اصطلاحاتی از علم گیاه پالایی(Phytoremediation)

گیاه تبدیلی (Phytotransformation): جذب و تجمع آلاینده های خاک و آب زیر زمینی در گیاه  و به دنبال آن تجزیه آنها توسط گیاه

گیاه تبخیری (Phytovolatilization): آلاینده های جذب شده توسط گیاه با فرایند تبخیر وارد جو می­شوند.

زیست پالایی محیط ریشه Rhizospher bioremediation)): ریشه گیاهان با مکانیزم های مختلف باعث بهبود زیست پالایی خاک در محیط ریشه می شووند.

گیاه تثبیتی (Phytostabilization): به نگهداری خاک و رسوبات آلوده در محل توسط پوشش گیاهی و هم چنین ایستا کردن آلاینده های سمی در خاک می شود.

گیاه استخراجی ( Phytoextraction): از گیاهان تجمع دهنده فلزی (Metal-accumulating plant) برای انتقال فلزات از خاک به ریشه و سپس به ساقه ها و برگ ها و انباشته نمودن آنها در گیاه استفاده می شود.

فیلتراسیون ریشه­ای (Phytofiltration): به استفاده از ریشه­های گیاه برای جذب آلاینده­های فلزی از آب­های سطحی یا زیرزمینی اشاره دارد. در سیستم های تصفیه تالاب مصنوعی (Constracted wetland)، فیلتراسیون ریشه ای از جمله فرایندهایی است که باعث تصفیه آب زیرزمینی آلوده یا فاضلاب می شود.

Please follow and like us:
Pin Share