زهرا نظری، دانشجوی دکترای رشته علوم گیاهی دانشگاه فردوسی مشهد در تابستان سال ۱۳۸۷ در خلال تحقیقات پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان «بررسی بیوسیستماتیک و پراکندگی گونه های بخشی از جنس قدومه در خراسان» موفق به کشف گونه جدیدی از قدومه با نام علمی «Alyssum hezarmasjedense» درکوه های هزار مسجد شد. مقاله این دستاورد علمی به تازگی برای معرفی آن به دنیای گیاه شناسی، در شماره ۲۳ نشریه تخصصی Novon آمریکا به چاپ رسیده است.بر اساس اعلام مدیر اجرایی نشریه Novon، طراحی گیاه و اندام های مختلف این گونه گیاهی به صورت شماتیک (Illustration) مندرج در متن مقاله که توسط نونا کریم زاده، عضو پیشین پژوهشکده علوم گیاهی انجام شده، به عنوان طرح برتر در این نشریه معرفی شده است.