به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی به نقل از روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان مسعود خوارزمی افزود: با توجه به بارندگی های اخیر ،با کمک نیروهای بومی مناطق مختلف نسبت به شناسایی رویشگاههای جدید اقدام شد.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر معادل ۱۵هزار هکتار از اینرویشگاههاکه دارای گیاهانی نظیر آنغوزه ، آویشن و سایر گیاهان دارویی هستند ،شناسائی شده اند.

خوارزمی افزود: با مراجعه افراد بومی و واجد شرایط برای این رویشگاهها اقدام به تهیه طرح بهره برداری می شود.

Please follow and like us:
Pin Share