۱۲۲۸۱۹۴۲۵۲

نعنا

۲۳

شربت آنتی رفلاکس-بیداروسازی باریج اسانس

۱۲۲۸۱۸۹۰۶۷

صبرزرد

۲۴

شربت اشتهاآور باریجداروسازی باریج اسانس

۸۶۰۰۱

انار

۲۵

شربت باریج آلوئه وراداروسازی باریج اسانس

۴۳۶۳

صبرزرد

۲۶

شربت برنکوباریجداروسازی باریج اسانس

۱۲۲۸۱۰۳۳۹۱

آویشن شیرازی

۲۷

شربت برونکلدینداروسازی سبز دارو

۱۲۲۸۱۹۰۴۵۲

آویشن

۲۸

شربت بی بی سدداروسازی گل دارو

۱۲۲۸۱۹۸۶۶۳

گل ساعتی

۲۹

شربت توسیانداروسازی گل دارو

۱۲۲۸۰۱۹۳۷۱

آویشن

۳۰

شربت توسیان اطفالداروسازی گل دارو

۱۲۲۸۱۴۲۵۹۸

آویشن

۳۱

شربت تونیک جین سینداروسازی گل دارو

۱۲۲۸۱۱۹۵۶۹

جین سنگ

۳۲

شربت تیمکسداروسازی ایران داروک

۱۲۲۸۰۱۹۶۵۴

آویشن

۳۳

شربت تیمیانداروسازی مینا

۱۲۲۸۰۱۳۲۵۶

آویشن

۳۴

شربت دروزیلداروسازی گیاه اسانس

۱۲۲۸۱۶۶۶۸۶

آویشن

۳۵

شربت دروزیل با عسلداروسازی گیاه اسانس

۱۲۲۸۱۹۰۷۰۴

آویشن

۳۶

شربت دیاتوسین(رژیمی)داروسازی گل دارو

۱۲۲۸۱۹۷۸۴۰

آویشن

۳۷

شربت سنا-گرافداروسازی ایران داروک

۱۲۲۸۰۳۵۳۸۸

برگ سنا

۳۸

شربت سناگلداروسازی گل دارو

۱۲۲۸۰۱۸۳۹۸

برگ سنا

۳۹

شربت فیژانداروسازی رازک

۱۲۲۸۰۹۲۱۲۱

انجیر

۴۰

شربت گل گریپداروسازی گل دارو

۱۲۲۸۰۱۸۴۰۴

شوید

۴۱

قرص آفرودیتداروسازی گل دارو

۱۲۲۸۰۲۲۶۰۹

زنجبیل

۴۲

قرص آلوئه ورا ماسیما فورزاESI

۲۱۰

صبرزرد

۴۳

قرص آنتومداروسازی ایران داروک

۱۲۲۸۰۱۳۸۹۸

شوید

۴۴

قرص اسلیم کوئیکداروسازی گل دارو

۱۲۲۸۱۰۳۴۲۱

شوید

۴۵

قرص انارداروسازی امین

۱۲۲۸۱۷۱۳۹۰

انار

۴۶

قرص اورتیدین ۱۵۰ میلی گرمداروسازی باریج اسانس

۱۲۲۸۱۰۴۵۸۹

گزنه

۴۷

قرص ایمواستیم(اکی هرب)داروسازی گل دارو

۱۲۲۸۰۲۲۶۴۷

سرخارگل

۴۸

قرص تالنتال ۴۸۰ میلی گرمداروسازی رازک

۱۲۲۸۱۸۶۶۳۹

پنجه شیطان

۴۹

قرص ترانکی والداروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)

۱۲۲۸۱۰۷۹۷۹

سنبل الطیب

۵۰

قرص جویدنی هپاتوهیلداروسازی باریج اسانس

۱۲۲۸۱۰۳۴۹۰

درخت مو

۵۱

قرص جینکو تیدی ۴۰ میلی گرمداروسازی تولید دارو

۱۲۲۸۰۲۲۴۴۹

جینکو بیلوبا

۵۲

قرص جینکوراداروسازی اهورا دارو

۱۲۲۸۱۰۳۵۴۴

جینکو بیلوبا

۵۳

قرص جینکوگلداروسازی گل دارو

۱۲۲۸۰۳۰۳۴۵

جینکو بیلوبا

۵۴

قرص د-رگلیسداروسازی ایران داروک

۱۲۲۸۱۰۴۳۰۵

شیرین بیان

۵۵

قرص دلتفینArdeypharm Gmbh

۱۲۲۸۱۵۸۳۰۸

پنجه شیطان

۵۶

قرص رازکداروسازی گیاه اسانس

۱۲۲۸۱۶۶۷۰۹

گیاه رازک

۵۷

قرص روکشدا سنالین ۷.۵داروسازی گل دارو

۱۲۲۸۰۱۷۸۴۱

برگ سنا

۵۸

قرص روکشدار پروستاتانداروسازی گل دارو

۱۲۲۸۰۲۴۶۸۹

گزنه

۵۹

قرص روکشدار روماتوگلداروسازی گل دارو

۱۲۲۸۱۴۶۳۷۴

پنجه شیطان

۶۰

قرص روکشدار سیمی فوگلداروسازی گل دارو

۱۲۲۸۱۰۷۸۹۴

بلاک کوهش

۶۱

قرص روکشدار فیتوکلدداروسازی گل دارو

۱۲۲۸۰۲۲۷۳۹

سرخارگل

۶۲

قرص روکشدار گارسین ۳۰۰داروسازی گل دارو

۱۲۲۸۰۱۹۳۹۵

سیر

۶۳

قرص روکشدار گارسین ۵۰۰داروسازی گل دارو

۱۲۲۸۰۳۰۳۸۳

سیر

۶۴

قرص روکشدار گاسترینداروسازی گل دارو

۱۲۲۸۰۵۵۴۸۵

شیرین بیان

۶۵

قرص روکشدار مدریکداروسازی گل دارو

۱۲۲۸۰۳۰۳۵۲

دم اسب

۶۶

قرص روکشدار نوراگلداروسازی گل دارو

۱۲۲۸۰۲۲۷۲۲

سنبل الطیب

۶۷

قرص روکشدار نوراگل فورتداروسازی گل دارو

۱۲۲۸۱۴۰۹۳۸

سنبل الطیب

۶۸

قرص روکشدار ونوویتالداروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)

۱۲۲۸۱۳۶۲۸۳

شاه بلوط هندی

۶۹

قرص روکشدار کراتاگلداروسازی گل دارو

۱۲۲۸۰۳۸۰۵۱

سرخ ولیک

۷۰

قرص سنالاکسداروسازی ایران داروک

۱۲۲۸۰۱۹۶۷۸

برگ سنا

۷۱

قرص سویاگلداروسازی گل دارو

۱۲۲۸۱۷۵۷۹۴

سویا

۷۲

قرص سی لاکسداروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)

۱۲۲۸۱۳۴۹۷۵

برگ سنا

۷۳

قرص شیکوریدینداروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)

۸۰۰۸۰

تخم شنبلیله

۷۴

قرص فیتوون ۵۰میلی گرمداروسازی امین

۱۲۲۸۰۷۸۹۰۳

شاه بلوط هندی

۷۵

قرص گارلتداروسازی امین

۱۲۲۸۰۳۳۵۳۷

سیر

۷۶

قرص گالگاداروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)

۸۴۰۰۲

گالگا

۷۷

قرص گرین تیدینداروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)

۱۲۲۸۱۴۴۰۱۱

چای سبز

۷۸

قرص گلیکوگلداروسازی گل دارو

۱۲۲۸۱۴۲۵۸۱

مریم گلی

۷۹

قرص لیورگل ۱۴۰داروسازی گل دارو

۱۲۲۸۰۲۵۰۳۷

خارمریم

۸۰

قرص لیورگل ۷۰داروسازی گل دارو

۱۲۲۸۰۵۵۷۱۳

خارمریم

۸۱

قرص ممورکسداروسازی ایران داروک

۱۲۲۸۰۲۲۶۸۵

جینکو بیلوبا

۸۲

قرص مکیدنی آلتادینداروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)

۸۲۰۰۵

گل ختمی

۸۳

قرص مکیدنی لیکوفارداروسازی گل دارو

۱۲۲۸۰۱۷۸۳۴

شیرین بیان

۸۴

قرص نروکسینداروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)

۱۲۲۸۰۳۹۹۳۵

علف چای-گل راعی

۸۵

قرص هراکلسداروسازی ایران داروک

۱۲۲۸۱۸۹۹۸۲

جین سنگ

۸۶

قرص ونوگلداروسازی گل دارو

۱۲۲۸۱۹۵۷۲۳

شاه بلوط هندی

۸۷

قرص ویتاگنوسداروسازی پور سینا

۱۲۲۸۰۹۱۸۲۷

پنج انگشت

۸۸

قرص کاردیوتونداروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)

۱۲۲۸۰۷۸۸۶۶

سرخ ولیک

۸۹

قرص کارویل ۵۰۰ میلی گرمداروسازی حکیم مومن تیریزی

۱۲۲۸۱۲۰۸۷۹

کرفس

۹۰

قطره آفرودیتداروسازی گل دارو

۱۲۲۸۰۱۷۸۵۸

زنجبیل

۹۱

قطره آنتی میگرنداروسازی گل دارو

۱۲۲۸۰۳۰۱۵۴

پنج انگشت

۹۲

قطره استراگلداروسازی گل دارو

۱۲۲۸۱۴۳۱۷۵

سیر

۹۳

قطره ایمونوساپورتداروسازی گیاه اسانس

۱۲۲۸۰۷۸۸۸۰

سرخارگل

۹۴

قطره پرسیکاداروسازی پور سینا

۱۲۲۸۰۱۳۲۳۲

نعنا

۹۵

قطره پروستاتانداروسازی گل دارو

۱۲۲۸۰۱۳۴۳۰

گزنه

۹۶

قطره خوراکل آنتی میگرنداروسازی گل دارو

۱۲۲۸۰۱۳۴۲۳

سنبل الطیب

۹۷

قطره خوراکی دیل سانداروسازی باریج اسانس

۱۲۲۸۰۱۴۶۶۶

شوید

۹۸

قطره خوراکی شویدداروسازی گیاه اسانس

۱۲۲۸۱۸۳۸۶۷

شوید

۹۹

قطره دروزیلداروسازی گیاه اسانس

۱۲۲۸۰۷۸۸۷۳

آویشن

۱۰۰

قطره رازکداروسازی گیاه اسانس

۱۲۲۸۱۹۲۲۰۳

گیاه رازک

۱۰۱

قطره سنکلداروسازی گل دارو

۱۲۲۸۰۱۳۴۵۴

رازیانه

۱۰۲

قطره شیرافزاداروسازی گل دارو

۱۲۲۸۰۱۳۴۶۱

رازیانه

۱۰۳

قطره ضد نفخداروسازی گیاه اسانس

۱۲۲۸۱۱۶۲۸۵

نعنا

۱۰۴

قطره گاسترولانداروسازی گل دارو

۱۲۲۸۰۳۰۴۰۶

رازیانه

۱۰۵

قطره گوشی ایرگلداروسازی گل دارو

۱۲۲۸۰۳۰۴۱۳

روغن بادام زمینی

۱۰۶

قطره هایپیرانداروسازی پور سینا

۱۲۲۸۰۱۳۲۲۵

علف چای-گل راعی

۱۰۷

قطره ویتاگنوسداروسازی پور سینا

۱۲۲۸۰۱۷۲۶۱

پنج انگشت

۱۰۸

قطره کارمینتداروسازی پور سینا

۱۲۲۸۰۱۳۲۰۱

نعنا

۱۰۹

قطره کراتاگوسداروسازی ایران داروک

۱۲۲۸۰۱۴۴۷۵

سرخ ولیک

۱۱۰

قطره کولیتیکداروسازی گیاه اسانس

۱۲۲۸۱۴۹۷۴۰

شوید

۱۱۱

کپسول اسلیم فولداروسازی سبز دارو

۱۲۲۸۱۸۹۲۲۷

چای سبز

۱۱۲

کپسول سوی منوپوزداروسازی سبز دارو

۱۲۲۸۲۱۰۷۴۷

سویا

۱۱۳

کپسول لاکس فولداروسازی سبز دارو

۱۲۲۸۲۱۳۲۷۴

برگ سنا

۱۱۴

کپسول لاوویگداروسازی سبز دارو

۱۲۲۸۲۰۹۷۴۱

جین سنگ

۱۱۵

کپسول لیورهلثداروسازی سبز دارو

۱۲۲۸۲۰۹۷۵۸

خارمریم

۱۱۶

لوسیون موضعی سی امداروسازی باریج اسانس

۱۲۲۸۰۴۶۸۱۰

کرفس

۱۱۷

محلول استاپ اسنورینگداروسازی گل دارو

۱۲۲۸۱۶۹۲۸۱

نعنا

۱۱۸

محلول بخور اکالیپتوسداروسازی گل دارو

۱۲۲۸۰۳۱۰۳۸

اوکالیپتوس

۱۱۹

محلول تقویت مو و ابرو رزماریداروسازی باریج اسانس

۱۰۱۹۰

اکلیل کوهی

۱۲۰

محلول خوراکی ایموستیمداروسازی گل دارو

۱۲۲۸۱۴۵۶۴۳

سرخارگل

۱۲۱

محلول خوراکی خلط آور زردبندداروسازی زردبند

۸۱۰۰۰۰۲

گل ختمی

۱۲۲

محلول خوراکی رهاداروسازی گل دارو

۱۲۲۸۰۲۳۳۸۵

زرشک

۱۲۳

محلول خوراکی سداسلداروسازی اهورا دارو

۱۲۲۸۱۱۱۳۵۸

گل ساعتی

۱۲۴

محلول موضعی کامیلوگلداروسازی گل دارو

۱۲۲۸۱۳۶۱۸۴

بابونه شیرازی

۱۲۵

مخاط چسب آفتوژلداروسازی اکسیر دانش آسیا

۱۶۴۸۱۹۵

شیرین بیان

۱۲۶

ویال ایمودداروسازی رز فارمد

۱۲۲۸۰۹۸۴۲۰

گزنه+تانسی+نسترن

۱۲۷

ویال سپتی مبداروسازی رز فارمد

۱۲۲۸۲۰۶۵۴۲

تانسی

۱۲۸

کام گرین (قرص چای سبز)داروسازی گیاه اسانس

۱۲۲۸۱۸۰۷۵۰

چای سبز

۱۲۹

کام گرین (کپسول چای سبز)داروسازی گیاه اسانس

۱۲۲۸۲۰۲۹۲۶

چای سبز

۱۳۰

کپسول آنژی پارسداروسازی رز فارمد

۱۲۲۸۱۰۸۷۸۵

یونجه زرد (اکلیل الملک)

۱۳۱

کپسول اُبسی لسداروسازی گیاه اسانس

۱۲۲۸۱۹۱۶۷۱

تاج الملوک

۱۳۲

کپسول اسلیم مکسشرکت داروسازی قائم دارو

۲۶۵۹۵۴۰

کرفس

۱۳۳

کپسول ایمنوستیم طلاییداروسازی گل دارو

۱۲۲۸۱۴۰۶۳

سرخارگل

۱۳۴

کپسول پروسکورداروسازی گل دارو

۱۲۲۸۱۹۲۸۲۱

سبل

۱۳۵

کپسول تیشوکداروسازی گل دارو

۱۲۲۸۰۹۹۷۸۶

کنگرفرنگی

۱۳۶

کپسول جین سینداروسازی گل دارو

۱۲۲۸۰۳۰۳۳۸

جین سنگ

۱۳۷

کپسول رمی کلدداروسازی اهورا دارو

۱۲۲۸۱۰۷۹۰۰

سرخارگل

۱۳۸

کپسول رهاداروسازی گل دارو

۱۲۲۸۰۵۵۵۰۸

زرشک

۱۳۹

کپسول روجینسینگ ۵۰۰ میلی گرمشرکت داروسازی قائم دارو

۱۲۲۸۱۴۵۹۹۵

جین سنگ

۱۴۰

کپسول رولاکسشرکت داروسازی قائم دارو

۱۲۲۸۱۴۵۸۴۱

برگ سنا

۱۴۱

کپسول زینتوماداروسازی گل دارو

۱۲۲۸۰۲۲۷۷۷

زنجبیل

۱۴۲

کپسول سدامینداروسازی گل دارو

۱۲۲۸۰۲۲۷۵۳

سنبل الطیب

۱۴۳

کپسول سویگانداروسازی گیاه اسانس

۱۲۲۸۱۶۸۰۶۲

سویا

۱۴۴

کپسول شیرافزاداروسازی گل دارو

۱۲۲۸۰۳۰۳۷۶

رازیانه

۱۴۵

کپسول فیتوآرتریتداروسازی گل دارو

۱۲۲۸۱۰۷۹۱۷

زردچوبه

۱۴۶

کپسول فیتوتونداروسازی گل دارو

۱۲۲۸۱۰۷۸۷۰

جینکو بیلوبا

۱۴۷

کپسول فیتولاکسداروسازی گل دارو

۱۲۲۸۱۹۲۱۹۷

جودوسر(یولاف)

۱۴۸

کپسول لیپورانداروسازی اهورا دارو

۱۲۲۸۱۰۳۵۷۵

کنگرفرنگی

۱۴۹

کپسول لیپوهربداروسازی گل دارو

۱۲۲۸۱۵۶۲۶۷

کنگرفرنگی

۱۵۰

کپسول ممورالداروسازی گل دارو

۱۲۲۸۱۰۷۹۲۴

کندر

۱۵۱

کپسول منستروگلداروسازی گل دارو

۱۲۲۸۰۵۵۵۱۵

انیسون

۱۵۲

کپسول نرم فنلین ۳۰ میلی گرمداروسازی باریج اسانس

۱۲۲۸۱۶۹۶۷۰

رازیانه

۱۵۳

کپسول نوروتکداروسازی رز فارمد

۱۲۲۸۲۰۶۵۵۹

نسترن

۱۵۴

کرم آرنی گلداروسازی گل دارو

۱۲۲۸۱۷۶۶۳۰

همیشه بهار

۱۵۵

کرم ماموگلداروسازی گل دارو

۱۲۲۸۱۸۰۶۲۰

همیشه بهار

۱۵۶

کرم موضعی پپرسین ۰.۰۷۵%داروسازی ابوریحان

۱۲۲۸۱۶۵۵۲۸

فلفل قرمز

۱۵۷

کرم میکوسینداروسازی گل دارو

۱۲۲۸۱۰۳۴۶۹

سیر

۱۵۸

کرم کاپسایسین-مدیفارم ۰.۰۲۵%داروسازی کیش مدیفارم

۱۲۲۸۰۷۲۷۰۳

فلفل قرمز

۱۵۹

کرم کاپسایسین-مدیفارم ۰.۷۵%داروسازی کیش مدیفارم

۱۲۲۸۰۷۲۷۱۰

فلفل قرمز

۱۶۰

کرم کاپسایسین-ناژو ۰.۰۲۵%داروسازی ایران ناژو

۱۲۲۸۰۶۱۹۹۸

فلفل قرمز

۱۶۱

کرم کاپسایسین-ناژو ۰.۰۷۵%داروسازی ایران ناژو

۱۲۲۸۰۶۲۰۰۱

فلفل قرمز

۱۶۲

کرم کالندیت – ایداروسازی گل دارو

۱۲۲۸۰۳۰۸۶۴

همیشه بهار

۱۶۳

کرم کلدرابداروسازی گل دارو

۱۲۲۸۰۷۲۸۰۲

اوکالیپتوس
Please follow and like us:
Pin Share

کلیدواژه ها : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,