امروزه آللوپاتی به صورت هر گونه پاسخ مثبت یا منفی یک گیاه نسبت به مواد شیمیایی تولید شده توسط گیاه دیگر تعریف می شود تاثیر بازدارنده و یا تحریک کننده این ترکیبات بستگی به غلظت دریافتی توسط گیاه و میزان حساسیت گیاه دریافت کننده دارند. کاربرد گیاهان دارویی در این علم از گذشته تا کنون مورد توجه بسیاری از محققان بوده و در بخش هایی از کتاب “نقش آللوپاتی در کشاورزی پایدار و جنگلداری” نیز موردبررسی قرار گرفته است. این کتاب ارزشمند و کاربردی با حجم ۵.۸ مگابایت جهت دانلود شما مخاطبین گرامی بر روی سایت قرار داده شد.

برای دانلود فایل کلیک کنید